ÍNDEX                                                                                                          [Euskera]          [Valenciano]            [Catalan]               [Gallego]  

 • CONDICIONS GENERALS DELS SERVICIS DE COMUNICACIONS MÒBILS
 • CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI D’ACCÉS A INTERNET FIX

 

CONDICIONS GENERALS DELS SERVICIS DE COMUNICACIONS MÒBILS

OBJECTE

Aquestes Condicions Generals (“CG”) formen part del contracte (el “Contracte”) que regula els termes sota els quals, SUMA prestarà al Client, en qualitat d’usuari final i sense fins comercials (Client), els serveis de comunicacions electròniques mòbils (Serveis mòbils), i, si escau, els serveis de valor afegit (SVA) (conjuntament Servei o Serveis). Aquests serveis són comercialitzats per un tercer, d’ara endavant (el Comercialitzador) en els termes establerts en aquestes CG, sent l’operador que en última instància presta els Serveis: SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONS SL (SUMA), amb domicili social al Parc Empresarial “La Finca”, Passeig del Club Esportiu núm. 1, Edifici 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), proveïda de CIF B84942432.

En aquest sentit i d’acord amb allò establert a les presents CG, el “Comercialitzador” durà a terme la tramitació de la contractació del servei per part del Client i serà responsable de les tasques de comunicació comercial i publicitat, contractació, facturació, cobrament i atenció al client, així com totes aquelles tasques que quedin definides en les presents CG, sent en tot cas SUMA la responsable en darrera instància del servei de comunicacions mòbils, de la gestió de la numeració mòbil i de la tramitació de les portabilitats d’aquesta numeració mòbil , de la qualitat del servei i de la resolució de les incidències, sense perjudici que totes les gestions i reclamacions, siguin tramitades a través del “Comercialitzador”. Per resoldre les vostres consultes, incidències o reclamacions, el Client ha d’adreçar-se als serveis d’atenció al client recollits a la clàusula 18 de les presents CG que serà gestionat pel “Comercialitzador” que serà qui gestioni les mateixes directament oa través de SUMA quan així sigui necessari.

Addicionalment, el “Comercialitzador” podrà comercialitzar els Serveis de forma independent o conjuntament amb altres serveis accessoris que el “Comercialitzador” pugui oferir de forma independent. En aquest cas aquests serveis accessoris no es regularan per les presents CG sinó que es regularan segons els termes i condicions que el Client subscrigui amb el “Comercialitzador”, que serà l’únic responsable sense que el Client pugui exigir a SUMA cap responsabilitat pels mateixos . A efectes merament aclaridors, es fa constar que els esmentats serveis accessoris prestats pel “Comercialitzador” no formen part del present Contracte i no són considerats “Serveis” als efectes de les presents CG.

 

 1. CARACTERÍSTIQUES DELS SERVEIS

El Client contracta els Serveis d’acord amb les condicions de servei i tarifes vigents facilitades pel “Comercialitzador”, i les pot consultar en qualsevol moment a la web del “Comercialitzador” i en telèfon atenció al client proporcionat pel “Comercialitzador”.

Després de comprovar l’exactitud, la qualitat i la licitud de les dades facilitades pel Client, així com que el servei és tècnicament viable, incloent-hi l’existència de cobertura adequada, SUMA es compromet a iniciar o rebutjar la prestació del Servei en un termini màxim des de la contractació de 2 mesos. El lliurament de les dades i documentació requerida per a la contractació del Servei és obligatòria, podent procedir a la posterior comprovació de la seva veracitat o exactitud de manera que la seva absència o incorrecció facultaran SUMA a no acceptar l’activació del Servei o , a si és el cas, procedir a la resolució del Contracte.

Si SUMA no activés el Servei en el termini esmentat per raons exclusivament imputables a aquesta, el Client podrà cancel·lar aquest Servei abans de la seva activació, quedant lliure de qualsevol compromís al respecte.

SUMA facilitarà l’accés gratuït als serveis d’emergència des dels seus serveis de veu mòbil, informant amb aquesta finalitat de la ubicació geogràfica de l’usuari que efectua la trucada.

 • Serveis mòbils
 • Característiques Generals dels Serveis mòbils.

Els serveis mòbils comprenen l’establiment, la tramitació, el manteniment i la recepció de trucades i/o d’accés a dades mòbils, de disponibilitat de xarxa mòbil (cobertura), de localització, així com els “SVA” associats a serveis mòbils o aquells altres serveis que en el futur es disposin.

Els serveis mòbils es presten inicialment sota la modalitat de postpagament , sense perjudici que en un futur es pugui incloure altres modalitats de pagament tal com el prepagament. El Client que contracta un Servei mòbil postpagament haurà de residir a Espanya i rebrà una factura del “Comercialitzador” pel Servei prestat. Al Servei mòbil prepagament, si escau, el pagament es realitzaria a través del corresponent càrrec en el saldo acumulat a la targeta SIM.

 • Targeta SIM

La Targeta SIM és una targeta que pot ser física o digital ( eSim , si estigués disponible) i que permet identificar el servei subscrit pel Client i la línia contractada per poder prestar-li el servei mòbil. En endavant, els termes SIM o Targeta SIM podran entendre’s referits indistintament a la Targeta SIM física o eSIM . En el cas de la targeta SIM física, el client l’ha d’introduir físicament al dispositiu mòbil. En el cas de l’ eSIM , el Client procedirà a descarregar-la i activar-la en un dispositiu compatible amb l’estàndard eSIM , per a la qual cosa necessitarà disposar, en aquell moment, d’accés a Internet al dispositiu. Les targetes eSIM es poden utilitzar en un sol dispositiu, per la qual cosa, si necessiteu utilitzar la vostra línia mòbil des d’un altre dispositiu, haureu de sol·licitar al “Comercialitzador” una altra targeta SIM. En el moment de l’activació del servei o amb posterioritat, el “Comercialitzador” podrà proporcionar una targeta SIM física o una targeta eSIM en funció del dispositiu que s’hagi de connectar i el criteri d’assignació definit per SUMA a cada moment.

Amb l’alta al Servei mòbil, el Client rebrà: (i) una targeta SIM , propietat de SUMA, i aquesta podrà substituir-la en qualsevol moment per motius tècnics o operatius; ( ii ) un número secret d’identificació personal (PIN) per accedir a la SIM; i ( iii ) la clau personal de desbloqueig (PUK). En conseqüència, tota comunicació realitzada des del seu SIM, es considerarà efectuada pel Client o amb el seu consentiment, i per tant serà responsable de la mateixa. El Client haurà de custodiar de manera confidencial el PIN i el PUK. Si disposeu de més d’una SIM per a ús simultani des d’una mateixa línia, però en diferents dispositius, seran vàlides les comunicacions que SUMA o el “Comercialitzador” dirigeixin al Client a qualsevol d’elles.

Ni SUMA ni el “Comercialitzador” assumiran cap responsabilitat per la pèrdua, deteriorament, robatori o mal ús de la SIM o del PIN i serà el Client qui respongui de tot el trànsit cursat i l’ús que se’n faci. Si això ocorre, SUMA i/o el “Comercialitzador” podrà prendre les mesures al seu abast per evitar perjudicis, podent fer les comprovacions oportunes i sol·licitar al Client còpia de la denúncia realitzada. El Client podrà sol·licitar una SIM nova conforme a les tarifes vigents.

SUMA podrà limitar tant el nombre màxim dactivacions de SIM, com de línies associades a una determinada Tarifa i/o Client, segons la informació facilitada al client.

 • Particularitats del Servei mòbil en modalitat de prepagament

Aquestes condicions seran aplicables si el servei de prepagament estigués disponible.

El Servei de prepagament s’activarà automàticament un cop identificat el titular de la SIM. D’acord amb la Llei 25/2007 de Conservació de Dades, el número de la línia, el nom i cognoms o denominació social, nacionalitat i número i tipus del document d’identitat facilitats per l’adquirent de la SIM prepagament, en qualitat de Client, seran emmagatzemats al Llibre Registre de SUMA, durant el temps precís per donar compliment a aquesta llei.

Llevat que en el moment d’adquisició de la SIM es predisposi un altre període, les targetes prepagament tindran un període de validesa de 12 mesos a comptar del moment en què s’efectuï la primera trucada o connexió o es faci l’última recàrrega de saldo, vençut el qual podran rebre trucades per un termini dun mes més. Per evitar la desactivació de la SIM, que comporta la pèrdua del número telefònic assignat, cal fer almenys una recàrrega dins del termini previst de 12 mesos més un addicional. En el cas de desactivació de la Targeta SIM per aquest motiu així com en el cas de sol·licitud de portabilitat del seu número de prepagament a un altre operador, el Client disposarà d’un termini d’un mes addicional per sol·licitar la devolució del saldo recarregat de la Targeta, dirigint-se a Atenció al Client d’acord amb allò establert a la clàusula 18.

Durant el període de validesa de la SIM, el Client podrà fer trucades o efectuar connexions de dades sempre que hi hagi saldo recarregat disponible. Després de cada recàrrega, s’informarà el Client del saldo acumulat disponible. També podreu obtenir aquesta informació trucant al servei d’atenció al client indicat a la clàusula 18.

Esgotat el saldo disponible, però si es troba activa la SIM, el Client només podrà rebre trucades que no comportin càrrec per al receptor i trucar a Atenció al Client i al número d’emergència 112.

El saldo promocional tindrà la caducitat que el “Comercialitzador” indiqui a l’oferta comercial i no podrà ser utilitzat si el Client no disposa de saldo prepagat.

 • Conservació de la Numeració

En tots els processos regulats, la sol·licitud per part del Client suposarà l’autorització a SUMA com a Operador beneficiari per realitzar en nom seu tots els tràmits i comunicacions davant de la resta d’operadors i/o tercers que fossin necessaris durant el procés d’habilitació dels Serveis i durant el temps que el Client estigui donat d’alta amb SUMA a la prestació del Servei corresponent.

El Client té dret a la conservació del número de telèfon mòbil en sol·licitar un canvi d’operador (portabilitat). En sol·licitar la portabilitat, el Client sol·licita l’alta del Servei a SUMA i comunica el seu desig simultani de causar baixa a l’operador que li proveeix actualment el servei, conservant-ne la numeració telefònica. El “Comercialitzador” us informarà de la data i hora d’execució prevista de la portabilitat, així com de l’hora límit per cancel·lar-la (quan es disposi d’aquesta per estar validada per l’operador donant). La tramitació de la portabilitat es realitzarà en el termini d’1 dia hàbil des de la data acordada amb l’usuari final, duent a terme el canvi d’operador a la matinada del dia hàbil següent, i sempre que la sol·licitud no hagi estat denegada per l’operador actual per qualsevol de les causes admeses a les especificacions tècniques de portabilitat vigents. El “Comercialitzador” informarà a l’abonat quan la seva sol·licitud hagi estat denegada, indicant-li la causa de denegació, per a la revisió de les dades. Un cop realitzada la portabilitat, l’abonat podrà cursar el trànsit amb SUMA i amb el mateix número telefònic, en el cas del Servei mòbil, un cop inseriu al dispositiu la SIM proporcionada per SUMA.

El Client té dret a sol·licitar la cancel·lació de la seva sol·licitud de portabilitat sense cap cost ni cap penalització, pels mateixos mitjans habilitats per a la contractació del Servei, inclòs el servei d’atenció al client indicat a la clàusula 18 de les presents CG. Tot i això, el termini màxim regulat perquè els operadors cancel·lin les portabilitats és fins a les 14.00 hores del dia hàbil anterior a l’execució de la portabilitat mòbil. Si se sol·licita posteriorment, la cancel·lació no podrà ser executada, informant SUMA d’aquesta circumstància al Client.

En la sol·licitud de cancel·lació el Client haurà de facilitar les dades següents: nom i cognoms o raó social, dades i escriptures de l’apoderat (en cas de clients empresa), NIF, domicili, línia/s sobre les quals sol·licita la cancel·lació de la portabilitat i telèfon mòbil de contacte. En els casos en què falti alguna dada, no sigui correcta, el titular de la línia no es correspongui amb el que se sol·licita la cancel·lació o no hagués estat possible verificar la identitat del sol·licitant, no se’n podrà tramitar fins que se solucionin els errors detectats.

Si la sol·licitud de cancel·lació és correcta, serà tramitada indicant-li el número de referència identificativa unívoca (on constarà l’hora i la data de la sol·licitud) i si el Client ho desitja se li proporcionarà aquesta mitjançant imprès d’un justificant, SMS o correu electrònic o un altre mitjà dels descrits a l’apartat 18 de les CG.

La cancel·lació tindrà lloc el mateix dia en què hagi aportat la informació sol·licitada excepte, que per motius tècnics o per haver-se conclòs la tramitació de la sol·licitud fora de l’horari laborable, s’hagi de fer el dia hàbil següent.

Si el Client no ha pogut aconseguir cancel·lar la portabilitat malgrat haver-la sol·licitat dins del termini regulat, podrà reclamar al seu anterior operador la portabilitat de retorn, sense que l’operador receptor li pugui reclamar cap mena de penalització.

En cas que el Client tingui alguna reclamació en relació amb l’aplicació de la política anteriorment descrita, pot tramitar-la segons el que indica la clàusula 18 del present acord

 1. MANTENIMENT DELS SERVEIS

SUMA realitzarà el manteniment del Servei i la reparació d’avaries a la xarxa, procedint a la gestió de les incidències que es puguin produir en el termini de 72 hores des de l’avís del Client al Servei d’Atenció al Client. La continuïtat del Servei es pot veure alterada per les tasques de manteniment de la xarxa i infraestructura que ho suporta i que seran comunicades al Client.

Si es produeix una incidència en els serveis contractats, el client podrà comunicar-la trucant als números d’atenció al client que s’indiquen a la clàusula 18.

 1. DISPOSITIUS
 • Dispositius per als Serveis

SUMA oferirà al Client equips adequats per a l’accés als Serveis (“Dispositius”) en el règim que s’especifiqui a l’oferta comercial corresponent i que podrà incloure:

 1. Cessió: SUMA cedirà sense cost mensual l’ús i el gaudi del Dispositiu al Client durant el termini pactat. En qualsevol cas, SUMA es reserva el dret de començar a cobrar un lloguer mensual als Clients pels Dispositius que en principi se cedien o bé vendre’ls, comunicant-ho al Client amb un preavís d’un mes.
 2. Lloguer amb una quota mensual.

Això sense perjudici que el “Comercialitzador” pugui facilitar equips directament als Clients per si mateix i en els termes i les condicions que s’estableixin entre el Client i el “Comercialitzador”, sent SUMA en tot cas aliena a aquest lliurament d’equips.

El Client està obligat a utilitzar el Dispositiu lliurat diligent, destinant-lo a l’ús per al qual va ser cedit, no podent subarrendar-ho en tot o en part, realitzar alteracions, manipulacions, provocar-hi danys, ni alienar-lo, havent d’assumir els danys que, en el seu cas, es produeixin per un incompliment del que disposa aquí.

 • Devolució dels Dispositius

En cas que el Client disposi de Dispositius en cessió o lloguer i acabi el Contracte de Serveis associats a aquests, sol·liciteu un canvi al Servei que requereixi un altre Dispositiu o en el cas que SUMA així ho requereixi per motius tècnics o de servei , haurà de tornar-los amb tots els seus accessoris segons el procediment establert pel “Comercialitzador”, que tindrà habilitades vies gratuïtes i addicionalment, altres vies de pagament les condicions de les quals es podran consultar a la web del “Comercialitzador” ia Atenció al Client d’acord amb això disposat a la clàusula 18. Aquests dispositius s’han de tornar en correcte estat de funcionament i sense cap altre deteriorament que el provocat per l’ús normal d’aquests. En el cas que el “Comercialitzador” no rebés aquest Dispositiu en el termini establert o, si no, en el termini de quinze dies hàbils des de la terminació del Contracte, el “Comercialitzador” podrà facturar al Client la quantitat corresponent al valor del mateix . Si el Dispositiu en règim de cessió o lloguer pateix avaries o un mal funcionament continuat no imputables al Client, SUMA valorarà si el repara o el substitueix per un altre de prestacions equivalents.

 1. PREU, FORMA DE PAGAMENT I GARANTIES
 • Preu

El Client abonarà al Comercialitzador que serà qui emeti la corresponent facturació dels Serveis prestats, el preu del Servei contractat incloses la quota d’abonament per l’ús de la línia, les quotes mensuals o bons, preu dels Dispositius, consums realitzats, així com qualsevol altre import acceptat pel Client i de conformitat amb les tarifes vigents a cada moment. Així mateix, el “Comercialitzador” podrà facturar en funció dels Serveis contractats, entre d’altres, els imports següents:

Quota d’alta al Servei i/o Tarifa. Serà abonada, si escau, pel Client a la primera factura, una vegada generat el càrrec.

Cost d’enviament. El «Comercialitzador» facturarà, si escau, els costos d’enviament dels productes contractats, informant prèviament en el moment de la contractació de quins són aquests costos d’enviament.

Roaming: El Client haurà d’abonar el preu aplicable al consum realitzat a l’estranger (roaming) que no estigués inclòs dins de les tarifes nacionals contractades, podent consultar aquest preu a Atenció al Client ia la web del Comercialitzador. Llevat d’indicació en contra per part del Client, el Servei de Roaming estarà activat per defecte, i el Client podrà sol·licitar la seva desactivació en qualsevol moment.

En els casos en què el Client en roaming en un país de l’Espai Econòmic Europeu –EEE- (Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein i Noruega) es beneficiï dels usos inclosos a la seva Oferta (trucades/SMS/MMS, dades mòbils) a les mateixes condicions que a la seva tarifa nacional, es considerarà ús abusiu: a) la inexistència de residència o vincle estable a Espanya del Client (el “Comercialitzador” podrà sol·licitar documentació justificativa); b) l’existència de llargs períodes d’inactivitat d’una SIM determinada units a un ús principal o exclusiu en roaming; c) l’activació i la utilització seqüencial en roaming de múltiples SIMs per un mateix Client; d) quan s’observi en un període mínim de 4 mesos que el consum i l’estada per part del Client/línies a altres països prevalgui sobre el consum i l’estada realitzats a Espanya.

Si es detecta un ús abusiu, s’informarà el Client a través de SMS o, si escau, altres vies de contacte establertes en aquestes CG o Contracte del Client, que disposarà de 14 dies naturals per modificar-ne les pautes d’ús. Si no ho feu, s’aplicarà al consum dels serveis realitzats en roaming a EEE, respecte als quals s’hagi detectat l’ús abusiu, el preu detallat a l’apartat de roaming del web del Comercialitzador o en les condicions de la vostra tarifa , preu aquest que equivaldrà, com a màxim al preu aplicat segons la tarifa nacional contractada més un recàrrec igual al preu majorista màxim per als Serveis de roaming aprovat per la normativa europea. Aquest sobrecàrrec es deixarà d’aplicar quan es verifiqui que ha cessat efectivament a la pauta d’ús abusiu per part del Client. Tot això sense perjudici de la resta de drets que puguin assistir a SUMA o el “Comercialitzador” en casos de frau.

En cas que el Client tingui alguna reclamació en relació amb l’aplicació de la política anteriorment descrita, la pot tramitar segons el que indica la clàusula 18 facilitant les proves que consideri oportunes i que demostrin l’ús no abusiu del Servei en roaming . Això sense perjudici de qualsevol altra via de reclamació que estimi convenient de conformitat amb la normativa vigent.

Llevat que el “Comercialitzador” predisposi el contrari, el pagament dels serveis de tarifació addicional, pagaments a tercers, quotes mensuals i consums internacionals o en roaming fora de l’Espai Econòmic Europeu i en els casos de Roaming dins de l’Espai Econòmic Europeu en què així s’indiqui pel “Comercialitzador”, no podran realitzar-se contra saldos promocionals o predisposats pel “Comercialitzador” a favor del Client o sense cap cost per a aquest, sinó que es requerirà prèvia recàrrega del saldo en els casos del Servei mòbil prepagament i sempre del pagament corresponent per aquest concepte amb independència del Servei utilitzat pel Client. Així mateix, el gaudi de serveis de tarifació addicional, numeració especial i pagaments a tercers no es podran beneficiar de cap descompte o promoció.

Addicionalment, si el Client tingués dret a descomptes, tarifes amb franges temporals sense cost oa preu reduït, tarifes planes o amb un límit de consum màxim per temps o volum de trànsit, aquestes seran incompatibles amb qualsevol sistema que impliqui la concentració, transformació o conversió de trucades o del trànsit. En cas que no es compleixin els requisits aquí establerts, SUMA podrà interrompre el Servei i/o se li podrà facturar al client el trànsit efectivament cursat segons les tarifes bàsiques en vigor, sense aplicar els límits o descomptes que li correspondrien si no hi hagués incorregut en aquestes pràctiques i/oa interrompre el servei, això sense perjudici de les accions que SUMA o el “Comercialitzador” poguessin exercir en defensa dels seus interessos.

 • Facturació i forma de pagament

El “Comercialitzador” facturarà i cobrarà al Client les quantitats a pagar pel Client de SUMA que apareixeran desglossades per cadascun dels Serveis contractats, incloent-hi els descomptes i promocions ofertes al Client en cada moment. A més, el Client podrà sol·licitar rebre una facturació no desglossada i que se li presentin factures independents per als serveis de tarifació addicional. Les trucades gratuïtes per al Client no seran desglossades.

Així mateix, en els serveis de tarifació addicional, el “Comercialitzador” desglossarà la part corresponent al Servei telefònic i la part corresponent al servei de tarifació addicional, la responsabilitat dels quals és dels prestadors d’aquests serveis indicant la identitat d’aquests prestadors. En cas de desconèixer la seva identitat, el “Comercialitzador” informarà de qui és l’operador de xarxa de tarifació addicional, a qui el Client podrà adreçar-se perquè li proporcioni la identitat del prestador.

Si bé la facturació la realitzarà el “Comercialitzador”, les dades per a la realització d’aquesta facturació seran obtingudes a través dels sistemes de mesurament, tarifació i gestió de la facturació de SUMA. En cas de desacord sobre el consum realitzat pel Client, es presumeix que els registres dels sistemes de SUMA són correctes, llevat que el Client aporti prova en contra.

El Client rebrà la factura en format paper o electrònic segons l’elecció que hagi fet. El Client podrà modificar, en qualsevol moment, l’opció escollida per canviar de modalitat del format de recepció de la factura.

Al Servei mòbil prepagament, si escau, el Client podrà conèixer els càrrecs en què hagi incorregut durant els 30 dies anteriors a la data de la seva petició, accedint a l’Àrea de Clients o trucant a Atenció al Client).

El Client podrà triar el mitjà de pagament dentre els comunament utilitzats en el trànsit comercial. En el cas del Servei prepagament, quan estigués disponible, el pagament es realitzarà contra el saldo acumulat pel Client al SIM. En cas de pagament a través de domiciliació bancària, el pagador (com a deutor) emetrà l’Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA, autoritzant a SUMA i al “Comercialitzador” (com a creditors) a enviar instruccions a la seva entitat bancària per carregar al compte les factures dels Serveis ia l’entitat bancària per efectuar els càrrecs al vostre compte seguint les instruccions del “Comercialitzador” o SUMA. Com a part dels seus drets, el pagador està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i les condicions acordats amb aquesta. La sol·licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets a la vostra entitat financera.

El cicle de facturació serà mensual i, tret que s’indiqui el contrari, es referirà al Servei gaudit en el període precedent. Això no obstant, el “Comercialitzador” podrà facturar i remetre al cobrament la quantitat corresponent o saldo pendent de forma immediata quan:

 • es produeixi la suspensió del Servei;
 • esdevingui la resolució del Contracte;
 • el Client incompleixi el Contracte;
 • si l’import de les quantitats a abonar o el consum excedeixen, si escau, les bestretes a compte o dipòsits de garantia lliurats;

El Client haurà de pagar les factures al venciment. En cas que el Client impagi la seva factura, el “Comercialitzador” notificarà al Client l’import impagat mitjançant comunicació personalitzada i proporcional a l’import de deute impagat i atenent les circumstàncies de cada Client, respectant en tot cas, la seva privadesa i aplicant els criteris de gestió prudent del risc. La comunicació al Client es podrà fer bé per carta, trucada telefònica o per qualsevol altre mitjà telemàtic com ara l’enviament d’ un SMS, un correu electrònic, aplicacions de missatgeria i/oa través de l’àrea privada del client, al web o aplicació amb el corresponent preavís.

El “Comercialitzador” podrà, una vegada analitzat el cas, repercutir al Client les despeses suportades efectivament per aquesta manca de pagament. Aquests costos inclouen els suportats pel “Comercialitzador” en relació amb les gestions realitzades per a la recuperació de l’import de les factures impagades (incloent-hi despeses derivades de les necessàries comunicacions al client com ara l’enviament de cartes, SMS, trucades i altres accions encaminades al cobrament de la factura), així com els costos dels mitjans materials i humans que suposen despeses fixes com a despeses de personal, plataformes, estructura, desenvolupaments informàtics, així com, les pròpies. S’informa al Client que la repercussió d’aquests costos associats a la gestió prudent del recobrament constitueix una mesura més beneficiosa per a aquest, davant d’altres vies de recobrament eventualment més oneroses.

Quant a això, el “Comercialitzador” podrà repercutir al client fins a vint-i-vuit (28) euros en concepte de despeses de recobrament per cada factura impagada, sense perjudici d’altres accions que pugui dur a terme, incloses, entre d’altres, l’execució de dipòsits, fiances o altres garanties existents o la inclusió de les dades del client en fitxers de solvència patrimonial i de crèdit quan sigui procedent. No es repercutiran despeses de recobrament al client en una factura impagada en els casos següents: si és la seva primera factura a la companyia, si és la seva última factura a la companyia, si es tracta del primer impagament en els darrers vint-i-quatre (24) mesos. Finalment, en cas que l’import mitjà de les tres darreres factures sigui inferior a deu (10) euros, el càrrec per factura impagada serà de dotze euros (12€).

Quan el “Comercialitzador” tingui constància que un client ha abonat el deute, restablirà el Servei en el termini d’un (1) dia laborable des que tingui aquesta constància. El Client abonarà al “Comercialitzador” els costos associats al restabliment del Servei, que pugen fins a un màxim de vint-i-quatre amb dinou (24,19) euros amb IVA inclòs. El «Comercialitzador» informarà el Client a totes les factures emeses dels càrrecs aplicables en cas d’impagament i addicionalment inclourà tota la informació detallada a la Web del Comercialitzador.

El “Comercialitzador” podrà cobrar de forma immediata la quantitat impagada i les despeses derivades amb càrrec als dipòsits o altres garanties prestades per aquest, així com compensar els impagaments amb altres quantitats degudes pel “Comercialitzador” al Client. Igualment, el “Comercialitzador” podrà cedir totalment o parcialment el cobrament de factures impagades a entitats de recobrament i/o cedir totalment o parcialment el crèdit a tercers. Així mateix, en el supòsit d’impagament, el “Comercialitzador” podrà procedir a la comunicació de les dades associades al deute als sistemes comuns d’informació creditícia, concretament als Bureau de Crèdit i Solvència Patrimonial Asnef i Badexcug, així com a qualsevol altre que s’informi prèviament al Client.

 • Garanties
 • Bestretes a compte.

El “Comercialitzador” podrà sol·licitar al Client el lliurament de quantitats en concepte de bestretes a compte de la facturació per l’import que, en funció dels Serveis contractats i/o el volum de consum estimat o gaudit, estableixi el “Comercialitzador” i el Client accepti. Al lliurament de la bestreta, el “Comercialitzador” expedirà rebut i en la facturació es detallarà aquest concepte. A l’extinció del Contracte i verificat per SUMA que el Client ha abonat les quantitats degudes, es tornarà el romanent de la bestreta. Aquestes bestretes no meritaran interès.

 • Dipòsits de Garantia

La constitució del dipòsit de garantia es realitzarà en efectiu o mitjançant aval bancari a primer requeriment i amb renúncia expressa als beneficis dordre, divisió i excussió, indicant aquest fet. La no constitució del dipòsit en el termini indicat pel “Comercialitzador” o, si no n’hi ha, en el termini de 15 dies naturals, facultarà SUMA a suspendre el Servei, donar de baixa el Servei o desestimar la seva sol·licitud d’alta.

Si en el moment de sol·licitar el desistiment, la baixa al Servei, el canvi de titularitat o la cessió del Contracte, el Client tingués deute associat al Servei, el “Comercialitzador” podrà executar la garantia per la quantitat total deguda quedant el romanent a disposició del client.

 

Als Serveis mòbils, el “Comercialitzador” podrà sol·licitar tant en el moment de contractació com amb posterioritat, la constitució d’un dipòsit de garantia en funció dels Serveis contractats i/o el volum de consum estimat o gaudit.

 1. COMPROMISOS DE PERMANÈNCIA

 

Determinats serveis o tarifes poden comportar un compromís de permanència associat a descomptes i/o condicions avantatjoses. Aquest compromís té la durada i el càrrec per incompliment del compromís que es defineixin a cada oferta. Si el Client incompleix aquest compromís haurà d’abonar el corresponent càrrec per incompliment que serà proporcional alhora que reste per finalitzar-lo. Aquests càrrecs es facilitaran al Client en el moment de l’acceptació de l’oferta i es podran consultar a la web del Comercialitzador.

 

 1. DRET DE DESCONNEXIÓ DE DETERMINATS SERVEIS

 

El Client podrà sol·licitar la connexió o desconnexió dels serveis de tarifació addicional i/o de trucades internacionals, SUMA procedirà a la desconnexió en el termini màxim de 10 dies hàbils, corrent a càrrec seu els costos derivats del servei en cas de no realitzar la desconnexió en aquest termini per causes no imputables al client. El Client podrà adreçar aquesta sol·licitud a través dels serveis d’atenció al client establerts a la clàusula 18 d’aquestes C

 

 1. QUALITAT DE SERVEI

 

SUMA prestarà el Servei d’acord amb els nivells de qualitat establerts a les presents CG. En cas d’interrupció del Servei telefònic per força major, SUMA compensarà el Client a través de la factura emesa pel Comercialitzador amb la devolució automàtica dels imports corresponents a la quota mensual i altres independents del trànsit telefònic, prorratejats pel temps que hauria durat la interrupció.

Si durant un període de facturació, el Client pateix interrupcions temporals del Servei telefònic per causes imputables a SUMA, aquesta, una vegada efectuades les comprovacions oportunes, l’indemnitzarà automàticament a través de la factura emesa pel “Comercialitzador”, sempre que la quantitat indemnitzable sigui superior a un euro, amb una quantitat que serà, almenys, igual a la més gran de les dues següents:

 1. La mitjana de limport facturat pel servei interromput durant els tres mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel temps dinterrupció. En cas d’antiguitat al Servei inferior a tres mesos, es considera l’import de la factura mitjana a les mensualitats completes efectuades o la que s’ha obtingut en una mensualitat estimada de forma proporcional al període de consum efectiu realitzat.
 2. Cinc vegades la quota mensual d’abonament prorratejat pel temps de durada.

En cas d’interrupció temporal del Servei d’accés a Internet/Serveis de dades, el Client, una vegada efectuades les comprovacions oportunes, tindrà dret a una indemnització que es determinarà prorratejant-se la quota mensual del Servei pel temps en què la línia va estar interrompuda. En cas d’interrupció temporal durant un període de facturació superior a sis hores en horari de 08.00 ha 22.00 h, la compensació serà automàtica.

 • A més, SUMA ofereix als Clients un compromís addicional de Qualitat al Servei mòbil consistent que el temps d’ interrupció acumulada màxim en un període de facturació mensual serà de 8 hores naturals.

En els casos en què SUMA, després d’analitzar la incidència, conclogui que el temps màxim d’interrupció del Servei ha superat les hores esmentades, indemnitzarà el Client que ho sol·liciti en un termini màxim de tres dies des de l’inici de la interrupció del Servei, compensant-lo, a través de la factura emesa pel “Comercialitzador”, amb un Descompte equivalent a un 10% de l’import de la quota mensual corresponent al servei mòbil a les tres factures següents. En el cas del Servei prepagament, SUMA abonarà al Client una quantitat equivalent a la que resulti d’aplicar el 10% de l’import de les tres recàrregues de saldo següents.

L’esmentada indemnització serà efectiva a la factura corresponent al període de facturació en què es comuniqui i es validi la indemnització o, en el cas de Servei prepagament, mitjançant l’increment del saldo acumulat al SIM.

En cas d’incidents de seguretat, integritat, amenaça o vulnerabilitat de la xarxa, SUMA ha de prendre les mesures adequades, en funció del fet esdevingut, a fi de solucionar com més aviat millor aquests incidents i restablir la seguretat. SUMA disposa de plans de gestió d‟incidents de seguretat. En els casos en què estigui previst legalment, aquests incidents es comunicaran també als organismes pertinents.

En els supòsits d’interrupcions del Servei per causes no imputables a SUMA i imputables al Client, aquesta queda exonerada de totes les responsabilitats de tot tipus que se’n puguin derivar. No hi haurà lloc a cap indemnització per la interrupció del Servei deguda a l’incompliment del Contracte pel Client.

A efectes del còmput de les indemnitzacions per interrupció del Servei queden totalment exclosos els serveis de cobertura internacional de trucades i accés a dades (roaming) prestats a l’estranger per operadors diferents de SUMA.

SUMA prestarà el Servei exclusivament a les zones de cobertura del territori nacional on estigui implantada en cada moment, en funció de la tecnologia disponible i segons la informació que sobre cobertura de xarxa es facilita al Client amb caràcter previ a la contractació. En qualsevol cas, SUMA no serà responsable per interrupcions o mal funcionament del Servei a causa de condicions orogràfiques i/o atmosfèriques que n’impedeixin o impossibilitin la prestació.

En determinats serveis oferts per SUMA podran existir restriccions que limitin l’accés a aquests (inclosa la capacitat o velocitat del Servei d’accés a Internet), la seva utilització o aplicacions, cas en què s’informarà en el moment de la contractació en les condicions de aquests productes o serveis.

La qualitat del Servei, inclosa la velocitat d’accés a Internet, es pot veure afectada per l’execució dels procediments que SUMA té disposats per mesurar i gestionar el trànsit per evitar esgotar o saturar la xarxa.

Pel que fa a les diferents ofertes de velocitat del servei d’accés a Internet posades a disposició del Client per SUMA, s’adjunta com a Annex 1 la informació sobre la velocitat màxima i anunciada descendent i ascendent de la xarxa mòbil, així com la informació sobre els factors rellevants que poden limitar la velocitat efectiva del servei daccés a Internet. La informació inclosa en aquest annex es correspon amb la vigent a la data d’edició de les presents Condicions, i disposant en tot moment el Client de la informació actualitzada a través de les URLs  www.sumamovil.es ii a la web del comercialitzador.

En qualsevol cas, SUMA realitzarà els millors esforços perquè el Client disposi de la màxima velocitat possible tècnicament.

En cas que el Client tingui alguna reclamació en relació amb el Servei d’Accés a Internet, pot dirigir-la segons el que indica la clàusula 18, això sense perjudici de qualsevol altra via de reclamació que consideri convenient d’acord amb la normativa vigent.

 

 1. ÚS DELS SERVEIS

El Client farà un ús correcte i responsable del Servei contractat conforme a les presents CG i utilitzarà únicament dispositius homologats amb aquesta finalitat, mantenint-ne una correcta configuració i manteniment. El Client no manipularà ni alterarà qualssevol elements, equips i instal·lacions que li permetin accedir i utilitzar el Servei en qualitat diferent de la de destinatari final. Aquestes CG no emparen la utilització de targetes SIM fora de dispositius mòbils, excepte autorització expressa de SUMA.

El Servei prestat per SUMA és personal per la qual cosa no podrà ser objecte de revenda, cessió o explotació de cap classe a tercers sense consentiment exprés de SUMA.

SUMA respondrà única i exclusivament del Servei que presta o proveeix per si mateixa i no serà directa, indirecta o subsidiàriament responsable:

 • per causes de força major;
 • per falta dadequació de la configuració dels equips o instal·lacions del Client per permetre el correcte funcionament o ús del Servei, llevat que hagin estat subministrats per SUMA i no hagin estat manipulats pel Client o tercers;
 • per productes o serveis prestats o oferts pel Client o per terceres persones o entitats;
 • per continguts, informacions o opinions de qualsevol tipus que tinguin l’origen en el Client o en terceres persones o entitats;
 • per continguts que no hagi elaborat o que no hagi proveït directament per SUMA inclosos els que hagin pogut ser accedits a través de SVA.
 • per l’accés, la instal·lació, l’ús o l’execució, voluntària o involuntària, de programes informàtics que provoquin un canvi en la configuració predeterminada de l’accés a la xarxa o dispositius d’accés;
 • per la gestió de les avaries, suspensions o interrupcions del Servei que tinguin l’origen o es produeixin a la xarxa de l’operador d’accés.
 • per tot allò relatiu al funcionament de les instal·lacions i aparells propis del domicili del Client, llevat que hagin estat subministrats per SUMA;

En qualsevol cas, SUMA no respondrà pels danys i perjudicis indirectes i, especialment, per les pèrdues corresponents al volum de negocis, lucre cessant, perjudicis comercials i/o morals.

El Client no utilitzarà els Serveis per a fins il·lícits o abusius com, a títol enunciatiu que no limitatiu, els següents:

 • qualsevol violació dels drets de tercers, inclosos entre altres drets de propietat intel·lectual i/o industrial, dret a la intimitat personal i familiar i/o el dret a la pròpia imatge;
 • actuacions (incloent-hi la introducció de virus o similars) que provoquin o puguin produir danys, alteracions i/o descàrregues no autoritzades dels continguts, els serveis prestats per SUMA o per tercers, els equips i/o programes informàtics inclosos els arxius i documents que continguin;
 • alterar o intervenir per mitjans fraudulents, pàgines web, correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense autorització dels mateixos ,
 • remetre missatges utilitzant una identitat falsa i/o camuflar de cap manera l’origen del missatge,
 • enviar comunicacions electròniques no sol·licitades expressament pels seus destinataris o no autoritzades prèvia i expressament pels mateixos,
 • enviar comunicacions electròniques amb caràcter massiu i/o repetitiu (spam),
 • publicar, divulgar, enviar, anunciar o distribuir, directament oa través d’enllaços, qualsevol material, assumpte o informació amb continguts il·legals, obscens, pornogràfics, violents, abusius, difamatoris, xenòfobs, degradants, enganyosos, contraris a la llei, a la moral oa l’ordre públic, que indueixin o facin apologia de pràctiques perilloses, violentes, de risc o nocives per a la salut.

El Client es compromet a utilitzar els Serveis i els continguts als quals pugui accedir a través dels Serveis exclusivament per a ús personal, ia no fer directament o indirectament una explotació comercial dels Serveis als quals té accés, o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del Servei, excepte autorització expressa i escrita de SUMA.

A més, el Client s’abstindrà de realitzar les pràctiques següents: pagaments realitzats amb targetes de crèdit de tercers sense el seu consentiment; utilització de dades bancàries o identitat de tercers per contractar o realitzar pagaments de serveis; pirateig o manipulació no autoritzada de centraletes o dispositius, descàrregues de saldos acumulats a través de trucades a numeració internacional, premium o numeració d’Internet; trucades entre routers o mòdems per a la transmissió de dades, conversió de trànsit, inclòs el redireccionament de trànsit a destinacions diferents del número anomenat, descàrregues massives de trànsit telefònic o de dades, ús fraudulent o massiu de serveis premium, incloses les descàrregues a numeració premium via SMS, connexió de sistemes o equips als equips de comunicacions que componen i faciliten l’accés a serveis de tercers.

La violació de les obligacions establertes en aquesta clàusula o la realització de conductes que responguin a un patró de frau, hi hagi un risc objectiu o presumpció raonable de comissió de frau o per altres raons suficientment acreditades d’ús anòmal, il·lícit i/o desmesurat del Servei, facultarà SUMA i/o el “Comercialitzador” a adoptar les següents mesures, sense que això doni lloc a compensació de cap classe al Client i sense perjudici de l’exercici per part de SUMA i/o el “Comercialitzador” de la resta d’accions que li corresponguin en defensa dels seus interessos:

 • suspendre o interrompre de forma immediata la prestació del Servei,
 • retirar o bloquejar els continguts o serveis que poguessin resultar il·legals o contraris al que disposa aquí,
 • i/o tarificar el trànsit conforme a les tarifes bàsiques vigents sense aplicació de descompte ni cap avantatge.
 1. CESSIÓ A TERCERS.

Els serveis prestats per SUMA són personals per la qual cosa no poden ser objecte de cessió per part del Client sense consentiment exprés de SUMA. SUMA queda autoritzada, prèvia notificació al Client, a cedir en tot o en part la prestació del Servei a qualsevol de les empreses del Grup a què pertany, així com a aquelles empreses que, com a conseqüència d’una reestructuració de SUMA, passin a prestar els Serveis, subrogant-se en els drets i obligacions de SUMA.

Addicionalment, SUMA es reserva el dret d’assumir directament o bé a través d’un tercer, la posició contractual del “Comercialitzador” davant del Client en virtut de les presents CG procedint SUMA (o si escau, el tercer que aquesta designi) a l’assumpció integral dels drets i obligacions que corresponen al “Comercialitzador” en virtut de les presents CG i, assumint totes les tasques que en virtut de les presents CG li corresponen al “Comercialitzador”, incloses les tasques de facturació, cobrament i del Servei dAtenció al Client.

En aquest cas, SUMA ho notificarà oportunament al Client amb un preavís d’un mes. Amb aquesta finalitat, el “Comercialitzador” facilitarà a SUMA (o al tercer que aquesta designi) totes les dades necessàries per a l’execució de les tasques fins aleshores assumides pel “Comercialitzador” i que comença a assumir SUMA (o el tercer que aquesta designi) ) entre les quals es troben les dades bancàries, mandats bancaris, etc. o de facturació i cobrament i, en general, totes aquelles dades que resultin necessàries perquè SUMA (o el tercer que aquesta designi) pugui prestar els serveis de manera integral i assumir les tasques fins aleshores assumides pel “Comercialitzador”. Així mateix, SUMA podrà requerir al client la informació necessària per dur a terme les tasques assumides i el client queda obligat a col·laborar amb SUMA (o amb el tercer que aquesta designi) ia facilitar-hi tota la informació requerida. En cas que transcorregut el termini d’1 mesos des de la comunicació per part de SUMA al client requerint-li que faciliti a SUMA o al tercer que aquesta designi, informació necessària per a l’execució del contracte entre la qual es poden trobar les dades i els mandats bancaris , SUMA no disposi de la dita informació, SUMA podrà procedir a la suspensió del servei al Client fins al moment en què aquest li faciliti les dades necessàries per a l’execució del contracte. Transcorreguts 3 mesos des de la notificació del requeriment d’informació per part de SUMA al client, sense que SUMA (o el tercer que aquesta designi) hagi obtingut les dades necessàries per dur a terme l’execució del servei i amb la comunicació prèvia al client, SUMA podrà suspendre definitivament el Servei.

El Client no haurà d’abonar al “Comercialitzador” cap factura corresponent a la prestació dels Serveis emesa amb posterioritat a la recepció pel Client de la notificació a què fa referència la clàusula anterior. En qualsevol cas, el pagament de les esmentades factures per part del client al “Comercialitzador”, no tindrà caràcter alliberador del pagament dels serveis prestats per SUMA amb posterioritat a la notificació a dalt referida.

En el cas de serveis prepagament, el Client haurà, a partir de la recepció de la notificació abans esmentada, efectuar qualsevol recàrrega de saldo al seu Compte Prepagament directament a través de SUMA o del tercer que SUMA li indiqui, i seguint el mètode de recàrrega indicat per SUMA en la notificació abans referida, i no és vàlida ni efectiva a partir de l’esmentat moment qualsevol recàrrega efectuada per mètodes diferents dels indicats en la notificació.

El Client accepta que, a partir de la notificació realitzada, SUMA o el tercer que indiqui SUMA, tindrà dret a domiciliar el pagament de les factures del Servei al mateix compte bancari a través del qual s’haguessin efectuat els pagaments de les factures del Servei en el moment immediatament anterior a la recepció de la notificació a què es refereix aquesta clàusula, llevat que el propi client en faciliti una altra.

 1. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts accessibles a través dels serveis estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de SUMA o de tercers. En cap cas la prestació dels serveis implica cap tipus de renúncia o cessió total ni parcial dels drets esmentats. L’accés pel client a aquests continguts a través dels serveis no confereix al client cap dret d’utilització, transformació, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública o fixació sobre aquests continguts sense la prèvia i escrita autorització atorgada a aquest efecte per SUMA i /o el tercer titular dels drets afectats. Queda expressament prohibit qualsevol acte de pirateria.

El Client garanteix que, en relació amb els continguts que transmeti a través del Servei, serà de la seva responsabilitat exclusiva l’obtenció de totes les autoritzacions i llicències que siguin necessàries per a la legítima integració d’aquests continguts, amb respecte als drets de propietat que terceres persones o empreses puguin ostentar sobre aquests continguts. El Client serà responsable de qualsevol reclamació dirigida contra SUMA derivada dels continguts transmesos pel Client, quedant exempta SUMA de quants costos i indemnitzacions es derivin amb motiu de tal reclamació.

El Client no podrà referir-se a si mateix com a representant autoritzat de SUMA ni utilitzar els logos, marques comercials, marques de serveis, o qualsevol altra variant de les anteriors o llançar qualsevol comunicació pública referida a SUMA o al present Contracte.

 

 1. SECRET DE LES COMUNICACIONS

SUMA adoptarà les mesures necessàries exigibles per la legislació a cada moment per garantir el secret de les comunicacions en el seu trànsit a través de la xarxa de SUMA, així com per complir amb allò relatiu a la intercepció legal de les comunicacions.

El Client autoritza expressament el “Comercialitzador” perquè es realitzin enregistraments de les converses que mantingui amb Atenció al Client a fi de deixar-ne constància i dur a terme un control sobre la qualitat del servei.

 1. PROTECCIÓ DE DADES

 

Les dades personals del Client seran tractades per part de SUMA i el “Comercialitzador” com a entitats Responsables dels mateixos per a les finalitats establertes en aquestes Condicions Generals de Contractació, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades.

 

Responsable del Tractament:

 

SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONS, SLU amb NIF: B-84942432 i domicili social al Passeig del Club Esportiu 1, Parc Empresarial La Finca, Edifici 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). Delegat de Protecció de Dades (DPO): L’Usuari pot contactar amb el DPO mitjançant un escrit dirigit al domicili de SUMA oa través del correu electrònic contacto.suma@orange.com amb referència “Oficina DPO”.

 

 

 

Les dades personals del Client seran les estrictament necessàries i seran tractades per part de SUMA i el “Comercialitzador”

Les dades del Client podran ser comunicades a:

 • les administracions públiques en els casos previstos a la Llei,
 • als bancs i entitats financeres, per al cobrament dels serveis oferts,
 • a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i al Centre Nacional d’Intel·ligència, en virtut del que estableix la Llei 25/2007
 • a altres empreses del grup empresarial a què pertany SUMA, per a fins administratius interns i la gestió dels productes i serveis contractats.
 • Als Fitxers d’Informació Creditícia a què podran ser comunicades les dades relatives a impagaments i incidències en el pagament de productes o serveis contractats al “Comercialitzador”.
 • Entitats de recobrament per a la cessió total o parcial de la cartera de crèdits derivats de la prestació de serveis de telecomunicacions que resultin impagades.
 • Entitats de referència que tramiten la Portabilitat numèrica entre les Operadores de Telecomunicacions

El Client podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, així com sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o oposar-s’hi, enviant un escrit amb la Referència .:- “Protecció de Dades” al “ Comercialitzador” a través del correu electrònic proporcionat pel “Comercialitzador” . i/oa SUMA a través del correu electrònic contacto.suma@orange.com

 

 1. DRET A FIGURAR EN GUIES I/O SERVEIS DE CONSULTA TELEFÒNICA

El Client té dret a figurar a les guies i/o serveis de consulta telefònica sobre números d’abonat conforme a les dades que hagi subministrat a SUMA sempre que hagi manifestat prèviament el seu desig de ser inclòs, així com a sol·licitar gratuïtament tant l’exclusió com la no utilització d’aquestes dades per a fins de venda directa, o l’omissió total o parcial de la vostra adreça o altres dades personals.

SUMA posa a disposició del Client mitjans per restringir les facilitats didentificació de línia trucant i de línia connectada. Els Clients que no vulguin que les seves dades personals apareguin a les Guies d’Abonat, però vulguin contractar aquests serveis avançats de telefonia, hauran de configurar al dispositiu la funció de supressió d’identificació de la línia en origen, sinó el seu número telefònic es podria visualitzar a altres dispositius. Més informació sobre aquest punt al Servei d’Atenció al Client, d’acord amb allò establert a la clàusula 18.

 1. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE SERVEI

Quan una norma així ho exigeixi, el Contracte podrà ser modificat. En aquest cas, el “Comercialitzador” us informarà prèviament d’aquesta modificació a través de les dades de contacte facilitades pel Client d’acord amb la clàusula 18.

Així mateix, aquestes CG, incloses les condicions econòmiques, podran ser modificades per SUMA en qualsevol moment per motius legals, tècnics, operatius, econòmics, de servei o de mercat o per lorganització o necessitats del Servei. En aquest sentit, SUMA podrà incrementar el preu dels seus serveis com a conseqüència de les despeses generades per millora de cobertura, manteniment d’infraestructures, obsolescència de la xarxa i els equips, que estiguin directament associades al servei del client, així com per fer front a els increments de preus al consum, serveis i subministraments de proveïdors associats al servei del client, d’impostos i taxes. Aquestes modificacions seran comunicades als clients afectats amb un mes d’antelació a la seva entrada en vigor a través de les dades de contacte facilitades pel client d’acord amb la clàusula 18. La factura, el correu electrònic i/o sms podran ser utilitzades com a mitjà per comunicar el canvi de condicions. Si el Client no estigués d’acord amb les modificacions, podrà resoldre el Contracte sense cap penalització per aquest motiu, llevat que els canvis proposats siguin en benefici de l’usuari final o siguin d’una naturalesa estrictament administrativa i no tinguin efectes negatius sobre els usuaris finals o vinguin impostos normativament. El Client podrà exercir el dret de resoldre el Contracte en el termini d’un mes a partir de la comunicació del canvi de condicions.

La versió actualitzada de les CG es podrà consultar a web del comercialitzador. La declaració de qualsevol d’aquestes CG com a nul·la, invàlida o ineficaç no afecta la validesa o eficàcia de les altres condicions generals, les quals romanen sent vinculants per a les parts.

La manca d’exercici per part de SUMA o el “Comercialitzador” de qualsevol acció, dret o disposició contemplades en aquestes CG no constituirà una renúncia a aquestes, excepte reconeixement escrit i exprés per part seva.

Amb independència del Servei que hagi contractat, el Client podrà canviar d’un Servei i/o tarifa a un altre, sempre d’acord amb les condicions establertes a l’oferta comercial i d’acord, si escau, a les condicions dels compromisos de permanència que estiguessin vigents a aquesta data, així com, si escau, subjecte al pagament de la quota de canvi de tarifa vigent en cada moment. el “Comercialitzador” comunicarà al Client el dia a partir del qual té el nou Servei actiu, i serà aplicable al Client des d’aquest moment la tarifa i condicions corresponents a aquest.

 

 1. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL SERVEI I INTERRUPCIÓ DEFINITIVA.

16.1 Suspensió Temporal. La suspensió per impagament només afectarà els serveis impagats. En cas d’impagament dels Serveis Mòbils, SUMA podrà, prèvia comunicació al Client per part del Comercialitzador, suspendre la prestació del Servei si el Client no atengués el pagament de les quantitats degudes. SUMA restablirà el Servei dins del dia laborable següent al que tingui constància que limport degut ha estat satisfet. En cap cas, la suspensió del Servei telefònic afectarà les trucades entrants (excepte les de cobrament revertit o altres trucades amb cost) ni les trucades als serveis d’emergència. La suspensió no eximeix el Client del pagament de les quotes fixes del Servei.

En cas de disconformitat del Client amb la facturació dels serveis de tarifació addicional, SUMA podrà suspendre la totalitat dels Serveis contractats llevat que el Client únicament impagi els serveis de tarifació addicional. En aquest cas, el proveïdor dels serveis de tarifació addicional podrà procedir al cobrament per les vies ordinàries de forma separada i independent a la del cobrament de la factura pels serveis de comunicacions contractats amb SUMA

16.2 Suspensió temporal dels serveis a petició del client. El Client tindrà dret a sol·licitar la suspensió temporal dels Serveis per un període que no serà menor d’un mes ni superior a noranta dies per any natural (o un altre període més extens habilitat per SUMA), amb la sol·licitud prèvia trucant a Atenció al Client. Esdevinguda la suspensió, es deduirà de la quota mensual, com a mínim, la meitat de l’import proporcional corresponent al temps de suspensió, estenent-se, si escau, la durada dels serveis pel mateix termini que duri la suspensió.

16.3 Interrupció definitiva. El retard en el pagament del Servei per un període superior a 3 mesos o la suspensió temporal del Contracte per retard en el pagament en 2 ocasions donarà dret a SUMA, amb avís previ al Client, a la interrupció definitiva del Servei ia la corresponent resolució del Contracte . La interrupció només afectarà els serveis impagats.

En cas que el Client hagi presentat una reclamació davant de les instàncies administratives o judicials corresponents, SUMA no suspendrà ni interromprà el Servei, mentre que la reclamació s’estigui substanciant, sempre que el Client consigni fefaentment l’import degut, lliurant el corresponent resguard.

 1. DURADA I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Aquest contracte té una durada de 24 mesos (o un altre termini acordat expressament entre les parts que en el cas de clients particulars no pot excedir els 24 mesos). Transcorregut aquest període de durada inicial i llevat que el Client notifiqui la seva voluntat de no prorrogar-lo, el contracte quedarà prorrogat automàticament pel mateix període de 24 mesos (o el termini, si escau, acordat entre les parts). El client podrà resoldre el contracte en qualsevol moment, totalment o parcialment, mitjançant comunicació al “Comercialitzador” amb una antelació d’un mes, sense cap cost excepte el de la recepció del servei durant el període de preavís i sense perjudici d’altres compromisos que hi hagi contret expressament el Client. Si finalitza aquesta pròrroga, el contracte es prorroga per iguals períodes al de la pròrroga o conforme al termini acordat entre les parts.

Addicionalment, el Contracte s’extingirà per les causes generals d’extinció dels contractes i el Client podrà resoldre el Contracte en els casos següents:

 • Si per causa imputable a SUMA o per raons tècniques o operatives, el Servei no s’ha provisionat en el termini compromès. En aquest supòsit no pagarà cap despesa ni cap import, inclòs el càrrec per incompliment del compromís de permanència.
 • Si el Servei no s’ha activat en el termini compromès per causes imputables al Client. En aquest supòsit, el “Comercialitzador” podrà reclamar al Client els costos d’instal·lació del Servei realitzats, així com el càrrec per incompliment del compromís de permanència (no es cobrarà aquest darrer càrrec en els casos en què la resolució estigués emparada en un dret de desistiment o sol·licitud de cancel·lació de la portabilitat). Aquests costos vindran indicats a les ofertes comercials dels Serveis.

 

La sol·licitud de baixa es pot fer a través dels números d’Atenció al Client que s’indiquen a la clàusula 18; on se us facilitarà un número de referència, o per escrit enviant una fotocòpia del vostre Document d’Identitat i indicant número/s de telèfon del qual sol·licita la baixa, número de referència i la vostra signatura, així com el motiu de la baixa. Aquest escrit el podeu enviar per correu electrònic Ref : BAIXES a l’adreça proporcionada pel comercialitzador.

No obstant això, el Contracte de Servei Mòbil Prepagament tindrà una vigència de 12 mesos a comptar des del moment en què s’efectuï la primera trucada o connexió o des de l’última recàrrega realitzada pel Client, prorrogant-se automàticament la vigència del mateix per idèntics períodes de 12 mesos amb cada recàrrega que el client realitzi i tot això d’acord amb allò establert a la clàusula 2.1.3 de les presents CCGG.

En els casos de venda a distància o fora d’establiment mercantil, el Client pot exercir el seu dret de desistiment, sol·licitant-lo a través de les vies de comunicació establertes a la clàusula 18 d’aquestes CG, en el termini de catorze dies naturals (tret que la normativa aplicable disposi un termini diferent) des del lliurament dels béns o, des de la subscripció del contracte en el cas que es tracti de prestació de serveis. Podeu trobar un model de sol·licitud de desistiment a la web del COMERCIALITZADOR”. En el cas de Dispositius, a més de realitzar la sol·licitud de desistiment, els ha de tornar dins el termini de 14 dies indicat, en perfecte estat. En cas contrari, el Client respondrà del valor.

En cas de desistiment, el “Comercialitzador” tornarà al Client els pagaments que hagi realitzat podent retenir el reemborsament fins haver rebut els béns en perfecte estat. Si esteu d’acord que la prestació dels serveis comenci durant el període de desistiment, el “Comercialitzador” podrà carregar-li l’import proporcional a la part ja prestada del Servei fins al moment que ens n’hagi comunicat el desistiment.

Per part seva, SUMA podrà resoldre el Contracte i interrompre el Servei en els supòsits previstos en aquestes CG i, en especial, per causa de retard en el pagament, incompliment greu del Client de les obligacions que es deriven de les presents CG o per accions que tinguin la finalitat de pertorbar, molestar o perjudicar les xarxes, serveis o imatge de SUMA o de tercers.

La resolució del Contracte no exonerarà al Client de fer front al compliment de totes i cadascuna de les obligacions que es derivin de la utilització del Servei contractat fins al moment en què es produeixi la resolució efectiva del mateix , inclosa la de pagament del Servei , dels costos de provisió o activació del Servei i dels càrrecs per incompliment del compromís de permanència. La baixa del Servei sol·licitada pel Client sense que hagi realitzat una sol·licitud de portabilitat, tindrà com a efecte la pèrdua de la numeració telefònica associada a aquest.

 

 1. COMUNICACIONS I RECLAMACIONS

SUMA i/o el “Comercialitzador” utilitzaran com a dades de contacte del Client per a gestions del Servei, aquelles dades facilitades a aquest efecte pel Client, inclòs el telèfon i/o correu electrònic de contacte, així com l’adreça d’instal·lació i/o facturació del Servei. Si aquest (i) no facilita aquestes dades de contacte, ( ii ) les facilitades no fossin vàlides o ( iii ) SUMA o el “Comercialitzador” no en disposessin per qualsevol motiu, el Client autoritza a utilitzar com a dades de contacte el número de telèfon i/o el correu electrònic objecte del Servei contractat.

Per a totes les qüestions relatives a l’execució del present contracte, el client podrà adreçar-se als Serveis d’Atenció al Client del comercialitzador a les adreces de correu electrònic i postal facilitades pel Comercialitzador.

El client facilitarà un document acreditatiu de la presentació i el contingut de la seva incidència o reclamació, així com un número de referència. Formulada una reclamació pel Client, si aquesta no ha estat resolta en un termini d’un mes o, si resolta, no ho ha estat satisfactòriament, el Client pot dirigir la reclamació als organismes de consum pertinents.

Quan el Client sigui una persona física (inclosos els autònoms o treballadors per compte propi i les microempreses) i així ho consideri convenient, es pot adreçar: (a) a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions, en el termini de tres mesos des de la resposta a la seva reclamació o la finalització del termini esmentat sense que hagi rebut resposta a la seva reclamació per part dels Serveis d’Atenció al Client, (sent el termini per resoldre i notificar la resolució de sis mesos), o (b) si hagués contractat els Serveis a través de plataformes en línia, a la Plataforma Europea de Resolució de Conflictes en línia accedint a través de la següent URL https://ec.europa.eu/consumers/odr .

 

Addicionalment, SUMA posa a disposició del client les següents vies de contacte:

 

Correu electrònic: contacte.suma@orange.com

Telèfon (horari comercial): 900909109

 

 

 1. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE

 

La relació contractual establerta entre SUMA i el Client es regirà en tot cas per la legislació espanyola comuna aplicable al moment de la prestació del Servei corresponent.

SUMA és una marca registrada de SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONS SL (SUMA), amb domicili social al Parc Empresarial “La Finca”, Passeig del Club Esportiu núm. 1, Edifici 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), proveïda de CIF B84942432, registrada al Registre Mercantil de Madrid. Versió de 29 d’agost de 2022

ANNEX I INFORMACIÓ RELATIVA A LA VELOCITAT DE NAVEGACIÓ DELS SERVEIS D’ACCÉS A INTERNET EN SUMA

D’acord amb el que disposa el Reglament de la Unió Europea de 25 de novembre de 2015 pel qual s’estableixen mesures en relació amb l’accés a una xarxa oberta, s’inclou en aquest document, la informació relativa a les velocitats d’accés a internet de banda ampla per a la xarxa mòbil. 

S’hi inclou taula de velocitats per a les diferents Tarifes o productes que inclouen el Servei d’Accés a Internet Mòbil, i que són comercialitzades per Orange a la data d’edició del present document

Velocitat de pujada (Mbps) Velocitat de baixada (Mbps)
4G+ 150 350
4G 75 150
3G+ 5,7 42

 

La velocitat de la navegació indicada constitueix la velocitat anunciada, que coincideix amb la velocitat màxima del Servei en condicions ideals de propagació, si bé aquesta està subjecta als següents factors rellevants que poden afectar la velocitat de navegació:

 • Cobertura i capacitat de xarxa disponible a la zona on troba lusuari i en el moment dús.
 • Tecnologia suportada pel dispositiu d’accés a la xarxa mòbil (2G/3G/4G/)
 • Model de dispositiu daccés del Client, processador, capacitats de WiFi , actualitzacions Programari, virus.
 • Congestió temporal a la xarxa.
 • Operacions de Manteniment de Xarxa.

 

 

CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI D’ACCÉS A INTERNET FIX

 

 1. OBJECTE

 

Aquestes Condicions Generals (“CG”) formen part del contracte (el “Contracte”) que regula els termes sota els quals, SUMA prestarà al Client, en qualitat d’usuari final i sense fins comercials (Client), el servei d’accés a Internet Fix a través de Fibra (d’ara endavant el Servei Fibra o el Servei. Aquest Servei és comercialitzat per un tercer, d’ara endavant (el Comercialitzador) en els termes establerts en aquestes CG, sent l’operador que en última instància presta el Servei: SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONS SL (SUMA), amb domicili social al Parc Empresarial “La Finca”, Passeig del Club Esportiu núm. 1, Edifici 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), proveïda de CIF B84942432.

 

En aquest sentit i d’acord amb allò establert a les presents CG, el “Comercialitzador” durà a terme la tramitació de la contractació del servei per part del Client i serà responsable de les tasques de comunicació comercial i publicitat, contractació, facturació, cobrament i atenció al client, així com totes aquelles tasques quedin definides en les presents CG, sent en tot cas SUMA la responsable en última instància del servei d’accés a internet fix, de la qualitat del servei i de la resolució de les incidències, sense perjudici de que totes les gestions i reclamacions, siguin tramitades a través del “ Comercialitzador”. Per resoldre les vostres consultes, incidències o reclamacions, el Client ha d’adreçar-se als serveis d’atenció al client recollits a la clàusula 16 de les presents CG que serà gestionat pel “Comercialitzador” que serà qui gestioni les mateixes directament oa través de SUMA quan així sigui necessari.

 

Addicionalment, el “Comercialitzador” podrà comercialitzar el Servei de forma independent o conjuntament amb altres serveis accessoris que el “Comercialitzador” pugui oferir de forma independent. En aquest cas aquests serveis accessoris no es regularan per aquestes CG, sinó que es regularan segons els termes i condicions que el Client subscrigui amb el “Comercialitzador”, que serà l’únic responsable sense que el Client pugui exigir a SUMA cap responsabilitat pels mateixos. A efectes merament aclaridors, es fa constar que els esmentats serveis accessoris prestats pel “Comercialitzador” no formen part del present Contracte i no són considerats “Serveis” als efectes de les presents CG.

 

 

 1. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

 

El Client contracta el Servei d’acord amb les condicions de servei i tarifes vigents facilitades pel “Comercialitzador”, i les pot consultar en qualsevol moment a la web del “Comercialitzador”, i en telèfon atenció al client proporcionat pel “Comercialitzador”.

 

 

Després de comprovar l’exactitud, la qualitat i la licitud de les dades facilitades pel Client, així com que el servei és tècnicament viable, incloent-hi l’existència de cobertura adequada, SUMA es compromet a iniciar o rebutjar la prestació del Servei en un termini màxim des de la contractació de 2 mesos. El lliurament de les dades i documentació requerida per a la contractació del Servei és obligatòria, podent procedir a la posterior comprovació de la seva veracitat o exactitud de manera que la seva absència o incorrecció facultaran SUMA a no acceptar l’activació del Servei o , a si és el cas, procedir a la resolució del Contracte.

 

Si SUMA no activés el Servei en el termini esmentat per raons exclusivament imputables a aquesta, el Client podrà cancel·lar aquest Servei abans de la seva activació, quedant lliure de qualsevol compromís al respecte. En el Servei Fibra, si el Client no sol·licita la cancel·lació, SUMA indemnitzarà el Client que ho sol·liciti en el termini màxim de deu dies des del transcurs de la data esmentada, amb l’import equivalent a una quota del Servei mitjançant l’abonament d’aquesta quantitat en la primera factura emesa per la prestació del servei.

 

 

 • Servei Fibra: Accés a Internet

 

El Servei Fibra comprèn l’accés a internet fix a través de Fibra, o aquells que en el futur es disposin, sense que, actualment, SUMA presti al Client el servei telefònic fix.

 

Actualment, SUMA presta el Servei d’accés a Internet a través de tecnologia Fibra òptica Directa, segons la zona de cobertura i el podrà prestar a través d’altres tecnologies o solucions que es defineixin en el futur.

 

SUMA no serà responsable per qualsevol errada originada per una interrupció del servei elèctric. El Servei pot resultar incompatible amb altres, com ara alguns sistemes d’alarma; dispositius telefònics i serveis de fax; xarxa interna de rosetes al domicili del Client; compres a través de Pay per View (PPV); datàfons; fil musical; línies TRAC i XDSI; i CENTREX.

 

 

 

 1. INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DEL SERVEI

 

El Client permetrà l’entrada al vostre domicili al personal autoritzat de SUMA per realitzar la instal·lació o manteniment del Servei Fibra.

 

SUMA realitzarà el manteniment del Servei Fibra i la reparació d’avaries fins al punt de terminació de xarxa, procedint a la gestió de les incidències que es puguin produir en el termini de 72 hores des de l’avís del Client al Servei d’Atenció al Client. La continuïtat del Servei es pot veure alterada per les tasques de manteniment de la xarxa i infraestructura que ho suporta i que seran comunicades al Client.

 

Si es produeix una incidència al Servei contractat, el Client podrà comunicar-la trucant als números d’Atenció al Client que s’indiquen a la clàusula 17. SUMA farà un diagnòstic de la incidència, procedint a la seva resolució, realitzant, segons es requereixi, una assistència tècnica al domicili on es presta el Servei o un manteniment en remot. Si s’evidencia que l’avaria està produïda per causes imputables al client, es poden repercutir al client els costos incorreguts per aquesta actuació.

 

 1. DISPOSITIUS

 

 • Dispositius per al Servei Fibra

 

SUMA oferirà al Client equips adequats per a l’accés al Servei (“Dispositius”) en el règim que s’especifiqui a l’oferta comercial corresponent i que podrà incloure:

 

 1. Cessió: SUMA cedirà sense cost mensual l’ús i el gaudi del Dispositiu al Client durant el termini pactat. En qualsevol cas, SUMA es reserva el dret de començar a cobrar un lloguer mensual als Clients pels Dispositius que en principi se cedien o bé vendre’ls, comunicant-ho al Client amb un preavís d’un mes.
 2. Lloguer amb una quota mensual.

 

Això sense perjudici que el “Comercialitzador” pugui facilitar equips directament als Clients per si mateix i en els termes i les condicions que s’estableixin entre el Client i el “Comercialitzador”, sent SUMA en tot cas aliena a aquest lliurament d’equips.

 

El Client està obligat a utilitzar el Dispositiu lliurat diligent, destinant-lo a l’ús per al qual va ser cedit, no podent subarrendar-ho en tot o en part, realitzar alteracions, manipulacions, provocar-hi danys, ni alienar-lo, havent d’assumir els danys que, en el seu cas, es produeixin per un incompliment del que disposa aquí.

 

 • Devolució dels Dispositius

En cas que el Client disposi de Dispositius en cessió o lloguer i acabi el Contracte de Serveis associats a aquests, sol·liciteu un canvi al Servei que requereixi un altre Dispositiu o en el cas que SUMA així ho requereixi per motius tècnics o de servei , haurà de tornar-los amb tots els seus accessoris segons el procediment establert pel “Comercialitzador”, que tindrà habilitades vies gratuïtes i addicionalment, altres vies de pagament les condicions de les quals es podran consultar al web edl “Comercialitzador”, ia Atenció al Client d’ acord amb el que disposa la clàusula 18. Aquests dispositius s’han de retornar en un estat de funcionament correcte i sense cap altre deteriorament que el provocat per l’ús normal d’aquests. En el cas que el “Comercialitzador” no rebés aquest Dispositiu en el termini establert o, si no, en el termini de quinze dies hàbils des de la terminació del Contracte, el “Comercialitzador” podrà facturar al Client la quantitat corresponent al valor del mateix . Si el Dispositiu en règim de cessió o lloguer pateix avaries o un mal funcionament continuat no imputables al Client, SUMA valorarà si el repara o el substitueix per un altre de prestacions equivalents.

 

 

 1. PREU, FORMA DE PAGAMENT I GARANTIES

 

 • Preu

 

El Client abonarà al “Comercialitzador” que serà qui emeti la facturació corresponent del Servei prestat, el preu del Servei contractat incloses la quota d’abonament per l’ús de la línia, les quotes mensuals o bons, preu dels Dispositius, consums realitzats, així com qualsevol altre import acceptat pel Client i de conformitat amb les tarifes vigents a cada moment. Així mateix, el “Comercialitzador” podrà facturar en funció del Servei contractats, entre d’altres, els imports següents:

 

Quota dinstal·lació del Servei Fibra. Serà abonada, si escau, pel Client a la primera factura, una vegada generat el càrrec. En cas que el Client hagi sol·licitat que comenci la prestació del Servei durant el període de desistiment, el Client haurà de fer front a les despeses derivades de la instal·lació del servei fix que li han estat informades, així com, si escau, la part corresponent als serveis prestats. No és procedent el cobrament si SUMA no pogués prestar-li el Servei Fibra per raons no imputables al Client.

 

Quota d’alta al Servei i/o Tarifa. Serà abonada, si escau, pel Client a la primera factura, una vegada generat el càrrec.

 

Cost d’enviament. el «Comercialitzador» facturarà, si escau, els costos d’enviament dels productes contractats, informant prèviament en el moment de la contractació de quins són aquests costos d’enviament.

 

 

 • Facturació i forma de pagament

 

el “Comercialitzador” facturarà i cobrarà al Client les quantitats a pagar pel Client de SUMA que apareixeran desglossades pel Servei contractat, incloent-hi els descomptes i promocions ofertes al Client en cada moment.

 

Si bé la facturació la realitzarà el “Comercialitzador”, les dades per a la realització d’aquesta facturació seran obtingudes a través dels sistemes de mesurament, tarifació i gestió de la facturació de SUMA. En cas de desacord sobre el consum realitzat pel Client, es presumeix que els registres dels sistemes de SUMA són correctes, llevat que el Client aporti prova en contra.

 

El Client rebrà la factura en format paper o electrònic segons l’elecció que hagi fet. El Client podrà modificar, en qualsevol moment, l’opció escollida per canviar de modalitat del format de recepció de la factura.

 

El Client podrà triar el mitjà de pagament dentre els comunament utilitzats en el trànsit comercial. En cas de pagament a través de domiciliació bancària, el pagador (com a deutor) emetrà l’Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA, autoritzant SUMA i el “Comercialitzador” (com a creditors) a enviar instruccions a la seva entitat bancària per carregar al compte les factures del Servei ia l’entitat bancària per efectuar els càrrecs al vostre compte seguint les instruccions del “Comercialitzador” o SUMA. Com a part dels seus drets, el pagador està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i les condicions acordats amb aquesta. La sol·licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets a la vostra entitat financera.

El cicle de facturació serà mensual i, tret que s’indiqui el contrari, es referirà al Servei gaudit en el període precedent. Això no obstant, el “Comercialitzador” podrà facturar i remetre al cobrament la quantitat corresponent o saldo pendent de forma immediata quan:

 

 • es produeixi la suspensió del Servei;
 • esdevingui la resolució del Contracte;
 • el Client incompleixi el Contracte;
 • si l’import de les quantitats a abonar o el consum excedeixen, si escau, les bestretes a compte o dipòsits de garantia lliurats;

 

El Client haurà de pagar les factures al venciment. En cas que el Client impagi la seva factura, el “Comercialitzador” notificarà al Client l’import impagat mitjançant comunicació personalitzada i proporcional a l’import de deute impagat i atenent les circumstàncies de cada Client, respectant en tot cas, la seva privadesa i aplicant els criteris de gestió prudent del risc. La comunicació al Client es podrà fer bé per carta, trucada telefònica o per qualsevol altre mitjà telemàtic com ara l’enviament d’un SMS, un correu electrònic, aplicacions de missatgeria i/oa través de l’àrea privada del client, al web o aplicació amb el corresponent preavís.

 

El “Comercialitzador” podrà, una vegada analitzat el cas, repercutir al Client les despeses suportades efectivament per aquesta manca de pagament. Aquests costos inclouen els suportats pel “Comercialitzador” en relació amb les gestions realitzades per a la recuperació de l’import de les factures impagades (incloent-hi despeses derivades de les necessàries comunicacions al client com ara l’enviament de cartes, SMS, trucades i altres accions encaminades al cobrament de la factura), així com els costos dels mitjans materials i humans que suposen despeses fixes com a despeses de personal, plataformes, estructura, desenvolupaments informàtics, així com, les pròpies. S’informa al Client que la repercussió d’aquests costos associats a la gestió prudent del recobrament constitueix una mesura més beneficiosa per a aquest, davant d’altres vies de recobrament eventualment més oneroses.

 

Quant a això, el “Comercialitzador” podrà repercutir al client fins a vint-i-vuit (28) euros en concepte de despeses de recobrament per cada factura impagada, sense perjudici d’altres accions que pugui dur a terme, incloses, entre d’altres, l’execució de dipòsits, fiances o altres garanties existents o la inclusió de les dades del client en fitxers de solvència patrimonial i de crèdit quan sigui procedent. No es repercutiran despeses de recobrament al client en una factura impagada en els casos següents: si és la seva primera factura a la companyia, si és la seva última factura a la companyia, si es tracta del primer impagament en els darrers vint-i-quatre (24) mesos. Finalment, en cas que l’import mitjà de les tres darreres factures sigui inferior a deu (10) euros, el càrrec per factura impagada serà de dotze euros (12€).

 

Quan el “Comercialitzador” tingui constància que un client ha abonat el deute, restablirà el Servei en el termini d’un (1) dia laborable des que tingui aquesta constància. El Client abonarà al “Comercialitzador” els costos associats al restabliment del Servei, que pugen fins a un màxim de vint-i-quatre amb dinou (24,19) euros amb IVA inclòs. càrrecs aplicables en cas d’impagament i addicionalment inclourà tota la informació detallada a la web del comercialitzador.

 

 

 

 

el “Comercialitzador” podrà cobrar de forma immediata la quantitat impagada i les despeses derivades amb càrrec als dipòsits o altres garanties prestades per aquest, així com compensar els impagaments amb altres quantitats degudes pel “Comercialitzador” al Client. Igualment, el “Comercialitzador” podrà cedir totalment o parcialment el cobrament de factures impagades a entitats de recobrament i/o cedir totalment o parcialment el crèdit a tercers. Així mateix, en el supòsit d’impagament, el “Comercialitzador” podrà procedir a la comunicació de les dades associades al deute als sistemes comuns d’informació creditícia, concretament als Bureau de Crèdit i Solvència Patrimonial Asnef i Badexcug, així com a qualsevol altre que s’informi prèviament al Client.

 

 

 • Garanties

 

 

 • Bestretes a compte.

el “Comercialitzador” podrà sol·licitar al Client el lliurament de quantitats en concepte de bestretes a compte de la facturació per l’import que, en funció del Servei contractat i/o el volum de consum estimat o gaudit, estableixi el “Comercialitzador” i el Client accepti. Al lliurament de la bestreta, el “Comercialitzador” expedirà rebut i en la facturació es detallarà aquest concepte. A l’extinció del Contracte i verificat per SUMA que el Client ha abonat les quantitats degudes, es tornarà el romanent de la bestreta. Aquestes bestretes no meritaran interès.

 

 

 • Dipòsits de Garantia

 

La constitució del dipòsit de garantia es realitzarà en efectiu o mitjançant aval bancari a primer requeriment i amb renúncia expressa als beneficis dordre, divisió i excussió, indicant aquest fet. La no constitució del dipòsit en el termini indicat pel “Comercialitzador” o, si no n’hi ha, en el termini de 15 dies naturals, facultarà SUMA a suspendre el Servei, donar de baixa el Servei o desestimar la seva sol·licitud d’alta.

 

Si en el moment de sol·licitar el desistiment, la baixa al Servei, el canvi de titularitat o la cessió del Contracte, el Client tingués deute associat al Servei, el “Comercialitzador” podrà executar la garantia per la quantitat total deguda quedant el romanent a disposició del client.

 

Al Servei Fibra, el “Comercialitzador” podrà exigir al Client que constitueixi un dipòsit de garantia, bé en el moment de contractar el Servei o amb posterioritat, en els supòsits següents: (i) si el Client és o ha estat amb anterioritat abonat al Servei i hagués deixat impagat una o diverses factures, mentre subsisteixi la morositat; ( ii ) si el titular tingués contrets deutes per un altre contracte d’abonament, vigent o no en aquell moment, o bé que de manera reiterada s’endarrerís en el pagament de les factures; i ( iii ) en els supòsits en què ho autoritzi la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions. La quantia del dipòsit es determinarà sumant limport de les tres últimes factures. En cas que hi hagi menys de tres factures generades, la quantia serà la quantitat resultant de multiplicar per tres l’import de la darrera factura.

 

el “Comercialitzador” tornarà el dipòsit: quan, en el cas (i) del paràgraf anterior, tingui constància del pagament íntegre del deute; i en el cas ( ii ), quan quedi acreditat que en un any no hi ha hagut cap retard en el pagament de les factures.

 

 

 

 1. COMPROMISOS DE PERMANÈNCIA

 

Determinats serveis o tarifes poden comportar un compromís de permanència associat a descomptes i/o condicions avantatjoses. Aquest compromís té la durada i el càrrec per incompliment del compromís que es defineixin a cada oferta. Si el Client incompleix aquest compromís haurà d’abonar el corresponent càrrec per incompliment que serà proporcional alhora que reste per finalitzar-lo. Aquests càrrecs es facilitaran al Client en el moment de l’acceptació de l’oferta i es podran consultar a la web del Comercialitzador.

 

 

 

 1. QUALITAT DE SERVEI

 

SUMA prestarà el Servei d’acord amb els nivells de qualitat establerts a les presents CG.

 

En cas d’interrupció temporal del Servei, el Client, una vegada efectuades les comprovacions oportunes, tindrà dret a una indemnització que es determinarà prorratejant-se la quota mensual del Servei pel temps en què la línia va estar interrompuda. En cas d’interrupció temporal durant un període de facturació superior a sis hores en horari de 08.00 ha 22.00 h, la compensació serà automàtica.

 

A més, SUMA ofereix als Clients un compromís addicional de Qualitat als seus Serveis consistent que el temps d’interrupció màxim del Servei en un període de facturació mensual serà de 72 hores naturals.

 

 

Si, després d’analitzar la incidència, SUMA conclou que el temps màxim d’interrupció del Servei ha superat les hores esmentades, SUMA indemnitzarà el Client que ho sol·liciti en un termini màxim de tres dies des de l’inici de la interrupció del Servei, compensant-lo, a través de la factura emesa pel “Comercialitzador”, amb un Descompte equivalent a la part proporcional de la quota mensual corresponent al servei Fibra durant els dies que el Client estigui sense Servei.

 

L’esmentada indemnització serà efectiva a la factura corresponent al període de facturació en què es comuniqui i es validi la indemnització.

 

En cas d’incidents de seguretat, integritat, amenaça o vulnerabilitat de la xarxa, SUMA ha de prendre les mesures adequades, en funció del fet esdevingut, a fi de solucionar com més aviat millor aquests incidents i restablir la seguretat. SUMA disposa de plans de gestió d‟incidents de seguretat. En els casos en què estigui previst legalment, aquests incidents es comunicaran també als organismes pertinents.

En els supòsits d’interrupcions del Servei per causes no imputables a SUMA i imputables al client, aquesta queda exonerada de totes les responsabilitats de tot tipus que se’n puguin derivar. No hi haurà lloc a cap indemnització per la interrupció del Servei deguda a l’incompliment del Contracte pel Client.

SUMA prestarà el Servei exclusivament a les zones de cobertura del territori nacional on estigui implantada en cada moment, en funció de la tecnologia disponible i segons la informació que sobre cobertura de xarxa es facilita al Client amb caràcter previ a la contractació. En qualsevol cas, SUMA no serà responsable per interrupcions o mal funcionament del Servei a causa de condicions orogràfiques i/o atmosfèriques que n’impedeixin o impossibilitin la prestació.

 

En determinats serveis oferts per SUMA podran existir restriccions que limitin l’accés a aquests (inclosa la capacitat o velocitat del Servei d’accés a Internet), la seva utilització o aplicacions, cas en què s’informarà en el moment de la contractació en les condicions de aquests productes o serveis.

 

La qualitat del Servei, inclosa la velocitat d’accés a Internet, es pot veure afectada per l’execució dels procediments que SUMA té disposats per mesurar i gestionar el trànsit per evitar esgotar o saturar la xarxa.

 

Pel que fa a les diferents ofertes de velocitat del servei d’accés a Internet posades a disposició del Client per SUMA, s’adjunta com a Annex 1 la informació sobre la velocitat mínima, disponible normalment, màxima i anunciada descendent i ascendent del Servei, així com la informació sobre els factors rellevants que poden limitar la velocitat efectiva del servei daccés a Internet. La informació inclosa en aquest annex es correspon amb la vigent a la data d’edició de les presents Condicions, i disposant en tot moment el Client de la informació actualitzada a través de les URLs www.sumamovil.es ia la web del comercialitzador.

 

En qualsevol cas, SUMA farà els millors esforços perquè el Client disposi de la màxima velocitat possible tècnicament amb la modalitat del Servei d’Accés a Internet que li correspongui.

 

En cas que el Client tingui alguna reclamació en relació amb el Servei d’Accés a Internet, pot dirigir-la segons el que indica la clàusula 16, això sense perjudici de qualsevol altra via de reclamació que consideri convenient d’acord amb la normativa vigent.

 

 

 1. ÚS DEL SERVEI

 

El Client farà un ús correcte i responsable del Servei contractat conforme a les presents CG i utilitzarà únicament dispositius homologats amb aquesta finalitat, mantenint-ne una correcta configuració i manteniment. El Client no manipularà ni alterarà qualssevol elements, equips i instal·lacions que li permetin accedir i utilitzar el Servei en qualitat diferent de la de destinatari final.

 

El Servei prestat per SUMA és personal per la qual cosa no podrà ser objecte de revenda, cessió o explotació de cap classe a tercers sense consentiment exprés de SUMA.

 

SUMA respondrà única i exclusivament del Servei que presta o proveeix per si mateixa i no serà directa, indirecta o subsidiàriament responsable:

 • per causes de força major;
 • per falta dadequació de la configuració dels equips o instal·lacions del Client per permetre el correcte funcionament o ús del Servei, llevat que hagin estat subministrats per SUMA i no hagin estat manipulats pel Client o tercers;
 • per productes o serveis prestats o oferts pel Client o per terceres persones o entitats;
 • per continguts, informacions o opinions de qualsevol tipus que tinguin l’origen en el Client o en terceres persones o entitats;
 • per continguts que no hagi elaborat o que no hagi proveït directament per SUMA.
 • per l’accés, la instal·lació, l’ús o l’execució, voluntària o involuntària, de programes informàtics que provoquin un canvi en la configuració predeterminada de l’accés a la xarxa o dispositius d’accés;
 • per la gestió de les avaries, suspensions o interrupcions del Servei que tinguin l’origen o es produeixin a la xarxa de l’operador d’accés.
 • per tot allò relatiu al funcionament de les instal·lacions i aparells propis del domicili del Client, llevat que hagin estat subministrats per SUMA;

 

 

En qualsevol cas, SUMA no respondrà pels danys i perjudicis indirectes i, especialment, per les pèrdues corresponents al volum de negocis, lucre cessant, perjudicis comercials i/o morals.

 

El Client no utilitzarà el Servei per a fins il·lícits o abusius com, a títol enunciatiu que no limitatiu, els següents:

 

 • qualsevol violació dels drets de tercers, inclosos entre altres drets de propietat intel·lectual i/o industrial, dret a la intimitat personal i familiar i/o el dret a la pròpia imatge;
 • actuacions (incloent-hi la introducció de virus o similars) que provoquin o puguin produir danys, alteracions i/o descàrregues no autoritzades dels continguts, el Servei prestats per SUMA o per tercers, els equips i/o programes informàtics inclosos els arxius i documents que continguin;
 • alterar o intervenir per mitjans fraudulents, pàgines web, correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense autorització dels mateixos ,
 • remetre missatges utilitzant una identitat falsa i/o camuflar de cap manera l’origen del missatge,
 • enviar comunicacions electròniques no sol·licitades expressament pels seus destinataris o no autoritzades prèvia i expressament pels mateixos,
 • enviar comunicacions electròniques amb caràcter massiu i/o repetitiu (spam),
 • publicar, divulgar, enviar, anunciar o distribuir, directament oa través d’enllaços, qualsevol material, assumpte o informació amb continguts il·legals, obscens, pornogràfics, violents, abusius, difamatoris, xenòfobs, degradants, enganyosos, contraris a la llei, a la moral oa l’ordre públic, que indueixin o facin apologia de pràctiques perilloses, violentes, de risc o nocives per a la salut.

 

El Client es compromet a utilitzar el Servei i els continguts als quals pugui accedir a través del Servei exclusivament per a ús personal, ia no fer directament o indirectament una explotació comercial del Servei als quals té accés, o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del Servei, excepte autorització expressa i escrita de SUMA.

 

A més, el Client s’abstindrà de realitzar les pràctiques següents: pagaments realitzats amb targetes de crèdit de tercers sense el seu consentiment; utilització de dades bancàries o identitat de tercers per contractar o realitzar pagaments de serveis; pirateig o manipulació no autoritzada de centraletes o dispositius, descàrregues de saldos acumulats a través de trucades a numeració internacional, premium o numeració d’Internet; trucades entre routers o mòdems per a la transmissió de dades, conversió de trànsit, inclòs el redireccionament de trànsit a destinacions diferents del número anomenat, descàrregues massives de trànsit telefònic o de dades, ús fraudulent o massiu de serveis premium, incloses les descàrregues a numeració premium via SMS, connexió de sistemes o equips als equips de comunicacions que componen i faciliten l’accés a serveis de tercers.

 

La violació de les obligacions establertes en aquesta clàusula o la realització de conductes que responguin a un patró de frau, hi hagi un risc objectiu o presumpció raonable de comissió de frau o per altres raons suficientment acreditades d’ús anòmal, il·lícit i/o desmesurat del Servei, facultarà SUMA i/o el “Comercialitzador” a adoptar les següents mesures, sense que això doni lloc a compensació de cap classe al Client i sense perjudici de l’exercici per part de SUMA i/o el “Comercialitzador” de la resta d’accions que li corresponguin en defensa dels seus interessos:

 • suspendre o interrompre de forma immediata la prestació del Servei,
 • retirar o bloquejar els continguts o serveis que poguessin resultar il·legals o contraris al que disposa aquí.
 1. CESSIÓ A TERCERS.

 

El Servei prestat per SUMA és personal, per la qual cosa no podrà ser objecte de cessió per part del Client sense consentiment exprés de SUMA. SUMA queda autoritzada, prèvia notificació al Client, a cedir en tot o en part la prestació del Servei a qualsevol de les empreses del Grup a què pertany, així com a aquelles empreses que, com a conseqüència d’una reestructuració de SUMA, passin a prestar el Servei, subrogant-se en els drets i obligacions de SUMA.

 

Addicionalment, SUMA es reserva el dret d’assumir directament o bé a través d’un tercer, la posició contractual del “Comercialitzador” davant del Client en virtut de les presents CG procedint SUMA (o si escau, el tercer que aquesta designi) a l’assumpció integral dels drets i obligacions que corresponen al “Comercialitzador” en virtut de les presents CG i, assumint totes les tasques que en virtut de les presents CG li corresponen al “Comercialitzador”, incloses les tasques de facturació, cobrament i del Servei dAtenció al Client.

 

En aquest cas, SUMA ho notificarà oportunament al Client amb un preavís d’un mes. Amb aquesta finalitat, el “Comercialitzador” facilitarà a SUMA (o al tercer que aquesta designi) totes les dades necessàries per a l’execució de les tasques fins aleshores assumides pel “Comercialitzador” i que comença a assumir SUMA (o el tercer que aquesta designi) ) entre les quals es troben les dades bancàries, mandats bancaris, etc. o de facturació i cobrament i, en general, totes aquelles dades que resultin necessàries perquè SUMA (o el tercer que aquesta designi) pugui prestar el Servei de manera integral i assumir les tasques fins aleshores assumides pel “Comercialitzador”. Així mateix, SUMA podrà requerir al client la informació necessària per dur a terme les tasques assumides i el client queda obligat a col·laborar amb SUMA (o amb el tercer que aquesta designi) ia facilitar-hi tota la informació requerida. En cas que transcorregut el termini d’1 mesos des de la comunicació per part de SUMA al client requerint-li que faciliti a SUMA o al tercer que aquesta designi, informació necessària per a l’execució del contracte entre la qual es poden trobar les dades i els mandats bancaris , SUMA no disposi de la dita informació, SUMA podrà procedir a la suspensió del servei al Client fins al moment en què aquest li faciliti les dades necessàries per a l’execució del contracte. Transcorreguts 3 mesos des de la notificació del requeriment d’informació per part de SUMA al client, sense que SUMA (o el tercer que aquesta designi) hagi obtingut les dades necessàries per dur a terme l’execució del servei i amb la comunicació prèvia al client, SUMA podrà suspendre definitivament el Servei.

 

El Client no haurà d’abonar al “Comercialitzador” cap factura corresponent a la prestació del Servei emesa amb posterioritat a la recepció pel Client de la notificació a què fa referència la clàusula anterior. En qualsevol cas, el pagament de les esmentades factures per part del client al “Comercialitzador”, no tindrà caràcter alliberador del pagament del Servei prestats per SUMA amb posterioritat a la notificació a dalt referida.

 

El Client accepta que, a partir de la notificació realitzada, SUMA o el tercer que indiqui SUMA, tindrà dret a domiciliar el pagament de les factures del Servei al mateix compte bancari a través del qual s’haguessin efectuat els pagaments de les factures del Servei en el moment immediatament anterior a la recepció de la notificació a què es refereix aquesta clàusula, llevat que el propi client en faciliti una altra.

 

 

 1. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

Els continguts accessibles a través del Servei estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de SUMA o de tercers. En cap cas la prestació del Servei implica cap tipus de renúncia o cessió total ni parcial dels drets esmentats. L’accés pel Client a aquests continguts a través del Servei no confereix al Client cap dret d’utilització, transformació, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública o fixació sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia i escrita atorgada a aquest efecte per SUMA i/ o el tercer titular dels drets afectats. Queda expressament prohibit qualsevol acte de pirateria.

 

El Client garanteix que, en relació amb els continguts que transmeti a través del Servei, serà de la seva responsabilitat exclusiva l’obtenció de totes les autoritzacions i llicències que siguin necessàries per a la legítima integració d’aquests continguts, amb respecte als drets de propietat que terceres persones o empreses puguin ostentar sobre aquests continguts. El Client serà responsable de qualsevol reclamació dirigida contra SUMA derivada dels continguts transmesos pel Client, quedant exempta SUMA de quants costos i indemnitzacions es derivin amb motiu de tal reclamació.

 

El Client no podrà referir-se a si mateix com a representant autoritzat de SUMA ni utilitzar els logos, marques comercials, marques de serveis, o qualsevol altra variant de les anteriors o llançar qualsevol comunicació pública referida a SUMA o al present Contracte.

 

 1. SECRET DE LES COMUNICACIONS

 

SUMA adoptarà les mesures necessàries exigibles per la legislació a cada moment per garantir el secret de les comunicacions en el seu trànsit a través de la xarxa de SUMA, així com per complir amb allò relatiu a la intercepció legal de les comunicacions.

 

El Client autoritza expressament el “Comercialitzador” perquè es realitzin enregistraments de les converses que mantingui amb Atenció al Client a fi de deixar-ne constància i dur a terme un control sobre la qualitat del servei.

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES

 

Les dades personals del Client seran tractades per part de SUMA i el “Comercialitzador” com a entitats Responsables dels mateixos per a les finalitats establertes en aquestes Condicions Generals de Contractació, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades.

 

Responsable del Tractament:

 

 • SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONS, SLU amb NIF: B-84942432 i domicili social al Passeig del Club Esportiu 1, Parc Empresarial La Finca, Edifici 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). Delegat de Protecció de Dades (DPO): L’Usuari pot contactar amb el DPO mitjançant un escrit dirigit al domicili de SUMA oa través del correu electrònic suma@orange.com amb referència “Oficina DPO”. i,

 

 • per part del comercialitzador a les indicades a la web del comercialitzador.

 

 

Les dades personals del Client seran les estrictament necessàries i seran tractades per part de SUMA i el “Comercialitzador”

 

 

 

 

 

 

Les dades del Client podran ser comunicades a:

 • les administracions públiques en els casos previstos a la Llei,
 • als bancs i entitats financeres, per al cobrament del Servei ofert,
 • a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i al Centre Nacional d’Intel·ligència, en virtut del que estableix la Llei 25/2007
 • a altres empreses del grup empresarial a què pertany SUMA, per a fins administratius interns i la gestió dels productes i serveis contractats.
 • Als Fitxers d’Informació Creditícia a què podran ser comunicades les dades relatives a impagaments i incidències en el pagament de productes o serveis contractats al “Comercialitzador”.
 • Entitats de recobrament per a la cessió total o parcial de la cartera de crèdits derivats de la prestació de serveis de telecomunicacions que resultin impagades.

 

El Client podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, així com sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o oposar-s’hi, enviant un escrit amb la Referència .:- “Protecció de Dades” al “ Comercialitzador” a través del correu electrònic proporcionat pel “Comercialitzador” i/oa SUMA a través del correu electrònic contacto.suma@orange.com .

 

 1. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE SERVEI

 

Quan una norma així ho exigeixi, el Contracte podrà ser modificat. En aquest cas, el “Comercialitzador” us informarà prèviament d’aquesta modificació a través de les dades de contacte facilitades pel Client d’acord amb la clàusula 16.

 

Així mateix, aquestes CG, incloses les condicions econòmiques, podran ser modificades per SUMA en qualsevol moment per motius legals, tècnics, operatius, econòmics, de servei o de mercat o per lorganització o necessitats del Servei. En aquest sentit, SUMA podrà incrementar el preu dels seus serveis com a conseqüència de les despeses generades per millora de cobertura, manteniment d’infraestructures, obsolescència de la xarxa i els equips, que estiguin directament associades al servei del client, així com per fer front a els increments de preus al consum, serveis i subministraments de proveïdors associats al servei del client, d’impostos i taxes. Aquestes modificacions seran comunicades als clients afectats amb un mes d’antelació a la seva entrada en vigor a través de les dades de contacte facilitades pel client d’acord amb la clàusula 16. La factura, el correu electrònic i/o sms podran ser utilitzades com a mitjà per comunicar el canvi de condicions. Si el Client no estigués d’acord amb les modificacions, podrà resoldre el Contracte sense cap penalització per aquest motiu, llevat que els canvis proposats siguin en benefici de l’usuari final o siguin d’una naturalesa estrictament administrativa i no tinguin efectes negatius sobre els usuaris finals o vinguin impostos normativament. El Client podrà exercir el dret de resoldre el Contracte en el termini d’un mes a partir de la comunicació del canvi de condicions.

 

La versió actualitzada de les CG podrà consultar-se a la web del Comercialitzador. La declaració de qualsevol d’aquestes CG com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les altres condicions generals, les quals romandran sent vinculants per a les parts.

 

La manca d’exercici per part de SUMA o el “Comercialitzador” de qualsevol acció, dret o disposició contemplades en aquestes CG no constituirà una renúncia a aquestes, excepte reconeixement escrit i exprés per part seva.

 

Amb independència del Servei que hagi contractat, el Client podrà canviar d’un Servei i/o tarifa a un altre, sempre d’acord amb les condicions establertes a l’oferta comercial i d’acord, si escau, a les condicions dels compromisos de permanència que estiguessin vigents a aquesta data, així com, si escau, subjecte al pagament de la quota de canvi de tarifa vigent en cada moment. el “Comercialitzador” comunicarà al Client el dia a partir del qual té el nou Servei actiu, i serà aplicable al Client des d’aquest moment la tarifa i condicions corresponents a aquest.

 

En cas de canvi de domicili en què el Servei Fibra estigui instal·lat, el Client podrà optar per: a). – contractar un altre Servei Fibra al seu nou domicili (sempre que tècnicament sigui possible), sol·licitant, si escau, la baixa del Servei Fibra al domicili en què inicialment el va contractar, ob). – resoldre el Contracte i, si escau, abonar el corresponent càrrec per incompliment del compromís de permanència. En cas que el client no hagi expressat la voluntat de cursar la baixa del Servei al domicili original, el Servei Fibra es mantindrà actiu generant els càrrecs que corresponguin en funció de l’oferta contractada pel Client.

 

 

 

 1. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL SERVEI I INTERRUPCIÓ DEFINITIVA.

 

14.1 Suspensió Temporal. La suspensió per impagament només afectarà el Servei impagats. En cas d’impagament del Servei Fibra, transcorreguts més de 30 dies des de la presentació al Client de la factura corresponent, SUMA podrà, avís previ al Client, suspendre temporalment el Servei Fibra impagat. SUMA restablirà el Servei dins del dia laborable següent al que tingui constància que limport degut ha estat satisfet. La suspensió no eximeix el Client del pagament de les quotes fixes del Servei.

 

 

14.2 Suspensió temporal del Servei a petició del client. El Client tindrà dret a sol·licitar la suspensió temporal del Servei per un període que no serà menor d’un mes ni superior a noranta dies per any natural (o un altre període més extens habilitat per SUMA), prèvia sol·licitud trucant a Atenció al Client. Esdevinguda la suspensió, es deduirà de la quota mensual, com a mínim, la meitat de l’import proporcional corresponent al temps de suspensió, estenent-se, si escau, la durada del Servei pel mateix termini que duri la suspensió.

 

14.3 Interrupció definitiva. El retard en el pagament del Servei per un període superior a 3 mesos o la suspensió temporal del Contracte per retard en el pagament en 2 ocasions donarà dret a SUMA, amb avís previ al Client, a la interrupció definitiva del Servei ia la corresponent resolució del Contracte . La interrupció només afectarà el Servei impagat.

 

En cas que el Client hagi presentat una reclamació davant de les instàncies administratives o judicials corresponents, SUMA no suspendrà ni interromprà el Servei, mentre que la reclamació s’estigui substanciant, sempre que el Client consigni fefaentment l’import degut, lliurant el corresponent resguard.

 

 

 

 1. DURADA I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

 

Aquest contracte té una durada de 24 mesos (o un altre termini acordat expressament entre les parts que en el cas de clients particulars no pot excedir els 24 mesos). Transcorregut aquest període de durada inicial i llevat que el Client notifiqui la seva voluntat de no prorrogar-lo, el contracte quedarà prorrogat automàticament pel mateix període de 24 mesos (o el termini, si escau, acordat entre les parts). El client podrà resoldre el Contracte en qualsevol moment, totalment o parcialment, mitjançant comunicació al “Comercialitzador” amb una antelació d’un mes, sense cap cost excepte el de la recepció del servei durant el període de preavís i sense perjudici d’altres compromisos que hauria contret expressament el Client. Si finalitza aquesta pròrroga, el contracte es prorroga per iguals períodes al de la pròrroga o conforme al termini acordat entre les parts.

 

Addicionalment, el Contracte s’extingirà per les causes generals d’extinció dels contractes i el Client podrà resoldre el Contracte en els casos següents:

 • Si per causa imputable a SUMA o per raons tècniques o operatives, el Servei no s’ha provisionat en el termini compromès. En aquest supòsit no pagarà cap despesa ni cap import, inclòs el càrrec per incompliment del compromís de permanència.
 • Si el Servei no s’ha activat en el termini compromès per causes imputables al Client. En aquest supòsit, el “Comercialitzador” podrà reclamar al Client els costos d’instal·lació del Servei realitzats, així com el càrrec per incompliment del compromís de permanència (no es cobrarà aquest darrer càrrec en els casos en què la resolució estigués emparada en un dret de desistiment). Aquests costos vindran indicats a les ofertes comercials del Servei.

 

La sol·licitud de baixa es pot fer a través dels números d’Atenció al Client que s’indiquen a la clàusula 16; on se us facilitarà un número de referència, o per escrit enviant una fotocòpia del vostre Document d’Identitat i indicant número/s de telèfon del qual sol·licita la baixa, número de referència i la vostra signatura, així com el motiu de la baixa. Aquest escrit el podeu enviar per correu electrònic Ref : BAIXES a l’adreça [ correucomercialitzador@xxxxxxx.xx ].

 

En els casos de venda a distància o fora d’establiment mercantil, el Client pot exercir el seu dret de desistiment, sol·licitant-lo a través de les vies de comunicació establertes a la clàusula 16 d’aquestes CG, en el termini de catorze dies naturals (tret que la normativa aplicable disposi un termini diferent) des del lliurament dels béns o, des de la subscripció del contracte en el cas que es tracti de prestació de serveis. Podeu trobar un model de sol·licitud de desistiment a la web del “Comercialitzador ”. En el cas de Dispositius, a més de realitzar la sol·licitud de desistiment, els ha de tornar dins el termini de 14 dies indicat, en perfecte estat. En cas contrari, el Client respondrà del valor.

 

En cas de desistiment, el “Comercialitzador” tornarà al Client els pagaments que hagi realitzat podent retenir el reemborsament fins haver rebut els béns en perfecte estat. Si esteu d’acord que la prestació del Servei comenci durant el període de desistiment, el “Comercialitzador” podrà carregar-li l’import proporcional a la part ja prestada del Servei fins al moment en què ens hagi comunicat el seu desistiment.

 

Per part seva, SUMA podrà resoldre el Contracte i interrompre el Servei en els supòsits previstos en aquestes CG i, en especial, per causa de retard en el pagament, incompliment greu del Client de les obligacions que es deriven de les presents CG o per accions que tinguin la finalitat de pertorbar, molestar o perjudicar les xarxes, serveis o imatge de SUMA o de tercers.

 

La resolució del Contracte no exonerarà al Client de fer front al compliment de totes i cadascuna de les obligacions que es derivin de la utilització del Servei contractat fins al moment en què es produeixi la resolució efectiva del mateix , inclosa la de pagament del Servei , dels costos de provisió o activació del Servei i dels càrrecs per incompliment del compromís de permanència.

 

 

 1. COMUNICACIONS I RECLAMACIONS

 

SUMA i/o el “Comercialitzador” utilitzaran com a dades de contacte del Client per a gestions del Servei, aquelles dades facilitades a aquest efecte pel Client, inclòs el telèfon i/o correu electrònic de contacte, així com l’adreça d’instal·lació i/o facturació del Servei. Si aquest (i) no facilita aquestes dades de contacte, ( ii ) les facilitades no fossin vàlides o ( iii ) SUMA o el “Comercialitzador” no en disposessin per qualsevol motiu, el Client autoritza a utilitzar com a dades de contacte el número de telèfon i/o el correu electrònic objecte del Servei contractat.

Per a totes les qüestions relatives a l’execució del present contracte, el client podrà adreçar-se als Serveis d’Atenció al Client del comercialitzador a les adreces de correu electrònic i postal facilitades pel Comercialitzador.

 

el “Comercialitzador” facilitarà al Client un document acreditatiu de la presentació i el contingut de la seva incidència o reclamació, així com un número de referència. Formulada una reclamació pel Client, si aquesta no ha estat resolta en un termini d’un mes o, si resolta, no ho ha estat satisfactòriament, el Client pot adreçar la reclamació als organismes de consum pertinents.

 

Quan el Client sigui una persona física (inclosos els autònoms o treballadors per compte propi i les microempreses) i així ho consideri convenient, es pot adreçar: (a) a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions, en el termini de tres mesos des de la resposta a la seva reclamació o la finalització del termini esmentat sense que hagi rebut resposta a la seva reclamació per part del Servei d’Atenció al Client, (sent el termini per resoldre i notificar la resolució de sis mesos), o (b) si hagués contractat el Servei a a través de plataformes en línia, a la Plataforma Europea de Resolució de Conflictes en línia accedint a través de la següent URL https://ec.europa.eu/consumers/odr .

 

Addicionalment, SUMA posa a disposició del client les següents vies de contacte:

 

Correu electrònic: contacte.suma@orange.com

Telèfon (horari comercial): 900909109

 

 

 1. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE

 

La relació contractual establerta entre SUMA i el Client es regirà en tot cas per la legislació espanyola comuna aplicable al moment de la prestació del Servei corresponent.

 

SUMA és una marca registrada de SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONS SL (SUMA), amb domicili social al Parc Empresarial “La Finca”, Passeig del Club Esportiu núm. 1, Edifici 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), proveïda de CIF B84942432, registrada al Registre Mercantil de Madrid. Versió de 29 d’agost de 2022

 

 

 

ANNEX I INFORMACIÓ RELATIVA A LA VELOCITAT DE NAVEGACIÓ DEL SERVEI D’ACCÉS A INTERNET FIX FIBRA EN SUMA

D’acord amb el que disposa el Reglament de la Unió Europea de 25 de novembre de 2015 pel qual s’estableixen mesures en relació amb l’accés a una xarxa oberta, s’inclou en aquest document, la informació relativa a les velocitats d’accés a internet de banda ampla per a la xarxa fixa.

 

Els factors rellevants que poden limitar la velocitat efectiva de navegació a internet del servei Fibra i sobre els quals té control l’operador són:

 • Problemes, deteriorament o qualitat del bucle d’abonat.
 • Congestió temporal a la xarxa.
 • Operacions de Manteniment de Xarxa.

 

 

Els factors limitadors rellevants aliens a l’operador són:

 • El trànsit a Internet existent a cada moment, nombre d’usuaris connectats i altres factors tècnics com l’eficiència de protocol IP, ocupació de servidors, ports, etc.
 • Ús de tecnologia Wifi ja que la cobertura pot variar depenent de la construcció del propi edifici, edificacions adjacents o interferències entre l’emissor i el receptor del senyal.
 • L’ús d’adaptadors PLC Ethernet per connectar els dispositius del client i l’ encaminador mitjançant la xarxa elèctrica. La cobertura dependrà del model de PLC, la distància a la xarxa entre adaptadors, el soroll elèctric o les interferències introduïdes per altres aparells connectats a la xarxa elèctrica, el nombre d’equips o aparells connectats simultàniament a la base de l’endoll on es connecta l’adaptador, etc.
 • Elements Hardware i Software utilitzats pel client en la seva connexió a Internet, així com el cablejat al domicili del client:
 • Programes de peer to peer executant-se al dispositiu del client i l’ús que estigui realitzant en aquest moment del dispositiu o actualitzacions en execució, així com l’existència de virus o programari maliciós.

S’hi inclouen les velocitats de referència per a accés a internet en funció de les diferents tarifes o productes que inclouen el servei d’accés a Internet fix i que són comercialitzades pel “Comercialitzador” a la data d’edició del present document.

 

 

 

Velocitat Anunciada Velocitats
*Mbps Baixada Pujada Baixada Pujada
Fix SUMA MÍNIMA MITJANA MÀXIMA MÍNIMA MITJANA MÀXIMA
FIBRA 500/500 500 500 374,78 499,70 500 372,92 497,22 500
FIBRA 300/300 300 300 224,962 299,949 300 219,935 293,246 300
FIBRA 100/100 100 100 74,955 99,940 100 74,583 99,444 100

 

 

 

La velocitat inclosa al quadre anterior per a FIBRA 500/500 ha estat calculada a partir de les dades de velocitats mesurades, d’acord amb els criteris establerts per la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions en compliment de l’Ordre IET1090/2014.

 • El factor per calcular la “velocitat màxima” es determina pel nivell de compliment de la velocitat de sincronització del percentil 95 de les connexions més ràpides del sistema de sondes per al servei rellevant.
 • El factor per calcular la “velocitat normalment disponible” es determina pel nivell de compliment de la velocitat de sincronització que es correspon amb la mitjana de les connexions del sistema de sondes per al servei rellevant.
 • El factor per calcular la “velocitat mínima” es determina en funció de les característiques de cada perfil i tecnologia.
 • Les velocitats del Servei rellevants es mesuren per un sistema de sondes el nombre i la ubicació de les quals depèn dels clients reals de cada servei.

 

Per a la resta de velocitats incloses, s’han fet càlculs teòrics extrapolats a partir de les mesures anteriors. La velocitat percebuda pel CLIENT final està condicionada pels factors limitants indicats als paràgrafs anteriors.

 

 

 

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política. Para mayor información sobre las cookies utilizadas y cómo cambiar su configuración visite nuestra Política de cookies

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar