ÍNDICE                                                                                                                                                                [Euskera]      [Valenciano]            [Catalan]               [Gallego]  

 • CONDICIÓNS XERAIS DOS SERVIZOS DE COMUNICACIÓNS MÓBILS
 • CONDICIÓNS XERAIS DO SERVIZO DE ACCESO A INTERNET FIXO

 

CONDICIÓNS XERAIS DOS SERVIZOS DE COMUNICACIÓNS MÓBILS

 

OBXECTO

As presentes Condicións Xerais (“CG”) forman parte do contrato (o “Contrato”) que regula os termos nos que SUMA prestará ao Cliente, como usuario final e con fins non comerciais (Cliente), os servizos de comunicacións electrónicas (Móbil). Servizos) e, se é o caso, servizos de valor engadido (VAS) (Servizo ou Servizos conxuntos). Os ditos servizos son comercializados por un terceiro, en diante (o Comerciante) nos termos establecidos nestas CG, sendo o operador que en última instancia presta os Servizos: SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES SL (SUMA), con domicilio social en Parque Empresarial “La Farm”. , Paseo do Club Deportivo nº 1, Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), provisto de CIF B84942432.

Neste sentido e de conformidade co establecido nestas CG, o «Marketing» levará a cabo a tramitación da contratación do servizo por parte do Cliente e será o responsable das tarefas de comunicación comercial e publicidade, contratación, facturación, cobro e atención ao cliente, así como todas aquelas tarefas que se definan nestas CG, sendo en todo caso SUMA a responsable última do servizo de comunicacións móbiles, da xestión da numeración móbil e da tramitación da portabilidade da citada numeración móbil, da calidade do servizo. e a resolución de incidencias, sen prexuízo de que todos os trámites e reclamacións se tramiten a través do “Marketer”. Para resolver as súas consultas, incidencias ou reclamacións, o Cliente deberá dirixirse aos servizos de atención ao cliente incluídos na cláusula 18 destas CG que serán xestionados polo «Marketing» que será quen os xestione directamente ou a través de SUMA cando sexa necesario. .

Ademais, o «Marketing» pode comercializar os Servizos de forma independente ou xunto con outros servizos accesorios que o «Marketer» poida ofrecer de forma independente. Neste caso, os devanditos servizos complementarios non estarán regulados polas presentes CG , senón que se regularán segundo os termos e condicións que o Cliente asina co “Marketer”, que será o único responsable, e o Cliente non esixirá ningunha responsabilidade a SUMA. para eles.. A efectos meramente aclaratorios, advírtese que os citados servizos accesorios prestados polo «Marketer» non forman parte deste Contrato e non se consideran «Servizos» para os efectos destas CG.

 

 1. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIZOS

O Cliente contrata os Servizos de acordo coas condicións do servizo e as tarifas vixentes facilitadas polo “Marketer”, podendo consultalos en calquera momento na páxina web do “Marketer” e a través do servizo de atención telefónica prestado polo “Marketer”.

Tras comprobar a exactitude, calidade e licitude dos datos facilitados polo Cliente, así como que o servizo sexa tecnicamente viable, incluída a existencia dunha cobertura adecuada, SUMA comprométese a iniciar ou rexeitar a prestación do Servizo nun prazo máximo desde contratación.de 2 meses. A entrega dos datos e documentación requirida para a contratación do Servizo é obrigatoria, podendo proceder á posterior comprobación da súa veracidade ou exactitude de xeito que a ausencia ou incorrección dos mesmos autorizará a SUMA a non aceptar a activación do Servizo . ou, no seu caso, proceder á resolución do Contrato.

Se SUMA non activa o Servizo no prazo indicado por causas exclusivamente imputables a SUMA, o Cliente poderá cancelar o devandito Servizo antes da súa activación, quedando libre de calquera compromiso ao respecto.

SUMA facilitará o acceso gratuíto aos servizos de emerxencia desde os seus servizos móbiles de voz, informando a tal efecto da localización xeográfica do usuario que realiza a chamada.

 • servizos móbiles
 • Características xerais dos servizos móbiles.

Os servizos móbiles inclúen o establecemento, procesamento, mantemento e recepción de chamadas e/ou acceso a datos móbiles, dispoñibilidade (cobertura) da rede móbil, localización, así como o «SVA» asociado aos servizos móbiles ou aqueles outros servizos que no futuro sexan dispoñible.

Os servizos móbiles prestáronse inicialmente baixo a modalidade de pospago , sen prexuízo de que no futuro poidan incluírse outras modalidades de pago como o prepago. O Cliente que contrate un Servizo móbil pospago deberá residir en España e recibirá unha factura do «Retailista» polo Servizo prestado. No servizo móbil de prepago, se é o caso, o pagamento realizarase a través do cargo correspondente no saldo acumulado na tarxeta SIM.

 • tarxeta SIM

A Tarxeta SIM é unha tarxeta que pode ser física ou dixital ( eSim , se está dispoñible) e que permite identificar o servizo subscrito polo Cliente e a liña contratada para poder prestar o servizo móbil. En diante, os termos SIM ou Tarxeta SIM poden entenderse referidos indistintamente á Tarxeta SIM física ou eSIM . No caso da tarxeta SIM física, o cliente deberá inserila fisicamente no seu dispositivo móbil. No caso da eSIM , o Cliente procederá a descargala e activala nun dispositivo compatible co estándar eSIM , para o que terá que ter, nese momento, acceso a Internet no dispositivo. As tarxetas eSIM pódense utilizar nun único dispositivo, polo que se precisas utilizar a túa liña móbil desde outro dispositivo, debes solicitar outra tarxeta SIM ao «Marketer». No momento da activación do servizo ou posteriormente, o «Vendador» pode proporcionar unha tarxeta SIM física ou unha tarxeta eSIM en función do dispositivo que se vaia conectar e dos criterios de asignación definidos por SUMA en calquera momento.

Ao rexistrarse no Servizo móbil, o Cliente recibirá: (i) unha tarxeta SIM propiedade de SUMA, que poderá ser substituída en calquera momento por razóns técnicas ou operativas; ( ii ) un número secreto de identificación persoal (PIN) para acceder á SIM; e ( iii ) a clave de desbloqueo persoal (PUK). En consecuencia, calquera comunicación que se realice dende a súa SIM, considerarase realizada polo Cliente ou co seu consentimento, sendo, polo tanto, o responsable da mesma. O cliente debe manter a confidencialidade do PIN e do PUK. Se dispón de máis dunha SIM de uso simultáneo dende a mesma liña, pero en dispositivos distintos, serán válidas as comunicacións que SUMA ou o “Marketer” dirixan ao Cliente a algún deles.

Nin SUMA nin o “Marketer” asumirán responsabilidade algunha pola perda, deterioración, roubo ou mal uso da SIM ou do PIN e o Cliente será responsable de todo o tráfico realizado e do uso que se faga del. Se isto acontecese, SUMA e/ou o “Marketer” poderán adoptar as medidas ao seu alcance para evitar danos, podendo realizar as comprobacións oportunas e solicitar ao Cliente copia da reclamación formulada. O Cliente poderá solicitar unha nova SIM segundo as tarifas vixentes.

SUMA poderá limitar tanto o número máximo de activacións da SIM como o número de liñas asociadas a unha determinada Tarifa e/ou Cliente, segundo a información facilitada ao cliente.

 • Particularidades do Servizo Móbil en modalidade de prepago

Estas condicións serán de aplicación se o servizo de prepago está dispoñible.

O Servizo de Prepago activarase automaticamente unha vez que se identifique o titular da SIM. De conformidade coa Lei 25/2007 de Conservación de Datos, o número de liña, nome e apelidos ou razón social, nacionalidade e número e tipo de documento de identidade facilitado polo comprador da SIM de prepago, como Cliente, conservaranse no Rexistro de SUMA. Reserva, no tempo preciso para cumprir a dita lei.

Salvo que se estipule outro prazo no momento da adquisición da SIM, as tarxetas de prepago terán un período de validez de 12 meses desde o momento en que se realice a primeira chamada ou conexión ou se realice a última recarga de saldo, vencido que poderá recibir chamadas por un período dun mes máis. Para evitar a desactivación da SIM, que supón a perda do número de teléfono asignado, é necesario realizar polo menos unha recarga no prazo estipulado de 12 meses máis outra adicional. No caso de desactivación da Tarxeta SIM por este motivo , así como no caso de solicitar a portabilidade do seu número de prepago a outro operador, o Cliente disporá dun prazo dun mes adicional para solicitar a devolución do saldo recargado de a Tarxeta, poñéndose en contacto co Servizo de Atención ao Cliente de acordo co establecido na cláusula 18.

Durante o período de vixencia da SIM, o Cliente poderá realizar chamadas ou realizar conexións de datos sempre que exista un saldo recargado dispoñible. Despois de cada recarga, o Cliente será informado do saldo acumulado dispoñible. Tamén pode obter esta información chamando ao servizo de atención ao cliente indicado na cláusula 18.

Unha vez esgotado o saldo dispoñible, pero a SIM está activa, o Cliente só poderá recibir chamadas que non supoñan cargo para o destinatario e chamar ao Servizo de Atención ao Cliente e ao número de emerxencias 112.

O saldo promocional terá a data de caducidade que o «Marketer» indique na oferta comercial e non poderá utilizarse se o Cliente non dispón dun saldo prepago.

 • Conservación da Numeración

En todos os procesos regulados, a solicitude do Cliente suporá a autorización a SUMA como Operador beneficiario para realizar no seu nome todos os trámites e comunicacións co resto de operadores e/ou terceiros que sexan necesarios durante o proceso de habilitando os Servizos.e durante o tempo que o Cliente estea dado de alta en SUMA na prestación do Servizo correspondente.

O Cliente ten dereito a conservar o seu número de teléfono móbil cando solicite un cambio de operador (portabilidade). Ao solicitar a portabilidade, o Cliente solicita o rexistro do Servizo en SUMA e comunica a súa vontade simultánea de cancelar o operador que presta actualmente o servizo, conservando o seu número de teléfono. O «Marketer» informaralle da data e hora previstas de execución da portabilidade, así como do prazo para a súa cancelación (en canto estea dispoñible por ser validada polo operador doador). O proceso de portabilidade realizarase no prazo de 1 día hábil a partir da data acordada co usuario final, realizando o cambio de operador na madrugada do día hábil seguinte, e sempre que a súa solicitude non fose denegada polo operador. calquera dos motivos admitidos nos pregos técnicos vixentes para a portabilidade. O «Marketer» informará ao abonado cando a súa solicitude sexa denegada, indicando o motivo da denegación, para a revisión dos datos. Unha vez completada a portabilidade, o abonado poderá realizar o tráfico con SUMA e co mesmo número de teléfono, no caso do Servizo Móbil, unha vez introducida no seu dispositivo a SIM facilitada por SUMA.

O Cliente ten dereito a solicitar a cancelación da súa solicitude de portabilidade sen custo nin penalización, polos mesmos medios habilitados para a contratación do Servizo, incluído o servizo de atención ao cliente indicado na cláusula 18 destas CG. Non obstante, o prazo máximo regulado para que os operadores cancelen a portabilidade é ata as 14:00 horas do día hábil anterior á execución da portabilidade móbil. No caso de solicitarse posteriormente, a cancelación non poderá ser executada, comunicándolle SUMA ao Cliente esta circunstancia.

Na súa solicitude de baixa, o Cliente deberá facilitar os seguintes datos: nome e apelidos ou razón social, datos e escrituras do avogado (no caso de clientes empresa), NIF, enderezo, liña/s nas que se solicita a cancelación da portabilidade. e contactar co teléfono móbil No caso de que falte algún dato, sexa incorrecto, o titular da liña non se corresponda co que solicita a cancelación ou non fose posible verificar a identidade do solicitante, non se poderá tramitar ata que non sexa corrixidos.os erros detectados.

Se a solicitude de cancelación é correcta, tramitarase indicando o número de referencia identificativo unívoco (onde constará a hora e data da solicitude) e se o Cliente o desexa, facilitarase mediante xustificante impreso, SMS ou correo electrónico. ou outros medios distintos dos descritos no artigo 18 da CG.

A cancelación producirase o mesmo día en que facilitou a información solicitada, salvo que por razóns técnicas ou porque a tramitación da solicitude finalizase fóra do horario laboral, deberá realizarse o día hábil seguinte.

Se o Cliente non puido cancelar a súa portabilidade a pesar de ter solicitado no prazo regulado, poderá reclamar a devolución da portabilidade do seu operador anterior, sen que o operador receptor poida reclamar ningún tipo de penalización.

No caso de que o Cliente teña unha reclamación en relación coa aplicación da póliza descrita anteriormente, poderá tramitala segundo o indicado na cláusula 18 deste contrato.

 1. MANTEMENTO DOS SERVIZOS

SUMA manterá o Servizo e reparará as avarías na rede, procedendo a xestionar as incidencias que poidan producirse nun prazo de 72 horas desde a notificación do Cliente ao Servizo de Atención ao Cliente. A continuidade do Servizo poderá verse alterada polas tarefas de mantemento da rede e infraestrutura que o soporta e que serán comunicadas ao Cliente.

Se se produce algunha incidencia nos Servizos contratados, o Cliente poderá comunicalo chamando aos números de Atención ao Cliente indicados na cláusula 18.

 1. DISPOSITIVOS
 • Dispositivos para Servizos

SUMA ofrecerá ao Cliente o equipamento adecuado para o acceso aos Servizos (“Dispositivos”) no réxime especificado na correspondente oferta comercial e que poderá incluír:

 1. Cesión: SUMA cederá o uso e disfrute do Dispositivo ao Cliente sen custo mensual durante o prazo acordado. En todo caso, SUMA resérvase o dereito de comezar a cobrar ao Cliente un aluguer mensual dos Dispositivos cedidos inicialmente ou de vendelos, comunicándoo ao Cliente cun mes de antelación.
 2. Aluguer cunha cota mensual.

Iso sen prexuízo de que o «Retailer» poida proporcionar equipos directamente aos Clientes por si mesmo e nos termos e condicións establecidos entre o Cliente e o «Retailer», estando en todo caso SUMA alleo a esta entrega de equipos.

O Cliente está obrigado a utilizar con dilixencia o Dispositivo entregado, cedindoo ao uso para o que foi cedido, non podendo subarrendalo total ou parcialmente, efectuar alteracións, manipulacións, causarlle danos ou eliminalo. debendo asumir os danos e prexuízos que, no seu caso, se produzan por incumprimento do establecido neste artigo.

 • Devolución de Dispositivos

No caso de que o Cliente teña Dispositivos en cesión ou aluguer e rescinda o Contrato de Servizo asociado a eles, solicite un cambio no Servizo que requira outro Dispositivo ou no caso de que SUMA así o requira por razóns técnicas ou de servizo, deberá devolvelos con todos os seus accesorios segundo o procedemento establecido pola “Comerciante”, que terá habilitadas canles gratuítas e, adicionalmente, outras formas de pagamento cuxas condicións poden consultarse na páxina web “Comerciante” e no Servizo de Atención ao Cliente de acordo co previsto na cláusula 18. Os devanditos Dispositivos deberán ser devoltos en perfecto estado de funcionamento e sen ningún outro deterioro que o ocasionado polo seu uso normal. No caso de que o «Comerciante» non reciba o devandito Dispositivo no prazo establecido ou, no seu defecto, no prazo de quince días hábiles desde a finalización do Contrato, o «Retailista» poderá facturar ao Cliente o importe correspondente ao valor do mesmo . . Se o Dispositivo en réxime de cesión ou aluguer sufrise avarías ou un mal funcionamento continuado non imputable ao Cliente, SUMA valorará se procede á súa reparación ou substitución por outro de prestacións equivalentes.

 1. PREZO, FORMA DE PAGO E GARANTÍAS
 • Prezo

O Cliente aboará ao «Comerciante» que emitirá a correspondente facturación dos Servizos prestados, o prezo do Servizo contratado incluíndo a cota de subscrición polo uso da liña, as cotas ou bonificacións mensuais, o prezo dos Dispositivos, os consumos realizados. , así como calquera outra cantidade aceptada polo Cliente e de acordo coas tarifas vixentes en cada momento. Así mesmo, o «Marketing» poderá facturar en función dos Servizos contratados, entre outros, os seguintes importes:

Tarifa e/ou inscrición do servizo. Será aboado, no seu caso, polo Cliente na primeira factura, unha vez xerado o cargo.

Costes de envío. O “Comerciante” facturará, no seu caso, os gastos de envío dos produtos contratados, informando previamente no momento da contratación cales son estes gastos de envío.

Roaming: O Cliente deberá aboar o prezo aplicable aos consumos realizados no estranxeiro (roaming) non incluído nas tarifas nacionais contratadas, podendo consultar o devandito prezo no Servizo de Atención ao Cliente e na páxina web do Comercializador. A menos que o Cliente indique o contrario, o Servizo de Roaming activarase por defecto, podendo o Cliente solicitar a súa desactivación en calquera momento.

Nos casos nos que o Cliente en itinerancia nun país do Espazo Económico Europeo -EEE- (Unión Europea, Islandia, Liechtenstein e Noruega) se beneficie dos usos incluídos na súa Oferta (chamadas/SMS/MMS, datos móbiles) no mesmo En condicións como na súa tarifa nacional, terán a consideración de uso abusivo: a) a inexistencia de residencia ou vínculo estable do Cliente en España (o «Comerciante» poderá solicitar documentación xustificativa); b) a existencia de longos períodos de inactividade dunha determinada SIM xunto co seu uso principal ou exclusivo en itinerancia; c) a activación e o uso secuencial en itinerancia de varias SIMs por parte do mesmo Cliente; d) cando se observe nun período mínimo de 4 meses que o consumo e estadía do Cliente/as noutros países prevalece sobre o consumo e estadía realizados en España.

En caso de detectarse un uso abusivo, o Cliente será informado a través de SMS ou, no seu caso, outras vías de contacto establecidas nestas CG ou Contrato do Cliente, que disporá dun prazo de 14 días naturais para modificar os seus patróns de uso. De non facerse así, ao consumo dos servizos realizados en itinerancia no EEE aplicarase o prezo detallado no apartado de itinerancia da páxina web do Comercializador ou nas condicións da súa tarifa, respecto dos cales se detectou un uso abusivo. Este prezo será equivalente, como máximo, ao prezo aplicado segundo a tarifa nacional contratada máis un recargo igual ao prezo máximo por xunto dos servizos de itinerancia aprobado pola normativa europea. O devandito recargo deixará de aplicarse cando se comprobe que o patrón de uso abusivo por parte do Cliente cesou efectivamente. Todo iso sen prexuízo do resto de dereitos que SUMA ou o “Marketer” poidan ter en casos de fraude.

No caso de que o Cliente teña algunha reclamación en relación coa aplicación da política anteriormente descrita, poderá tramitala segundo o indicado na cláusula 18, achegando as probas que considere oportunas e que acrediten o uso non abusivo do Servizo en itinerancia . . Iso sen prexuízo de calquera outro medio de reclamación que considere oportuno segundo a normativa vixente.

Salvo que o “Marketer” predispón o contrario, o pagamento de servizos de tarifa premium, pagos a terceiros, cotas mensuais e consumos internacionais ou roaming fóra do Espazo Económico Europeo e nos casos de Roaming dentro do Espazo Económico Europeo nos que, segundo indique o “Marketer”. «, non poderán realizarse contra saldos promocionais nin concertados previamente polo «Marketing» a favor do Cliente ou sen custo para o Cliente, pero será necesaria a recarga previa do saldo nos casos de servizo móbil prepago e sempre do correspondente. pago por dito concepto independentemente do Servizo utilizado polo Cliente. Así mesmo, o desfrute de servizos de tarifa premium, numeración especial e pagamentos a terceiros non poderá beneficiarse de ningún desconto ou promoción.

Adicionalmente, se o Cliente ten dereito a descontos, tarifas con franxas horarias sen custo ou a prezo reducido, tarifas planas ou cun límite máximo de consumo por tempo ou volume de tráfico, serán incompatibles con calquera sistema que implique a concentración, transformación ou conversión de chamadas ou tráfico. No caso de incumprir os requisitos aquí establecidos, SUMA poderá interromper o Servizo e/ou facturar ao cliente o tráfico efectivamente tramitado segundo as tarifas básicas vixentes, sen aplicar os límites ou bonificacións que lle corresponderían se non se incorresen en tales prácticas e/ou para interromper o servizo, sen prexuízo das actuacións que SUMA ou o “Marketer” puidesen exercer en defensa dos seus intereses.

 • Forma de facturación e pago

O «Comerciante» facturará e cobrará do Cliente as cantidades a aboar polo Cliente de SUMA que aparecerán desagregadas por cada un dos Servizos contratados, incluíndo os descontos e promocións ofrecidos ao Cliente en cada momento. Ademais, o Cliente pode solicitar recibir unha facturación non detallada e que se lle presenten facturas separadas por servizos de tarifa premium. Non se detallarán as chamadas gratuítas para o Cliente.

Así mesmo, nos servizos de tarifa adicional, o «Comercializador» desagregará a parte correspondente ao Servizo Telefónico e a parte correspondente ao servizo de tarifa adicional, cuxa responsabilidade son os prestadores deses servizos, indicando a identidade de tales prestadores. En caso de descoñecer a súa identidade, o «Marketer» informará de quen é o operador de rede de tarifas premium, a quen o Cliente poderá contactar para facilitar a identidade do provedor.

Aínda que a facturación correrá a cargo do “Retailer”, os datos para realizar a dita facturación obteranse a través dos sistemas de medición, prezos e xestión de facturación de SUMA. En caso de desacordo sobre o consumo realizado polo Cliente, presumirase que os rexistros dos sistemas de SUMA son correctos, salvo que o Cliente acredite o contrario.

O Cliente recibirá a factura en formato papel ou electrónico en función da elección realizada ao respecto. O Cliente poderá modificar, en calquera momento, a opción elixida para cambiar o modo de recepción da factura.

No servizo móbil de prepago, se é o caso, o Cliente poderá coñecer os cargos realizados durante os 30 días anteriores á data da súa solicitude, accedendo á Área de Clientes ou chamando ao Servizo de Atención ao Cliente).

O Cliente poderá escoller o medio de pago entre os habitualmente utilizados no tráfico comercial. No caso do Servizo de prepago, cando estea dispoñible, o pagamento realizarase contra o saldo acumulado polo Cliente na súa SIM. No caso de pagamento mediante domiciliación bancaria, o ordenante (como debedor) emitirá o Mandato de domiciliación bancaria SEPA, autorizando a SUMA e o «Comerciante» (como acredores) a enviar instrucións á súa entidade bancaria para cargar na súa conta as facturas dos Servizos e o banco para realizar os cargos na súa conta seguindo as instrucións do «Marketer» ou SUMA. Como parte dos seus dereitos, o ordenante ten dereito ao reembolso por parte da súa entidade nos termos e condicións pactados con ela. A solicitude de reembolso deberá realizarse no prazo de oito semanas desde a data de cargo na conta. Podes obter información adicional sobre os teus dereitos na túa entidade financeira.

O ciclo de facturación será mensual e, salvo indicación en contrario, referirase ao Servizo utilizado no período anterior. Non obstante, o «Comerciante» poderá facturar e remitir inmediatamente o importe ou saldo pendente correspondente para o seu cobro cando:

 • prodúcese a suspensión do Servizo;
 • prodúcese a resolución do contrato;
 • o Cliente incumpre o Acordo;
 • se o importe das cantidades a pagar ou do consumo supera, se é o caso, os anticipos a conta ou depósitos de garantía entregados;

O Cliente deberá pagar as facturas no momento do seu vencemento. No caso de que o Cliente incumpra a súa factura, o «Comerciante» comunicará ao Cliente o importe impagado mediante comunicación personalizada e proporcional ao importe da débeda impagada e tendo en conta as circunstancias de cada Cliente, respectando en todo caso as súas privacidade e aplicando os criterios de xestión prudente do risco. A comunicación ao Cliente poderá realizarse ben por carta, chamada telefónica ou por calquera outro medio telemático como o envío dun SMS, un correo electrónico, aplicacións de mensaxería e/ou a través da área privada do cliente, na web ou aplicación co correspondente aviso previo.

O «Comerciante» poderá, unha vez analizado o caso, repercutir ao Cliente os gastos efectivamente soportados por este impago. Estes custos inclúen os asumidos polo «Retallista» en relación coas xestións realizadas para recuperar o importe das facturas impagadas (incluíndo os gastos derivados das comunicacións necesarias ao cliente como envío de cartas, SMS, chamadas, e outras actuacións dirixidas ao cliente). cobro da factura), así como os custos dos medios materiais e humanos que supoñan gastos fixos como gastos de persoal, plataformas, estrutura, desenvolvementos informáticos, así como os propios. Infórmase ao Cliente de que a repercusión destes custos asociados á xestión prudente da recuperación constitúe unha medida máis beneficiosa para esta última, en comparación con outros métodos de recuperación potencialmente máis custosos.

A este respecto, o «Comercializador» poderá repercutir ao cliente ata vinte e oito (28) euros en concepto de gastos de cobro por cada factura impagada, sen prexuízo das demais actuacións que se poidan realizar, entre outras, a execución de depósitos, fianzas ou outras garantías existentes ou a inclusión de datos de clientes nos ficheiros de solvencia e crédito cando proceda. Non se repercutirán gastos de cobramento ao cliente nunha factura impagada nos seguintes casos: se é a súa primeira factura na empresa, se é a súa última factura na empresa, se é o primeiro impago da última. vinte e catro (24) meses. Finalmente, no caso de que o importe medio das tres últimas facturas sexa inferior a dez (10) euros, o cargo por factura impagada será de doce euros (12 €).

Cando o «Comerciante» teña constancia de que un cliente pagou a débeda, restablecerá o Servizo no prazo dun (1) día hábil a partir da data de tal comprobación. O Cliente aboará ao «Comerciante» os custos asociados á restauración do Servizo, que ascenden a un máximo de vinte e catro e dezanove (24,19) euros con IVE incluído. O «Comerciante» informará ao Cliente en todas as facturas emitidas dos cargos aplicables en caso de impago e incluirá adicionalmente toda a información detallada no Sitio Web do Vendedor.

O «Comerciante» poderá cobrar inmediatamente o importe non aboado e os gastos derivados dos depósitos ou outras garantías que este preste, así como compensar os impagos con outras cantidades adebedas polo «Comerciante» ao Cliente. Así mesmo, o “Comerciante” poderá ceder todo ou parte do cobro de facturas impagadas a entidades cobradoras e/ou ceder todo ou parte do crédito a terceiros. Así mesmo, en caso de impago, o «Comerciante» poderá proceder a comunicar os datos asociados á débeda aos sistemas comúns de información crediticia, en concreto ás Oficinas de Crédito e Solvencia de Asnef e Badexcug Asnef e Badexcug, así como a calquera outras informadas previamente ao Cliente.

 • Garantía
 • Anticipos a conta.

O «Comerciante» poderá solicitar ao Cliente a entrega de cantidades en concepto de anticipos a conta da facturación polo importe que, en función dos Servizos contratados e/ou do volume de consumo estimado ou desfrutado, estableza o «Retallista» e o Cliente acepten. Na entrega do anticipo, o «Marketer» emitirá un recibo e na facturación detallarase tal concepto. Ao vencemento do Contrato e comprobado por SUMA que o Cliente aboou as cantidades adeudadas, devolverase o resto do anticipo. Estes anticipos non devengarán xuros.

 • Depósitos de Garantía

A constitución do depósito de garantía realizarase en metálico ou mediante aval bancario previa solicitude e con renuncia expresa aos beneficios de orde, división e excusión, indicando o dito feito. A non constitución do depósito no prazo sinalado polo «Comercializador» ou, no seu defecto, nun prazo de 15 días naturais, dará dereito a SUMA para suspender o Servizo, cancelar o Servizo ou rexeitar a súa solicitude de alta.

Se no momento de solicitar a desistencia, cancelación do Servizo, cambio de titularidade ou cesión do Contrato, o Cliente tiña unha débeda asociada ao Servizo, o «Comerciante» poderá executar a garantía polo importe total adebedado, quedando o resto. á disposición do Cliente.

 

Nos Servizos móbiles, o «Comerciante» poderá solicitar tanto no momento da contratación como posteriormente, a constitución dun depósito de garantía en función dos Servizos contratados e/ou do volume de consumo estimado ou desfrutado.

 1. COMPROMISOS DE PERMANENCIA

 

Determinados Servizos ou tarifas poden implicar un compromiso de permanencia asociado a descontos e/ou condicións vantaxosas. O dito compromiso terá a duración e o cargo por incumprimento do compromiso que se definan en cada oferta. No caso de que o Cliente incumprise o devandito compromiso, deberá aboar o correspondente cargo por incumprimento, que será proporcional ao tempo que lle resta para realizalo. Os ditos cargos serán facilitados ao Cliente no momento da aceptación da oferta e poden consultarse na páxina web do Comercializador.

 

 1. DEREITO A DESCONECTARSE DE CERTOS SERVIZOS

 

O Cliente poderá solicitar a conexión ou desconexión dos servizos de tarifa premium e/ou chamadas internacionais, SUMA procederá á desconexión nun prazo máximo de 10 días hábiles, á súa conta os custos derivados do servizo en caso de non realizar a desconexión no prazo indicado. período por causas non imputables ao Cliente. O Cliente poderá dirixir a dita solicitude a través dos servizos de atención ao cliente establecidos na cláusula 18 destas C

 

 1. CALIDADE DO SERVIZO

 

SUMA prestará o Servizo de acordo cos niveis de calidade establecidos nestas CG. No caso de interrupción do Servizo Telefónico por causa de forza maior, SUMA indemnizará ao Cliente mediante a factura emitida polo «Comerciante» coa devolución automática das cantidades correspondentes á cota mensual e demais cantidades independentes do tráfico telefónico, prorrateadas por o tempo que tería durado a interrupción.

Se durante un período de facturación o Cliente sufrise interrupcións temporais do Servizo Telefónico por causas imputables a SUMA, SUMA, unha vez realizadas as oportunas comprobacións, indemnizará automaticamente ao Cliente mediante a factura emitida polo «Comercializador», sempre que o importe compensable é superior a un euro, cunha contía que será, polo menos, igual á maior das dúas seguintes:

 1. O importe medio facturado polo servizo interrompido durante os tres meses anteriores á interrupción, prorrateado polo tempo da interrupción. No suposto de antigüidade no Servizo inferior a tres meses, considerarase o importe da factura media nas mensualidades completas efectuadas ou a que se obtivese nunha mensualidade estimada en proporción ao período de consumo efectivo realizado. .
 2. Cinco veces a taxa de subscrición mensual prorrateada pola súa duración.

No caso de interrupción temporal do Servizo de acceso a Internet/Servizos de Datos, o Cliente, unha vez realizadas as comprobacións oportunas, terá dereito a unha indemnización que se determinará prorrateando a cota mensual do Servizo polo tempo que se interrompeu a liña. No caso de interrupción temporal durante un período de facturación superior a seis horas de 08:00 a 22:00 horas, a compensación será automática.

 • Ademais, SUMA ofrece aos Clientes un compromiso adicional de Calidade no seu Servizo móbil, consistente en que o tempo máximo de interrupción acumulado nun período de facturación mensual sexa de 8 horas naturais.

Nos supostos en que SUMA, unha vez analizada a incidencia, conclúa que o tempo máximo de interrupción do Servizo superou as citadas horas, indemnizará ao Cliente que o solicite no prazo máximo de tres días desde o inicio da interrupción do Servizo. Servizo, compensándoo, a través da factura emitida polo «Marketer», cun Desconto equivalente ao 10% do importe da cota mensual correspondente ao servizo móbil nas tres facturas seguintes. No caso do Servizo de prepago, SUMA aboará ao Cliente unha cantidade equivalente ao importe resultante de aplicar o 10% do importe das tres recargas de saldos seguintes.

A citada compensación farase efectiva na factura correspondente ao período de facturación no que se comunique e valide a compensación ou, no caso de Servizo de prepago, incrementando o saldo acumulado na súa SIM.

No caso de que se produzan incidentes de seguridade, integridade, ameaza ou vulnerabilidade da rede, SUMA adoptará as medidas oportunas, en función do suceso ocorrido, co fin de resolver o antes posible ditas incidencias e restablecer a seguridade. SUMA ten plans de xestión de incidentes de seguridade. Nos supostos en que así estea previsto legalmente, as ditas incidencias tamén serán comunicadas aos órganos competentes.

No caso de interrupcións do Servizo por causas non imputables a SUMA e imputables ao Cliente, SUMA quedará exonerada de calquera responsabilidade de calquera tipo que puidese derivarse ao respecto. Non haberá compensación pola interrupción do Servizo por incumprimento do Contrato por parte do Cliente.

Para os efectos do cálculo da compensación pola interrupción do Servizo, quedan totalmente excluídos a cobertura de chamadas internacionais e os servizos de acceso a datos (roaming) prestados no estranxeiro por operadores distintos de SUMA.

SUMA prestará o Servizo exclusivamente nas zonas de cobertura do territorio nacional en que estea implantado en cada momento, en función da tecnoloxía dispoñible e segundo a información que lle facilite ao Cliente sobre a cobertura da rede con carácter previo á contratación. En todo caso, SUMA non será responsable das interrupcións ou mal funcionamento do Servizo por causa de condicións orográficas e/ou atmosféricas que impidan ou imposibiliten a súa prestación.

En determinados Servizos ofrecidos por SUMA poden existir restricións que limiten o acceso aos mesmos (incluíndo a capacidade ou velocidade do Servizo de acceso a Internet), o seu uso ou aplicacións, caso en que se informará no momento da contratación nas condicións destas. produtos ou Servizos.

A calidade do Servizo, incluída a velocidade de acceso a Internet, pode verse afectada pola execución dos procedementos que SUMA ten en marcha para medir e xestionar o tráfico co fin de evitar o esgotamento ou saturación da rede.

En relación ás diferentes ofertas de velocidade do servizo de acceso a Internet postos a disposición do Cliente por SUMA, achégase como anexo 1 a información sobre a velocidade máxima e anunciada descendente e ascendente da rede móbil, así como información sobre os factores relevantes que pode limitar a velocidade efectiva do servizo de acceso a Internet. A información incluída no devandito anexo corresponde á vixente na data de publicación destas Condicións, e o Cliente ten información actualizada en todo momento a través das URL .  www.sumamovil.es yy no sitio web do vendedor.

En todo caso, SUMA fará todo o posible para que o Cliente dispoña da máxima velocidade tecnicamente posible.

No caso de que o Cliente teña algunha reclamación en relación co Servizo de Acceso a Internet, poderá dirixir a mesma segundo o indicado na cláusula 18, sen prexuízo de calquera outra vía de reclamación que considere oportuna de acordo coa normativa vixente.

 

 1. USO DOS SERVIZOS

O Cliente fará un uso correcto e responsable do Servizo contratado conforme a estas CG e só utilizará dispositivos homologados para tal fin, mantendo unha correcta configuración e mantemento destes. O Cliente non manipulará nin alterará ningún elemento, equipamento e instalación que lle permitan acceder e utilizar o Servizo en funcións distintas á do destinatario final. Estes CG non cobren o uso de tarxetas SIM fóra dos dispositivos móbiles, salvo autorización expresa de SUMA.

O Servizo que presta SUMA é persoal, polo que non poderá ser obxecto de revenda, cesión ou explotación de ningún tipo a terceiros sen o consentimento expreso de SUMA.

SUMA será única e exclusivamente responsable do Servizo que preste ou preste por si mesma e non será responsable directa, indirecta ou subsidiariamente:

 • por causa de forza maior;
 • debido a unha configuración inadecuada dos equipamentos ou instalacións do Cliente para permitir o bo funcionamento ou uso do Servizo, salvo que fosen subministrados por SUMA e non fosen manipulados polo Cliente ou por terceiros;
 • para produtos ou servizos proporcionados ou ofrecidos polo Cliente ou por terceiros ou entidades;
 • por contidos, informacións ou opinións de calquera tipo procedentes do Cliente ou de terceiros ou entidades;
 • para contidos que non foron elaborados ou que non foron facilitados directamente por SUMA, incluídos aqueles aos que se puido acceder a través de SVA.
 • para o acceso, instalación, uso ou execución, voluntaria ou involuntaria, de programas informáticos que provoquen un cambio na configuración predeterminada de acceso á rede ou aos dispositivos de acceso;
 • para a xestión de avarías, suspensións ou interrupcións do Servizo que se orixinen ou se produzan na rede do operador de acceso.
 • para todo o relacionado co funcionamento das instalacións e equipamentos da residencia do Cliente, salvo que fosen subministrados por SUMA;

En todo caso, SUMA non responderá dos danos indirectos e, especialmente, dos prexuízos correspondentes á facturación, lucro cesante, danos comerciais e/ou morais.

O Cliente non utilizará os Servizos con fins ilícitos ou abusivos como, a título enunciativo pero non limitativo, os seguintes:

 • calquera vulneración dos dereitos de terceiros, incluíndo entre outros dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial, o dereito á intimidade persoal e familiar e/ou o dereito á propia imaxe;
 • accións (incluída a introdución de virus ou similares) que causen ou poidan provocar danos, alteracións e/ou descargas non autorizadas dos contidos, dos Servizos prestados por SUMA ou por terceiros, dos equipos e/ou programas informáticos incluídos os ficheiros e documentos que conter;
 • alterar ou intervir por medios fraudulentos, páxinas web, correos electrónicos ou sistemas doutros usuarios ou de terceiros sen a súa autorización ,
 • enviar mensaxes utilizando unha identidade falsa e/ou disfrazar de calquera xeito a orixe da mensaxe,
 • enviar comunicacións electrónicas non solicitadas expresamente polos seus destinatarios ou non autorizadas previamente e expresamente por estes,
 • enviar comunicacións electrónicas de forma masiva e/ou repetitiva (spam),
 • publicar, divulgar, enviar, anunciar ou distribuír, directamente ou mediante enlaces, calquera material, cuestión ou información con contidos ilícitos, obscenos, pornográficos, violentos, abusivos, difamatorios, xenófobos, degradantes, enganosos, contrarios á lei ou á moral ou á orde pública. , que induzan ou propugnan prácticas perigosas, violentas, arriscadas ou lesivas para a saúde.

O Cliente comprométese a utilizar os Servizos e os contidos aos que se pode acceder a través dos Servizos exclusivamente para uso persoal, e a non realizar directa ou indirectamente unha explotación comercial dos Servizos aos que accede, nin dos resultados obtidos grazas a: o uso do Servizo, salvo autorización expresa e por escrito de SUMA.

Ademais, o Cliente absterase de realizar as seguintes prácticas: pagos realizados con tarxetas de crédito de terceiros sen o seu consentimento; uso de datos bancarios ou identidade de terceiros para contratar ou facer pagos por Servizos; piratería ou manipulación non autorizada de centralitas ou Dispositivos, descarga de saldos acumulados mediante chamadas a numeración internacional, premium ou de Internet; chamadas entre enrutadores ou módems para transmisión de datos, conversión de tráfico, incluída a redirección de tráfico a destinos distintos do número chamado, descargas masivas de tráfico de teléfono ou de datos, uso fraudulento ou masivo de servizos premium, incluídas descargas a números premium por SMS, conexión de sistemas ou equipos aos equipos de comunicacións que compoñen e facilitan o acceso aos Servizos de terceiros.

O incumprimento das obrigas establecidas nesta cláusula ou a realización de condutas que respondan a un patrón de fraude, exista risco obxectivo ou presunción razoable de cometer fraude ou por outros motivos suficientemente acreditados de uso anómalo, ilegal e/ou excesivo do Servizo, facultará a SUMA e/ou ao «Marketing» para adoptar as seguintes medidas, sen que iso dea lugar a indemnización de ningún tipo ao Cliente e sen prexuízo do exercicio por parte de SUMA e/ou o «Marketer» do resto dos accións que lle corresponden en defensa dos seus intereses:

 • suspender ou interromper inmediatamente a prestación do Servizo,
 • retirar ou bloquear contidos ou servizos que poidan ser ilegais ou contrarios ao establecido neste documento,
 • e/ou valorar o tráfico segundo as tarifas básicas vixentes sen desconto nin vantaxe.
 1. CESIÓN A TERCEROS.

Os Servizos prestados por SUMA son persoais, polo que non poderán ser cedidos polo Cliente sen o consentimento expreso de SUMA. SUMA queda autorizada, previa notificación ao Cliente, para ceder total ou parcialmente a prestación do Servizo a calquera das empresas do Grupo ao que pertenza, así como a aquelas empresas que, como consecuencia dunha reestruturación de SUMA , comezan a prestar os Servizos, asumindo os dereitos e obrigas de SUMA.

Adicionalmente, SUMA resérvase o dereito de asumir, directamente ou a través dun terceiro, a posición contractual do «Marketing» fronte ao Cliente en virtude destas CG, procedemento SUMA (ou no seu caso, o terceiro que designa) á asunción integral dos dereitos e obrigas que lle corresponden ao “Comerciante” en virtude destes CG e, asumindo todas as tarefas que en virtude destes CG lle corresponden ao “Comercializador”, incluíndo a facturación, cobro e Atención ao Cliente.

Neste caso, SUMA notificará inmediatamente ao Cliente cun aviso de 1 mes. Para tal fin, o «Marketer» facilitará a SUMA (ou o terceiro que SUMA designe) todos os datos necesarios para a execución das tarefas ata entón asumidas polo «Marketer» e a que SUMA (ou o terceiro que designe). ) comeza a asumir. ) entre os que se atopan datos bancarios, mandatos bancarios, etc. ou facturación e cobro e, en xeral, todos os datos que sexan necesarios para que SUMA (ou o terceiro que designe) poida prestar os servizos de forma integral e asumir as tarefas ata entón asumidas polo “Marketer”. Así mesmo, SUMA poderá solicitar ao cliente a información necesaria para realizar as tarefas asumidas e o cliente está obrigado a colaborar con SUMA (ou co terceiro que SUMA designe) e facilitarlle toda a información requirida. No caso de que transcorrese un prazo de 1 mes desde a comunicación por parte de SUMA ao cliente requiríndolle a SUMA ou o terceiro designado por SUMA, a información necesaria para a execución do contrato, entre as que se poden atopar datos bancarios e mandatos. , SUMA non dispón desta información, SUMA poderá proceder a suspender o servizo ao Cliente ata que este facilite os datos necesarios para a execución do contrato. Transcorridos 3 meses desde a notificación da solicitude de información por parte de SUMA ao cliente, sen que SUMA (ou o terceiro designado por ela) obtivese os datos necesarios para levar a cabo a execución do servizo e comunicación previa ao cliente, SUMA. pode suspender definitivamente o Servizo.

O Cliente non deberá aboar ao «Comerciante» ningunha factura correspondente á prestación dos Servizos emitida con posterioridade á recepción por parte do Cliente da notificación a que se refire a cláusula anterior. En todo caso, o pagamento das devanditas facturas por parte do cliente ao «Marketer» non será liberador do pagamento dos servizos prestados por SUMA despois da citada notificación.

No caso de servizos de prepago, o Cliente deberá, desde a recepción da citada notificación, realizar calquera recarga de saldo na súa Conta de Prepago directamente a través de SUMA ou do terceiro que SUMA indique, e seguindo o método de recarga indicado por SUMA no anterior. -a citada notificación, non sendo válida nin efectiva a partir dese momento ningunha recarga efectuada por medios distintos dos sinalados na notificación.

O Cliente acepta que, a partir da notificación efectuada, SUMA ou o terceiro que SUMA indique, terá dereito a domiciliar o pagamento das facturas do Servizo na mesma conta bancaria a través da que se efectuaran os pagamentos das facturas do Servizo inmediatamente anterior. á recepción da notificación a que se refire esta cláusula, salvo que o propio cliente achegue outra.

 1. DEREITOS DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Os contidos accesibles a través dos Servizos están suxeitos aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de SUMA ou de terceiros. En ningún caso a prestación dos Servizos implica ningún tipo de renuncia ou cesión total ou parcial dos devanditos dereitos. O acceso por parte do Cliente a ditos contidos a través dos Servizos non lle confire ningún dereito de uso, transformación, explotación, reprodución, distribución, comunicación pública ou fixación sobre os ditos contidos sen a previa autorización por escrito outorgada para tal fin por SUMA e/ou o terceiro titular dos dereitos afectados. Queda expresamente prohibido calquera acto de piratería.

O Cliente garante que, en relación cos contidos que transmita a través do Servizo, será da súa exclusiva responsabilidade obter cantas autorizacións e licenzas sexan necesarias para a lexítima integración de tales contidos, respecto dos dereitos de propiedade de terceiros. ou as empresas poden reclamar ese contido. O Cliente será responsable de calquera reclamación dirixida contra SUMA derivada dos contidos transmitidos polo Cliente, quedando SUMA exenta de todos os custos e indemnizacións derivadas de tal reclamación.

O Cliente non pode referirse a si mesmo como un representante autorizado de SUMA nin utilizar os logotipos, marcas rexistradas, marcas de servizo ou calquera outra variante do anterior nin lanzar ningunha comunicación pública referida a SUMA ou a este Acordo.

 

 1. SECRETO DAS COMUNICACIÓNS

SUMA adoptará en cada momento as medidas necesarias esixidas pola lei para garantir o segredo das comunicacións en tránsito pola rede SUMA, así como para cumprir co relativo á interceptación legal das comunicacións.

» a realizar gravacións das conversacións que manteña co Servizo de Atención ao Cliente co fin de gravalas e realizar un control da calidade do servizo.

 1. PROTECCIÓN DE DATOS

 

Os datos persoais do Cliente serán tratados por SUMA e o “Marketer” como entidades Responsables dos mesmos para os fins establecidos nas presentes Condicións Xerais de Contratación, de acordo coa normativa vixente en materia de Protección de Datos.

 

Responsable do tratamento:

 

SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, SLU con NIF: B-84942432 e domicilio social en Paseo do Club Deportivo 1, Parque Empresarial La Finca, Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). Delegado de Protección de Datos (DPO): O Usuario pode poñerse en contacto co DPO por escrito ao enderezo de SUMA ou a través do correo electrónico contacto.suma@orange.com coa referencia «Oficina DPO».

 

 

 

Os datos persoais do Cliente serán estritamente necesarios e serán tratados por SUMA e o «Marketer»

Os datos do Cliente poderán ser comunicados a:

 • Administracións Públicas nos supostos previstos na Lei,
 • a bancos e entidades financeiras, para a recollida dos servizos ofrecidos,
 • ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e ao Centro Nacional de Intelixencia, en virtude do disposto na Lei 25/2007.
 • a outras empresas do grupo empresarial ao que pertence SUMA, para efectos administrativos internos e de xestión de produtos e servizos contratados.
 • Aos Ficheiros de Información de Crédito aos que se lles poidan comunicar os datos relativos a impagos e incidencias no pago de produtos ou servizos contratados ao “Marketer”.
 • Entidades recadadoras para a cesión total ou parcial da carteira de créditos derivados da prestación de servizos de telecomunicacións que estean impagados.
 • Entidades de referencia que procesan a portabilidade de números entre operadores de telecomunicacións

O Cliente poderá en calquera momento exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade, así como solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou opoñerse a el, mediante o envío dun escrito coa Referencia .:- «Protección de Datos» á «Marketing» a través do correo electrónico proporcionado polo «Marketer». e/ou SUMA a través do correo electrónico contacto.suma@orange.com

 

 1. DEREITO A COMPARECER EN DIRECCIÓNS E/OU SERVIZOS DE CONSULTA TELEFÓNICA

O Cliente ten dereito a figurar nos directorios e/ou servizos de consulta telefónica nos números de abonado segundo os datos que facilitou a SUMA sempre que previamente manifestase o seu desexo de ser incluído, así como a solicitar de forma gratuíta tanto a exclusión e a non utilización destes datos para fins de venda directa, ou a omisión total ou parcial do seu enderezo ou outros datos persoais.

SUMA proporciona ao Cliente medios para restrinxir a liña de chamada e as instalacións de identificación da liña conectada. Os clientes que non queiran que os seus datos persoais aparezan nos Directorios de Abonados, pero queiran contratar estes servizos avanzados de telefonía, deberán configurar no seu dispositivo a función de supresión de identificación da liña de orixe, xa que, en caso contrario, o seu número de teléfono podería aparecer noutros dispositivos. Máis información sobre este punto no Servizo de Atención ao Cliente, de acordo co establecido na cláusula 18.

 1. MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS DE SERVIZO

Cando unha norma así o requira, o Contrato poderá ser modificado. Neste caso, o «Marketing» informarao previamente da devandita modificación a través da información de contacto facilitada polo Cliente de conformidade coa cláusula 18.

Así mesmo, estas CG, incluídas as condicións económicas, poderán ser modificadas por SUMA en calquera momento por razóns legais, técnicas, operativas, económicas, de servizos ou de mercado ou pola organización ou necesidades do Servizo. Neste sentido, SUMA poderá incrementar o prezo dos seus servizos como consecuencia dos gastos xerados pola mellora da cobertura, mantemento de infraestruturas, obsolescencia de redes e equipamentos, que están directamente asociados á atención ao cliente, así como para facer fronte aos incrementos de: prezos ao consumidor. , servizos e subministracións de provedores asociados ao servizo de atención ao cliente, impostos e taxas. As devanditas modificacións serán comunicadas aos Clientes afectados un mes antes da súa entrada en vigor a través dos datos de contacto facilitados polo cliente de acordo co establecido na cláusula 18. A factura, correo electrónico e/ou SMS poderán utilizarse como medio de comunicación do cambio . de condicións. Se o Cliente non está de acordo cos cambios, o Cliente poderá rescindir o Contrato sen penalización por tal motivo, a non ser que os cambios propostos sexan en beneficio do usuario final ou sexan de natureza estritamente administrativa e non teñan efectos negativos para os usuarios finais. pola lei. O Cliente poderá exercer o seu dereito a rescindir o Contrato no prazo dun mes desde a comunicación da modificación das condicións.

A versión actualizada do GC pódese consultar na páxina web da comercializadora. A declaración de nula, inválida ou ineficaz dalgunha destas CG non afectará á vixencia nin á eficacia das demais condicións xerais, que seguirán sendo vinculantes para as partes.

A falta de exercicio por parte de SUMA ou do “Marketing” de calquera acción, dereito ou disposición contemplada nestas CG non constituirá renuncia a elas, salvo recoñecemento por escrito e expreso pola súa parte.

Independentemente do Servizo que teña contratado, o Cliente poderá cambiar dun Servizo e/ou tarifa a outro, sempre de acordo coas condicións establecidas na oferta comercial e de acordo, se é o caso, coas condicións dos compromisos de permanencia que se vixentes nesa data, así como, se é o caso, suxeito ao pagamento da taxa de cambio de tarifa vixente en cada momento. o «Marketer» comunicará ao Cliente o día a partir do que estea activo o novo Servizo, sendo de aplicación ao Cliente a tarifa e as condicións que lle correspondan a partir dese momento.

 

 1. SUSPENSIÓN TEMPORAL DO SERVIZO E INTERRUPCIÓN DEFINITIVA.

16.1 Suspensión temporal . A suspensión por impago só afectará aos Servizos impagados. No caso de impago dos Servizos Móbiles, SUMA poderá, previa comunicación ao Cliente por parte do «Marketing», suspender a prestación do Servizo se o Cliente non paga as cantidades adeudadas. SUMA restablecerá o Servizo dentro do día hábil seguinte a aquel en que teña coñecemento do pago da cantidade adeudada. En ningún caso a suspensión do Servizo Telefónico afectará ás chamadas entrantes (excepto as chamadas por cobrar ou outras peaxes) ou ás chamadas aos servizos de emerxencia. A suspensión non exime ao Cliente do pago das tarifas fixas polo Servizo.

En caso de desacordo do Cliente coa facturación dos servizos de tarifa premium, SUMA poderá suspender todos os Servizos contratados a non ser que o Cliente só incumpra os servizos de tarifa premium. En tal caso, o prestador dos servizos de tarifa premium poderá proceder a cobrar polas canles ordinarias de forma separada e independente da factura dos servizos de comunicacións contratados con SUMA.

16.2 Suspensión temporal dos Servizos a petición do Cliente. O Cliente terá dereito a solicitar a suspensión temporal dos Servizos por un período que non será inferior a un mes nin superior a noventa días por ano natural (ou outro período superior autorizado por SUMA), previa solicitude chamando ao Servizo de Atención ao Cliente. Unha vez producida a suspensión, descontarase da cota mensual polo menos a metade do importe proporcional correspondente ao tempo de suspensión, ampliando, se é o caso, a duración dos Servizos polo mesmo período que a suspensión.

16.3 Interrupción definitiva. O atraso no pagamento do Servizo por un período superior a 3 meses ou a suspensión temporal do Contrato por atraso no pago en 2 ocasións dará dereito a SUMA, previo aviso ao Cliente, á interrupción definitiva do Servizo e á interrupción definitiva do Servizo. correspondente resolución do contrato. . A interrupción só afectará aos Servizos non remunerados.

No caso de que o Cliente presentase unha reclamación ante as autoridades administrativas ou xudiciais correspondentes, SUMA non suspenderá nin interromperá o Servizo mentres estea xustificada a reclamación, sempre que o Cliente conste fidedignamente o importe adebedado, entregando o correspondente xustificante.

 1. DURACIÓN E RESOLUCIÓN DO CONTRATO

O presente Contrato terá unha duración de 24 meses (ou outro período expresamente pactado entre as Partes que, no caso de clientes particulares, non poderá exceder de 24 meses). Transcorrido ese período inicial de duración e salvo que o Cliente notifique a súa vontade de non prorrogalo, o contrato prorrogarase automaticamente polo mesmo período de 24 meses (ou o prazo, se é o caso, pactado entre as partes). O cliente poderá rescindir o Contrato en calquera momento, total ou parcialmente, comunicándoo ao «Comercializador» cun mes de antelación, sen ningún custo, salvo pola recepción do servizo durante o prazo de preaviso e sen prexuízo dos demais compromisos que expresamente puidese contraer o Cliente. Clienta. No caso de finalizar a dita prórroga, o Contrato prorrogarase polos mesmos prazos que a prórroga ou no prazo acordado entre as partes.

Adicionalmente, o Contrato extinguirase por causas xerais de resolución do contrato e o Cliente poderá rescindir o Contrato nos seguintes casos:

 • Se por causas imputables a SUMA ou por razóns técnicas ou operativas, o Servizo non se prestase no prazo acordado. Neste caso, non aboará ningún gasto nin cantidade, incluído o cargo por incumprimento do compromiso de permanencia.
 • Se o Servizo non foi activado dentro do prazo comprometido por causas imputables ao Cliente. Neste caso, o «Comerciante» poderá reclamar ao Cliente os gastos de instalación do Servizo realizados, así como o cobro por incumprimento do compromiso de permanencia (este último cargo non se cobrará nos casos en que a resolución estea cuberta por un dereito legal). retirada ou solicitude de cancelación da portabilidade). Tales custos indicaranse nas ofertas comerciais dos Servizos.

 

A solicitude de cancelación poderá realizarse a través dos números de Atención ao Cliente indicados na cláusula 18; onde se lle facilitará un número de referencia, ou por escrito enviando unha fotocopia do seu DNI e indicando o/s número/s de teléfono ao que solicita a retirada, o número de referencia e a súa sinatura, así como o motivo da retirada. . Dita carta pódese enviar por correo electrónico Ref : BAJAS ao enderezo facilitado pola comercializadora.

Sen prexuízo do anterior , o Contrato de Servizo Móbil Prepago terá unha vixencia de 12 meses desde o momento en que se realice a primeira chamada ou conexión ou desde a última recarga realizada polo Cliente, prorrogando automaticamente a súa vixencia por idénticos períodos de 12 meses con cada recarga que o cliente fai e todo de acordo co establecido na cláusula 2.1.3 deste CCGG.

Nos supostos de venda a distancia ou fóra dun establecemento comercial, o Cliente poderá exercer o seu dereito de desistimento, solicitándoo a través das canles de comunicación establecidas na cláusula 18 destas CG, no prazo de catorce días naturais (salvo que a normativa aplicable estableza prazo diferente) desde a entrega dos bens ou, desde a celebración do contrato no caso de prestación de servizos. Podes atopar un modelo de solicitude de retirada na páxina web do MARKETER”. No caso dos Dispositivos, ademais de realizar a solicitude de retirada, deberá devolvelos no prazo indicado de 14 días, en perfecto estado. En caso contrario, o Cliente será responsable do seu valor.

En caso de desistimento, o «Retailista» devolverá ao Cliente os pagamentos realizados, podendo reter o reembolso ata que a mercancía sexa recibida en perfecto estado. Se acepta que a prestación dos servizos comece durante o período de desistimento, o «Marketing» poderá cobrarlle o importe proporcional á parte do Servizo xa prestado ata o momento en que nos notifique a súa baixa.

Pola súa banda, SUMA poderá rescindir o Contrato e interromper o Servizo nos supostos previstos nestas CG e, en particular, por mor de pagamento, incumprimento grave por parte do Cliente das obrigas derivadas destas CG ou por actuacións que teñan a finalidade de perturbar, perturbar ou prexudicar as redes, Servizos ou imaxe de SUMA ou de terceiros.

A resolución do Contrato non eximirá ao Cliente do cumprimento de todas e cada unha das obrigas derivadas da utilización do Servizo contratado ata que se produza a efectiva resolución do mesmo, incluído o pagamento do Servizo, dos custos de prestación ou activación do Servizo . dos cargos por incumprimento do compromiso de permanencia. A cancelación do Servizo solicitado polo Cliente sen ter efectuado unha solicitude de portabilidade, terá como efecto a perda do número de teléfono asociado a el.

 

 1. COMUNICACIÓNS E RECLAMACIONS

SUMA e/ou o «Vendedor polo miúdo» utilizarán como información de contacto do Cliente para a xestión do Servizo, aqueles datos facilitados para tal fin polo Cliente, incluíndo o número de teléfono e/ou correo electrónico de contacto, así como o enderezo da instalación e/ou a facturación do servizo. . Se este último (i) non facilita a dita información de contacto, ( ii ) os facilitados non son válidos ou ( iii ) SUMA ou o «Marketer» non os posúen por ningún motivo, o Cliente autoriza o uso do número como información de contacto. número de teléfono e/ou correo electrónico obxecto do Servizo contratado.

Para todas as dúbidas relacionadas coa execución deste contrato, o cliente poderá poñerse en contacto co Servizo de Atención ao Cliente do comerciante nos enderezos de correo electrónico e postais facilitados polo «Marketer».

O cliente achegará un documento acreditativo da presentación e contido da súa incidencia ou reclamación, así como un número de referencia. Formulada unha reclamación polo Cliente, se non fora resolta no prazo dun mes ou, de resolverse, non fora satisfactoriamente, o Cliente poderá dirixir a súa reclamación ás organizacións de consumidores correspondentes.

Cando o Cliente sexa unha persoa física (incluídos autónomos ou autónomos e microempresas) e o considere oportuno, poderá dirixirse a: (a) coa Secretaría de Estado de Telecomunicacións, no prazo de tres meses desde a resposta á súa reclamación. ou o vencemento do citado prazo sen ter recibido resposta á súa reclamación por parte dos Servizos de Atención ao Cliente, (sendo o prazo para resolver e notificar a resolución de seis meses), ou (b) se contratou os Servizos a través de plataformas en liña, á Plataforma Europea de Resolución de Conflitos en liña accedendo ao seguinte URL https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Ademais, SUMA pon a disposición do cliente as seguintes canles de contacto:

 

Correo electrónico: contacto.suma@orange.com

Teléfono (horario comercial): 900909109

 

 

 1. RÉXIME XURÍDICO APLICABLE

 

A relación contractual establecida entre SUMA e o Cliente rexerase en todo caso pola lexislación española común aplicable no momento en que se preste o correspondente Servizo.

SUMA é unha marca rexistrada de SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES SL (SUMA), con domicilio social no Parque Empresarial “La Finca”, Paseo do Club Deportivo nº 1, Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), provista do CIF B84942432, debidamente. inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid. Versión do 29 de agosto de 2022

SERVIZOS DE ACCESO A INTERNET EN SUMA

De acordo co establecido no Regulamento da Unión Europea do 25 de novembro de 2015 polo que se establecen medidas en relación co acceso a unha rede aberta, este documento inclúe información sobre as velocidades de acceso a internet de banda larga para a rede móbil. 

Inclúese unha táboa de velocidades para as distintas Tarifas ou produtos que inclúen o Servizo de Acceso a Internet Móbil, e que comercializa Orange na data de publicación deste documento.

Velocidade de carga (Mbps) Velocidade de descarga (Mbps)
4G+ 150 350
4G 75 150
3G+ 5.7 42

 

A velocidade de navegación indicada constitúe a velocidade anunciada, que coincide coa velocidade máxima do Servizo en condicións idóneas de propagación , aínda que está suxeita aos seguintes factores relevantes que poden afectar á velocidade de navegación:

 • Cobertura e capacidade de rede dispoñible na zona onde se atopa o usuario e no momento da utilización.
 • Tecnoloxía soportada polo dispositivo de acceso á rede móbil (2G/3G/4G/)
 • Modelo de dispositivo de acceso do cliente, procesador, capacidades WiFi , actualizacións de software, virus.
 • Conxestión temporal da rede.
 • Operacións de mantemento da rede.

 

 

CONDICIÓNS XERAIS DO SERVIZO DE ACCESO A INTERNET FIXO

 

 1. OBXECTO

 

As presentes Condicións Xerais (“CG”) forman parte do contrato (o “Contrato”) que regula os termos nos que SUMA prestará ao Cliente, como usuario final e con fins non comerciais (Cliente), o servizo de acceso a Internet Fixa. a través de Fibra (en diante o Servizo de Fibra ou o Servizo. O dito Servizo é comercializado por un terceiro, en diante (o Comercializador) nos termos establecidos nestas CG, sendo o operador que en definitiva presta o Servizo: SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES SL (SUMA) , con domicilio social no Parque Empresarial “La Finca”, Paseo do Club Deportivo nº 1, Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), provisto de CIF B84942432.

 

Neste sentido e de conformidade co establecido nestas CG, o «Marketing» levará a cabo a tramitación da contratación do servizo por parte do Cliente e será o responsable das tarefas de comunicación comercial e publicidade, contratación, facturación, cobro e atención ao cliente, así como todas aquelas tarefas que se definan nestas CG, sendo en todo caso SUMA a responsable última do servizo de acceso fixo a internet, da calidade do servizo e da resolución de incidencias, sen prexuízo de que todos os trámites e reclamacións sexan procesado a través do «Marketer». Para resolver as súas consultas, incidencias ou reclamacións, o Cliente deberá dirixirse aos servizos de atención ao cliente incluídos na cláusula 16 destas CG, que serán xestionados pola «Comercializadora» que será quen as xestione directamente ou a través de SUMA cando así sexa. necesario.

 

Ademais, o «Marketing» pode comercializar o Servizo de forma independente ou xunto con outros servizos accesorios que o «Marketer» poida ofrecer de forma independente. Neste caso, os devanditos servizos accesorios non estarán regulados polas presentes CG, senón que se regularán segundo os termos e condicións que o Cliente asina co “Marketer”, que será o único responsable sen que o Cliente poida esixir a SUMA responsabilidade por si mesmos. A efectos meramente aclaratorios, advírtese que os citados servizos accesorios prestados polo «Marketer» non forman parte deste Contrato e non se consideran «Servizos» para os efectos destas CG.

 

 

 1. CARACTERÍSTICAS DO SERVIZO

 

O Cliente contrata o Servizo de acordo coas condicións do servizo e as tarifas vixentes facilitadas polo “Marketer”, podendo consultalas en calquera momento na páxina web do “Marketer”, e a través do servizo de atención telefónica prestado polo “Marketer”.

 

 

Tras comprobar a exactitude, calidade e licitude dos datos facilitados polo Cliente, así como que o servizo sexa tecnicamente viable, incluída a existencia dunha cobertura adecuada, SUMA comprométese a iniciar ou rexeitar a prestación do Servizo nun prazo máximo desde contratación.de 2 meses. A entrega dos datos e documentación requirida para a contratación do Servizo é obrigatoria, podendo proceder á posterior comprobación da súa veracidade ou exactitude de xeito que a ausencia ou incorrección dos mesmos autorizará a SUMA a non aceptar a activación do Servizo . ou, no seu caso, proceder á resolución do Contrato.

 

Se SUMA non activa o Servizo no prazo indicado por causas exclusivamente imputables a SUMA, o Cliente poderá cancelar o devandito Servizo antes da súa activación, quedando libre de calquera compromiso ao respecto. No Servizo de Fibra, se o Cliente non solicita a súa cancelación, SUMA indemnizará ao Cliente que o solicite no prazo máximo de dez días a partir da dita data, co importe equivalente a unha comisión de Servizo mediante o aboamento da devandita cantidade na primeira factura emitida. para a prestación do Servizo.

 

 

 • Servizo de fibra: Acceso a Internet

 

O Servizo de Fibra inclúe o acceso á Internet fixa a través de Fibra, ou aquelas que poidan estar dispoñibles no futuro, sen que SUMA proporcione actualmente ao Cliente o servizo de telefonía fixa.

 

Na actualidade, SUMA presta o Servizo de acceso a Internet a través da tecnoloxía de Fibra Óptica Directa, dependendo da área de cobertura e pode prestalo a través doutras tecnoloxías ou solucións que se definan no futuro.

 

SUMA non se fará responsable de calquera avaría ocasionada por unha interrupción do servizo eléctrico. O Servizo pode ser incompatible con outros, como: algúns sistemas de alarma; dispositivos telefónicos e servizos de fax; rede interna de enchufes no enderezo do Cliente; compras a través de Pay por vista (PPV); datáfonos; música branca; liñas TRAC e RDSI; e CENTREX.

 

 

 

 1. SERVIZO DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO

 

O Cliente permitirá que o persoal autorizado de SUMA entre no seu domicilio para instalar ou manter o Servizo de Fibra.

 

SUMA realizará o mantemento do Servizo de Fibra e a reparación de avarías ata o punto de extinción da rede, procedendo á xestión das incidencias que se poidan producir nun prazo de 72 horas desde a comunicación do Cliente ao Servizo de Atención ao Cliente. A continuidade do Servizo poderá verse alterada polas tarefas de mantemento da rede e infraestrutura que o soporta e que serán comunicadas ao Cliente.

 

No caso de producirse algunha incidencia no Servizo contratado, o Cliente poderá comunicalo chamando aos números de Atención ao Cliente indicados na cláusula 17. SUMA diagnosticará a incidencia, procedendo á súa resolución, realizando, se é o caso, unha asistencia técnica no domicilio onde se atope Ofrécese servizo ou mantemento remoto. Se é evidente que a falta é causada por causas imputables ao Cliente, os custos ocasionados pola dita acción poderán repercutir no Cliente.

 

 1. DISPOSITIVOS

 

 • Dispositivos para o servizo de fibra

 

SUMA ofrecerá ao Cliente o equipamento adecuado para acceder ao Servizo (“Dispositivos”) no réxime especificado na correspondente oferta comercial e que poderá incluír:

 

 1. Cesión: SUMA cederá o uso e disfrute do Dispositivo ao Cliente sen custo mensual durante o prazo acordado. En todo caso, SUMA resérvase o dereito de comezar a cobrar ao Cliente un aluguer mensual dos Dispositivos cedidos inicialmente ou de vendelos, comunicándoo ao Cliente cun mes de antelación.
 2. Aluguer cunha cota mensual.

 

Iso sen prexuízo de que o «Retailer» poida proporcionar equipos directamente aos Clientes por si mesmo e nos termos e condicións establecidos entre o Cliente e o «Retailer», estando en todo caso SUMA alleo a esta entrega de equipos.

 

O Cliente está obrigado a utilizar con dilixencia o Dispositivo entregado, cedindoo ao uso para o que foi cedido, non podendo subarrendalo total ou parcialmente, efectuar alteracións, manipulacións, causarlle danos ou eliminalo. debendo asumir os danos e prexuízos que, no seu caso, se produzan por incumprimento do establecido neste artigo.

 

 • Devolución de Dispositivos

No caso de que o Cliente teña Dispositivos en cesión ou aluguer e rescinda o Contrato de Servizo asociado a eles, solicite un cambio no Servizo que requira outro Dispositivo ou no caso de que SUMA así o requira por razóns técnicas ou de servizo, deberá devolvelos con todos os seus accesorios segundo o procedemento establecido pola «Comerciante», que disporá de canles gratuítas habilitadas e adicionalmente, outras formas de pagamento cuxas condicións poden consultarse na páxina web de edl «Comerciante», e no Servizo de Atención ao Cliente segundo o disposto na cláusula . 18. Os devanditos Aparatos deberán ser devoltos en perfecto estado de funcionamento e sen ningún outro deterioro que o ocasionado polo seu uso normal. No caso de que o «Comerciante» non reciba o devandito Dispositivo no prazo establecido ou, no seu defecto, no prazo de quince días hábiles desde a finalización do Contrato, o «Retailista» poderá facturar ao Cliente o importe correspondente ao valor do mesmo . . Se o Dispositivo en réxime de cesión ou aluguer sufrise avarías ou un mal funcionamento continuado non imputable ao Cliente, SUMA valorará se procede á súa reparación ou substitución por outro de prestacións equivalentes.

 

 

 1. PREZO, FORMA DE PAGO E GARANTÍAS

 

 • Prezo

 

O Cliente aboará ao «Comerciante» que emitirá a correspondente facturación do Servizo prestado, o prezo do Servizo contratado incluíndo a cota de subscrición polo uso da liña, as cotas ou bonificacións mensuais, o prezo dos Dispositivos, consumos, etc. así como calquera outra cantidade aceptada polo Cliente e de acordo coas tarifas vixentes en cada momento. Así mesmo, o «Marketing» poderá facturar en función do Servizo contratado, entre outros, os seguintes importes:

 

Taxa de instalación do servizo de fibra. Será aboado, no seu caso, polo Cliente na primeira factura, unha vez xerado o cargo. No caso de que o Cliente solicitase que a prestación do Servizo se inicie durante o período de desistimento, o Cliente deberá facer fronte aos gastos derivados da instalación do servizo fixo que lle fosen informados, así como, se é o caso, a parte correspondente ao os servizos prestados. A súa recollida non procederá se SUMA non puidese prestar o Servizo de Fibra por razóns non imputables ao Cliente.

 

Tarifa e/ou inscrición do servizo. Será aboado, no seu caso, polo Cliente na primeira factura, unha vez xerado o cargo.

 

Costes de envío. O “Comerciante” facturará, no seu caso, os gastos de envío dos produtos contratados, informando previamente no momento da contratación cales son estes gastos de envío.

 

 

 • Forma de facturación e pago

 

o «Comerciante» facturará e cobrará do Cliente as cantidades a aboar polo Cliente SUMA que aparecerán desglosadas polo Servizo contratado, incluíndo os descontos e promocións ofrecidos ao Cliente en cada momento.

 

Aínda que a facturación correrá a cargo do “Retailer”, os datos para realizar a dita facturación obteranse a través dos sistemas de medición, prezos e xestión de facturación de SUMA. En caso de desacordo sobre o consumo realizado polo Cliente, presumirase que os rexistros dos sistemas de SUMA son correctos, salvo que o Cliente acredite o contrario.

 

O Cliente recibirá a factura en formato papel ou electrónico en función da elección realizada ao respecto. O Cliente poderá modificar, en calquera momento, a opción elixida para cambiar o modo de recepción da factura.

 

O Cliente poderá escoller o medio de pago entre os habitualmente utilizados no tráfico comercial. No caso do pagamento mediante domiciliación bancaria, o ordenante (como debedor) emitirá o Mandato de domiciliación bancaria SEPA, autorizando a SUMA e o «Comerciante» (como acredores) a enviar instrucións á súa entidade bancaria para cargar na súa conta as facturas do Servizo e o banco. para realizar os cargos na súa conta seguindo as instrucións do «Marketer» ou SUMA. Como parte dos seus dereitos, o ordenante ten dereito ao reembolso por parte da súa entidade nos termos e condicións pactados con ela. A solicitude de reembolso deberá realizarse no prazo de oito semanas desde a data de cargo na conta. Podes obter información adicional sobre os teus dereitos na túa entidade financeira.

O ciclo de facturación será mensual e, salvo indicación en contrario, referirase ao Servizo utilizado no período anterior. Non obstante, o «Comerciante» poderá facturar e remitir inmediatamente o importe ou saldo pendente correspondente para o seu cobro cando:

 

 • prodúcese a suspensión do Servizo;
 • prodúcese a resolución do contrato;
 • o Cliente incumpre o Acordo;
 • se o importe das cantidades a pagar ou do consumo supera, se é o caso, os anticipos a conta ou depósitos de garantía entregados;

 

O Cliente deberá pagar as facturas no momento do vencemento. No caso de que o Cliente incumpra a súa factura, o «Comerciante» comunicará ao Cliente o importe impagado mediante comunicación personalizada e proporcional ao importe da débeda impagada e tendo en conta as circunstancias de cada Cliente, respectando en todo caso as súas privacidade e aplicando os criterios de xestión prudente do risco. A comunicación ao Cliente poderá realizarse ben por carta, chamada telefónica ou por calquera outro medio telemático como o envío dun SMS, un correo electrónico, aplicacións de mensaxería e/ou a través da área privada do cliente, na web ou aplicación co correspondente aviso previo.

 

O «Comerciante» poderá, unha vez analizado o caso, repercutir ao Cliente os gastos efectivamente soportados por este impago. Estes custos inclúen os asumidos polo «Retallista» en relación coas xestións realizadas para recuperar o importe das facturas impagadas (incluíndo os gastos derivados das comunicacións necesarias ao cliente como envío de cartas, SMS, chamadas, e outras actuacións dirixidas ao cliente). cobro da factura), así como os custos dos medios materiais e humanos que supoñan gastos fixos como gastos de persoal, plataformas, estrutura, desenvolvementos informáticos, así como os propios. Infórmase ao Cliente de que a repercusión destes custos asociados á xestión prudente da recuperación constitúe unha medida máis beneficiosa para esta última, en comparación con outros métodos de recuperación potencialmente máis custosos.

 

A este respecto, o «Comercializador» poderá repercutir ao cliente ata vinte e oito (28) euros en concepto de gastos de cobro por cada factura impagada, sen prexuízo das demais actuacións que se poidan realizar, entre outras, a execución de depósitos, fianzas ou outras garantías existentes ou a inclusión de datos de clientes nos ficheiros de solvencia e crédito cando proceda. Non se repercutirán gastos de cobramento ao cliente nunha factura impagada nos seguintes casos: se é a súa primeira factura na empresa, se é a súa última factura na empresa, se é o primeiro impago da última. vinte e catro (24) meses. Finalmente, no caso de que o importe medio das tres últimas facturas sexa inferior a dez (10) euros, o cargo por factura impagada será de doce euros (12 €).

 

Cando o «Comerciante» teña constancia de que un cliente pagou a débeda, restablecerá o Servizo no prazo dun (1) día hábil a partir da data de tal comprobación. O Cliente aboará ao «Comerciante» os custos asociados á restauración do Servizo, que ascenden a un máximo de vinte e catro e dezanove (24,19) euros con IVE incluído. cargos aplicables en caso de falta de pagamento e incluirá ademais toda a información detallada no sitio web do provedor.

 

 

 

 

o «Comercializador» poderá cobrar de inmediato o importe non aboado e os gastos derivados dos depósitos ou outras garantías prestadas por el, así como compensar os impagos con outras cantidades adebedas polo «Comerciante» ao Cliente. Así mesmo, o “Comerciante” poderá ceder todo ou parte do cobro de facturas impagadas a entidades cobradoras e/ou ceder todo ou parte do crédito a terceiros. Así mesmo, en caso de impago, o «Comerciante» poderá proceder a comunicar os datos asociados á débeda aos sistemas comúns de información crediticia, en concreto ás Oficinas de Crédito e Solvencia de Asnef e Badexcug Asnef e Badexcug, así como a calquera outras informadas previamente ao Cliente.

 

 

 • Garantía

 

 

 • Anticipos a conta.

o «Comerciante» poderá solicitar ao Cliente a entrega de cantidades en concepto de anticipos a conta da facturación polo importe que, en función do Servizo contratado e/ou do volume de consumo estimado ou disfrutado, estableza o «Retallista» e o Cliente acepte. Na entrega do anticipo, o «Marketer» emitirá un recibo e na facturación detallarase tal concepto. Ao vencemento do Contrato e comprobado por SUMA que o Cliente aboou as cantidades adeudadas, devolverase o resto do anticipo. Estes anticipos non devengarán xuros.

 

 

 • Depósitos de Garantía

 

A constitución do depósito de garantía realizarase en metálico ou mediante aval bancario previa solicitude e con renuncia expresa aos beneficios de orde, división e excusión, indicando o dito feito. A non constitución do depósito no prazo sinalado polo «Comercializador» ou, no seu defecto, nun prazo de 15 días naturais, dará dereito a SUMA para suspender o Servizo, cancelar o Servizo ou rexeitar a súa solicitude de alta.

 

Se no momento de solicitar a desistencia, cancelación do Servizo, cambio de titularidade ou cesión do Contrato, o Cliente tiña unha débeda asociada ao Servizo, o «Comerciante» poderá executar a garantía polo importe total adebedado, quedando o resto. á disposición do Cliente.

 

No Servizo de Fibra, o «Comerciante» poderá esixir ao Cliente a constitución dun depósito de garantía, xa sexa no momento da contratación do Servizo ou posteriormente, nos seguintes casos: (i) se o Cliente é ou foi previamente abonado do Servizo de Fibra. Servizo e deixaría sen pagar unha ou varias facturas, sempre que persista a morosidade; ( ii ) Se o propietario tivese contraídas débedas por outro contrato de subscrición, vixente ou non nese momento, ou que demore reiteradamente no pagamento das facturas; e ( iii ) naqueles casos en que así o autorice a Secretaría de Estado de Telecomunicacións. O importe da fianza determinarase sumando o importe das tres últimas facturas. No caso de que existan menos de tres facturas xeradas, o importe será o que resulte de multiplicar por tres o importe da última factura.

 

o «Comerciante» devolverá a fianza: cando, no suposto (i) do parágrafo anterior, teña constancia do pagamento íntegro da débeda; e no suposto ( ii ), cando se acredite que nun ano non se produciu ningún atraso no pagamento das facturas.

 

 

 

 1. COMPROMISOS DE PERMANENCIA

 

Determinados Servizos ou tarifas poden implicar un compromiso de permanencia asociado a descontos e/ou condicións vantaxosas. O dito compromiso terá a duración e o cargo por incumprimento do compromiso que se definan en cada oferta. No caso de que o Cliente incumprise o devandito compromiso, deberá aboar o correspondente cargo por incumprimento, que será proporcional ao tempo que lle resta para realizalo. Os ditos cargos serán facilitados ao Cliente no momento da aceptación da oferta e poden consultarse na páxina web de «Marketer».

 

 

 

 1. CALIDADE DO SERVIZO

 

SUMA prestará o Servizo de acordo cos niveis de calidade establecidos nestas CG.

 

No caso de interrupción temporal do Servizo, o Cliente, unha vez feitas as oportunas comprobacións, terá dereito a unha indemnización que se determinará prorrateando a cota mensual do Servizo polo tempo que se interrompeu a liña. No caso de interrupción temporal durante un período de facturación superior a seis horas de 08:00 a 22:00 horas, a compensación será automática.

 

Ademais, SUMA ofrece aos Clientes un compromiso adicional de Calidade nos seus Servizos, consistente en que o tempo máximo de interrupción do Servizo nun período de facturación mensual será de 72 horas naturais.

 

 

Se, unha vez analizada a incidencia, SUMA concluíse que o tempo máximo de interrupción do Servizo superou as citadas horas, SUMA indemnizará ao Cliente que o solicite no prazo máximo de tres días desde o inicio da interrupción do Servizo, indemnizandolle, a través do factura emitida polo «Comerciante», cun Desconto equivalente á parte proporcional da cota mensual correspondente ao servizo de Fibra durante os días que o Cliente estea sen Servizo.

 

A citada compensación farase efectiva na factura correspondente ao período de facturación en que se comunique e valide a indemnización.

 

No caso de que se produzan incidentes de seguridade, integridade, ameaza ou vulnerabilidade da rede, SUMA adoptará as medidas oportunas, en función do suceso ocorrido, co fin de resolver o antes posible ditas incidencias e restablecer a seguridade. SUMA ten plans de xestión de incidentes de seguridade . Nos supostos en que así estea previsto legalmente, as ditas incidencias tamén serán comunicadas aos órganos competentes.

No caso de interrupcións do Servizo por causas non imputables a SUMA e imputables ao cliente, SUMA quedará exonerada de calquera responsabilidade de calquera tipo que puidese derivarse ao respecto. Non haberá compensación pola interrupción do Servizo por incumprimento do Contrato por parte do Cliente.

SUMA prestará o Servizo exclusivamente nas zonas de cobertura do territorio nacional en que estea implantado en cada momento, en función da tecnoloxía dispoñible e segundo a información que lle facilite ao Cliente sobre a cobertura da rede con carácter previo á contratación. En todo caso, SUMA non será responsable das interrupcións ou mal funcionamento do Servizo por causa de condicións orográficas e/ou atmosféricas que impidan ou imposibiliten a súa prestación.

 

En determinados Servizos ofrecidos por SUMA poden existir restricións que limiten o acceso aos mesmos (incluíndo a capacidade ou velocidade do Servizo de acceso a Internet), o seu uso ou aplicacións, caso en que se informará no momento da contratación nas condicións destas. produtos ou Servizos.

 

A calidade do Servizo, incluída a velocidade de acceso a Internet, pode verse afectada pola execución dos procedementos que SUMA ten en marcha para medir e xestionar o tráfico co fin de evitar o esgotamento ou saturación da rede.

 

En relación ás diferentes ofertas de velocidade do servizo de acceso a Internet postos a disposición do Cliente por SUMA, achégase como Anexo 1 a información sobre a velocidade descendente e ascendente mínima, normalmente dispoñible, máxima e anunciada do Servizo, así como a información sobre os factores relevantes que poden limitar a velocidade efectiva do servizo de acceso a Internet. A información incluída no devandito anexo corresponde á vixente na data de publicación destas Condicións, e o Cliente ten información actualizada en todo momento a través das URL . www.sumamovil.es e na páxina web da comercializadora.

 

En todo caso, SUMA fará todo o posible para que o Cliente dispoña da máxima velocidade tecnicamente posible coa modalidade do Servizo de Acceso a Internet que lle corresponda.

 

No caso de que o Cliente teña algunha reclamación en relación co Servizo de Acceso a Internet, poderá dirixila segundo o indicado na cláusula 16, sen prexuízo de calquera outra vía de reclamación que considere oportuna segundo a normativa vixente.

 

 

 1. USO DO SERVIZO

 

O Cliente fará un uso correcto e responsable do Servizo contratado conforme a estas CG e só utilizará dispositivos homologados para tal fin, mantendo unha correcta configuración e mantemento destes. O Cliente non manipulará nin alterará ningún elemento, equipamento e instalación que lle permitan acceder e utilizar o Servizo en funcións distintas á do destinatario final.

 

O Servizo que presta SUMA é persoal, polo que non poderá ser obxecto de revenda, cesión ou explotación de ningún tipo a terceiros sen o consentimento expreso de SUMA.

 

SUMA será única e exclusivamente responsable do Servizo que preste ou preste por si mesma e non será responsable directa, indirecta ou subsidiariamente:

 • por causa de forza maior;
 • debido a unha configuración inadecuada dos equipamentos ou instalacións do Cliente para permitir o bo funcionamento ou uso do Servizo, salvo que fosen subministrados por SUMA e non fosen manipulados polo Cliente ou por terceiros;
 • para produtos ou servizos proporcionados ou ofrecidos polo Cliente ou por terceiros ou entidades;
 • por contidos, informacións ou opinións de calquera tipo procedentes do Cliente ou de terceiros ou entidades;
 • para contidos que non foron elaborados ou que non foron facilitados directamente por SUMA.
 • para o acceso, instalación, uso ou execución, voluntaria ou involuntaria, de programas informáticos que provoquen un cambio na configuración predeterminada de acceso á rede ou aos dispositivos de acceso;
 • para a xestión de avarías, suspensións ou interrupcións do Servizo que se orixinen ou se produzan na rede do operador de acceso.
 • para todo o relacionado co funcionamento das instalacións e equipamentos da residencia do Cliente, salvo que fosen subministrados por SUMA;

 

 

En todo caso, SUMA non responderá dos danos indirectos e, especialmente, dos prexuízos correspondentes á facturación, lucro cesante, danos comerciais e/ou morais.

 

O Cliente non utilizará o Servizo con fins ilícitos ou abusivos como, a título enunciativo pero non limitativo, os seguintes:

 

 • calquera vulneración dos dereitos de terceiros, incluíndo entre outros dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial, o dereito á intimidade persoal e familiar e/ou o dereito á propia imaxe;
 • accións (incluída a introdución de virus ou similares) que causen ou poidan provocar danos, alteracións e/ou descargas non autorizadas dos contidos, do Servizo prestado por SUMA ou por terceiros, dos equipos e/ou programas informáticos incluídos os ficheiros e documentos que conter;
 • alterar ou intervir por medios fraudulentos, páxinas web, correos electrónicos ou sistemas doutros usuarios ou de terceiros sen a súa autorización ,
 • enviar mensaxes utilizando unha identidade falsa e/ou disfrazar de calquera xeito a orixe da mensaxe,
 • enviar comunicacións electrónicas non solicitadas expresamente polos seus destinatarios ou non autorizadas previamente e expresamente por estes,
 • enviar comunicacións electrónicas de forma masiva e/ou repetitiva (spam),
 • publicar, divulgar, enviar, anunciar ou distribuír, directamente ou mediante enlaces, calquera material, cuestión ou información con contidos ilícitos, obscenos, pornográficos, violentos, abusivos, difamatorios, xenófobos, degradantes, enganosos, contrarios á lei ou á moral ou á orde pública. , que induzan ou propugnan prácticas perigosas, violentas, arriscadas ou lesivas para a saúde.

 

O Cliente comprométese a utilizar o Servizo e os contidos aos que se pode acceder a través do Servizo exclusivamente para uso persoal, e non realizar directa ou indirectamente unha explotación comercial do Servizo ao que ten acceso, nin dos resultados obtidos grazas ao uso. do Servizo, salvo autorización expresa e por escrito de SUMA.

 

Ademais, o Cliente absterase de realizar as seguintes prácticas: pagos realizados con tarxetas de crédito de terceiros sen o seu consentimento; uso de datos bancarios ou identidade de terceiros para contratar ou facer pagos por Servizos; piratería ou manipulación non autorizada de centralitas ou Dispositivos, descarga de saldos acumulados mediante chamadas a numeración internacional, premium ou de Internet; chamadas entre enrutadores ou módems para transmisión de datos, conversión de tráfico, incluída a redirección de tráfico a destinos distintos do número chamado, descargas masivas de tráfico de teléfono ou de datos, uso fraudulento ou masivo de servizos premium, incluídas descargas a números premium por SMS, conexión de sistemas ou equipos aos equipos de comunicacións que compoñen e facilitan o acceso aos Servizos de terceiros.

 

O incumprimento das obrigas establecidas nesta cláusula ou a realización de condutas que respondan a un patrón de fraude, exista risco obxectivo ou presunción razoable de cometer fraude ou por outros motivos suficientemente acreditados de uso anómalo, ilegal e/ou excesivo do Servizo, facultará a SUMA e/ou ao «Marketing» para adoptar as seguintes medidas, sen que iso dea lugar a indemnización de ningún tipo ao Cliente e sen prexuízo do exercicio por parte de SUMA e/ou o «Marketer» do resto dos accións que lle corresponden en defensa dos seus intereses:

 • suspender ou interromper inmediatamente a prestación do Servizo,
 • retirar ou bloquear contidos ou servizos que poidan ser ilegais ou contrarios ao aquí previsto.
 1. CESIÓN A TERCEROS.

 

O Servizo prestado por SUMA é persoal, polo que non poderá ser cedido polo Cliente sen o consentimento expreso de SUMA. SUMA queda autorizada, previa notificación ao Cliente, para ceder total ou parcialmente a prestación do Servizo a calquera das empresas do Grupo ao que pertenza, así como a aquelas empresas que, como consecuencia dunha reestruturación de SUMA , comezan a prestar o Servizo, asumindo os dereitos e obrigas de SUMA.

 

Adicionalmente, SUMA resérvase o dereito de asumir, directamente ou a través dun terceiro, a posición contractual do «Marketing» fronte ao Cliente en virtude destas CG, procedemento SUMA (ou no seu caso, o terceiro que designa) á asunción integral dos dereitos e obrigas que lle corresponden ao “Comerciante” en virtude destes CG e, asumindo todas as tarefas que en virtude destes CG lle corresponden ao “Comercializador”, incluíndo a facturación, cobro e Atención ao Cliente.

 

Neste caso, SUMA notificará inmediatamente ao Cliente cun aviso de 1 mes. Para tal fin, o «Marketer» facilitará a SUMA (ou o terceiro que SUMA designe) todos os datos necesarios para a execución das tarefas ata entón asumidas polo «Marketer» e a que SUMA (ou o terceiro que designe). ) comeza a asumir. ) entre os que se atopan datos bancarios, mandatos bancarios, etc. ou facturación e cobro e, en xeral, todos os datos que sexan necesarios para que SUMA (ou o terceiro que designe) poida prestar o Servizo de forma integral e asumir as tarefas ata entón asumidas polo “Marketer”. Así mesmo, SUMA poderá solicitar ao cliente a información necesaria para realizar as tarefas asumidas e o cliente está obrigado a colaborar con SUMA (ou co terceiro que SUMA designe) e facilitarlle toda a información requirida. No caso de que transcorrese un prazo de 1 mes desde a comunicación por parte de SUMA ao cliente requiríndolle a SUMA ou o terceiro designado por SUMA, a información necesaria para a execución do contrato, entre as que se poden atopar datos bancarios e mandatos. , SUMA non dispón desta información, SUMA poderá proceder a suspender o servizo ao Cliente ata que este facilite os datos necesarios para a execución do contrato. Transcorridos 3 meses desde a notificación da solicitude de información por parte de SUMA ao cliente, sen que SUMA (ou o terceiro designado por ela) obtivese os datos necesarios para levar a cabo a execución do servizo e comunicación previa ao cliente, SUMA. pode suspender definitivamente o Servizo.

 

O Cliente non deberá aboar ao «Comerciante» ningunha factura correspondente á prestación do Servizo emitida con posterioridade á recepción por parte do Cliente da notificación a que se refire a cláusula anterior. En todo caso, o pagamento das devanditas facturas por parte do cliente ao «Marketer» non será liberador do pagamento do Servizo prestado por SUMA despois da citada notificación.

 

O Cliente acepta que, a partir da notificación efectuada, SUMA ou o terceiro que SUMA indique, terá dereito a domiciliar o pagamento das facturas do Servizo na mesma conta bancaria a través da que se efectuaran os pagamentos das facturas do Servizo inmediatamente anterior. á recepción da notificación a que se refire esta cláusula, salvo que o propio cliente achegue outra.

 

 

 1. DEREITOS DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

 

Os contidos accesibles a través do Servizo están suxeitos aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de SUMA ou de terceiros. En ningún caso a prestación do Servizo implica ningún tipo de renuncia ou cesión total ou parcial dos devanditos dereitos. O acceso por parte do Cliente a ditos contidos a través do Servizo non lle confire ningún dereito de uso, transformación, explotación, reprodución, distribución, comunicación pública ou fixación sobre os devanditos contidos sen a previa autorización por escrito outorgada para tal fin por SUMA e/ou ou o terceiro titular dos dereitos afectados. Queda expresamente prohibido calquera acto de piratería.

 

O Cliente garante que, en relación cos contidos que transmita a través do Servizo, será da súa exclusiva responsabilidade obter cantas autorizacións e licenzas sexan necesarias para a lexítima integración de tales contidos, respecto dos dereitos de propiedade de terceiros. ou as empresas poden reclamar ese contido. O Cliente será responsable de calquera reclamación dirixida contra SUMA derivada dos contidos transmitidos polo Cliente, quedando SUMA exenta de todos os custos e indemnizacións derivadas de tal reclamación.

 

O Cliente non pode referirse a si mesmo como un representante autorizado de SUMA nin utilizar os logotipos, marcas rexistradas, marcas de servizo ou calquera outra variante do anterior nin lanzar ningunha comunicación pública referida a SUMA ou a este Acordo.

 

 1. SECRETO DAS COMUNICACIÓNS

 

SUMA adoptará en cada momento as medidas necesarias esixidas pola lei para garantir o segredo das comunicacións en tránsito pola rede SUMA, así como para cumprir co relativo á interceptación legal das comunicacións.

 

O Cliente autoriza expresamente ao «Marketer» a realizar gravacións das conversacións que manteña co Servizo de Atención ao Cliente co fin de gravalas e realizar un control da calidade do servizo.

 

 1. PROTECCIÓN DE DATOS

 

Os datos persoais do Cliente serán tratados por SUMA e o “Marketer” como entidades Responsables dos mesmos para os fins establecidos nas presentes Condicións Xerais de Contratación, de acordo coa normativa vixente en materia de Protección de Datos.

 

Responsable do tratamento:

 

 • SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, SLU con NIF: B-84942432 e domicilio social en Paseo do Club Deportivo 1, Parque Empresarial La Finca, Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). Delegado de Protección de Datos (DPO): O Usuario pode poñerse en contacto co DPO escribindo ao enderezo de SUMA ou a través do correo electrónico suma@orange.com coa referencia «Oficina DPO». e,

 

 • polo comerciante nos indicados na páxina web do comercializador.

 

 

Os datos persoais do Cliente serán estritamente necesarios e serán tratados por SUMA e o «Marketer»

 

 

 

 

 

 

Os datos do Cliente poderán ser comunicados a:

 • Administracións Públicas nos supostos previstos na Lei,
 • a bancos e entidades financeiras, para o cobro do Servizo ofrecido,
 • ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e ao Centro Nacional de Intelixencia, en virtude do disposto na Lei 25/2007.
 • a outras empresas do grupo empresarial ao que pertence SUMA, para efectos administrativos internos e de xestión de produtos e servizos contratados.
 • Aos Ficheiros de Información de Crédito aos que se lles poidan comunicar os datos relativos a impagos e incidencias no pago de produtos ou servizos contratados ao “Marketer”.
 • Entidades recadadoras para a cesión total ou parcial da carteira de créditos derivados da prestación de servizos de telecomunicacións que estean impagados.

 

O Cliente poderá en calquera momento exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade, así como solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou opoñerse a el, mediante o envío dun escrito coa Referencia .:- «Protección de Datos» á «Marketing» a través do correo electrónico facilitado polo «Marketer» e/ou a SUMA a través do correo electrónico contacto.suma@orange.com .

 

 1. MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS DE SERVIZO

 

Cando unha norma así o requira, o Contrato poderá ser modificado. Neste caso, o «Marketing» informarao previamente da devandita modificación a través da información de contacto facilitada polo Cliente de conformidade coa cláusula 16.

 

Así mesmo, estas CG, incluídas as condicións económicas, poderán ser modificadas por SUMA en calquera momento por razóns legais, técnicas, operativas, económicas, de servizos ou de mercado ou pola organización ou necesidades do Servizo. Neste sentido, SUMA poderá incrementar o prezo dos seus servizos como consecuencia dos gastos xerados pola mellora da cobertura, mantemento de infraestruturas, obsolescencia de redes e equipamentos, que están directamente asociados á atención ao cliente, así como para facer fronte aos incrementos de: prezos ao consumidor. , servizos e subministracións de provedores asociados ao servizo ao cliente, impostos e taxas. As devanditas modificacións serán comunicadas aos Clientes afectados un mes antes da súa entrada en vigor a través dos datos de contacto facilitados polo cliente de conformidade coa cláusula 16. A factura, correo electrónico e/ou SMS poderán utilizarse como medio para comunicar o cambio . de condicións. Se o Cliente non está de acordo cos cambios, o Cliente poderá rescindir o Contrato sen penalización por tal motivo, a non ser que os cambios propostos sexan en beneficio do usuario final ou sexan de natureza estritamente administrativa e non teñan efectos negativos para os usuarios finais. pola lei. O Cliente poderá exercer o seu dereito a rescindir o Contrato no prazo dun mes desde a comunicación da modificación das condicións.

 

A versión actualizada das CG pódese consultar na páxina web do “Marketer” A declaración de nula, nula ou ineficaz de calquera destas CG non afectará á vixencia nin á efectividade das demais condicións xerais, que seguirán sendo vinculantes para as partes.

 

A falta de exercicio por parte de SUMA ou do “Marketing” de calquera acción, dereito ou disposición contemplada nestas CG non constituirá renuncia a elas, salvo recoñecemento por escrito e expreso pola súa parte.

 

Independentemente do Servizo que teña contratado, o Cliente poderá cambiar dun Servizo e/ou tarifa a outro, sempre de acordo coas condicións establecidas na oferta comercial e de acordo, se é o caso, coas condicións dos compromisos de permanencia que se vixentes nesa data, así como, se é o caso, suxeito ao pagamento da taxa de cambio de tarifa vixente en cada momento. o «Marketer» comunicará ao Cliente o día a partir do que estea activo o novo Servizo, sendo de aplicación ao Cliente a tarifa e as condicións que lle correspondan a partir dese momento.

 

En caso de cambio de domicilio onde estea instalado o Servizo de Fibra, o Cliente poderá optar por: a). – Contratar outro Servizo de Fibra no seu novo enderezo (sempre que sexa tecnicamente posible), solicitando, se é o caso, a cancelación do Servizo de Fibra no enderezo onde o contratou inicialmente, ou b). – rescindir o Contrato e, se é o caso, aboar a taxa correspondente por incumprimento do compromiso de permanencia. No caso de que o cliente non manifestase a súa vontade de cancelar o Servizo no enderezo orixinal, o Servizo de Fibra permanecerá activo, xerando os correspondentes cargos en función da oferta contratada polo Cliente.

 

 

 

 1. SUSPENSIÓN TEMPORAL DO SERVIZO E INTERRUPCIÓN DEFINITIVA.

 

14.1 Suspensión temporal . A suspensión por impago só afectará ao Servizo impagado. No caso de impago do Servizo de Fibra, transcorridos máis de 30 días desde a presentación ao Cliente da correspondente factura, SUMA poderá, previo aviso ao Cliente, suspender temporalmente o Servizo de Fibra non aboado. SUMA restablecerá o Servizo dentro do día hábil seguinte a aquel en que teña coñecemento do pago da cantidade adeudada. A suspensión non exime ao Cliente do pago das tarifas fixas polo Servizo.

 

 

14.2 Suspensión temporal do Servizo a petición do Cliente. O Cliente terá dereito a solicitar a suspensión temporal do Servizo por un período que non será inferior a un mes nin superior a noventa días por ano natural (ou outro período superior autorizado por SUMA), previa solicitude chamando ao Servizo de Atención ao Cliente. Unha vez producida a suspensión, descontarase da cota mensual polo menos a metade do importe proporcional correspondente ao tempo de suspensión, ampliando, se é o caso, a duración do Servizo polo mesmo período que a suspensión.

 

14.3 Interrupción definitiva. O atraso no pagamento do Servizo por un período superior a 3 meses ou a suspensión temporal do Contrato por atraso no pago en 2 ocasións dará dereito a SUMA, previo aviso ao Cliente, á interrupción definitiva do Servizo e á interrupción definitiva do Servizo. correspondente resolución do contrato. . A interrupción só afectará ao Servizo non retribuído.

 

No caso de que o Cliente presentase unha reclamación ante as autoridades administrativas ou xudiciais correspondentes, SUMA non suspenderá nin interromperá o Servizo mentres estea xustificada a reclamación, sempre que o Cliente conste fidedignamente o importe adebedado, entregando o correspondente xustificante.

 

 

 

 1. DURACIÓN E RESOLUCIÓN DO CONTRATO

 

O presente Contrato terá unha duración de 24 meses (ou outro período expresamente pactado entre as Partes que, no caso de clientes particulares, non poderá exceder de 24 meses). Transcorrido ese período inicial de duración e salvo que o Cliente notifique a súa vontade de non prorrogalo, o contrato prorrogarase automaticamente polo mesmo período de 24 meses (ou o prazo, se é o caso, pactado entre as partes). O cliente poderá rescindir o Contrato en calquera momento, total ou parcialmente, comunicándoo ao «Comercializador» cun mes de antelación, sen custo ningún salvo pola recepción do servizo no prazo de preaviso e sen prexuízo dos demais compromisos que foran expresamente contratados. polo Cliente. No caso de finalizar a dita prórroga, o Contrato prorrogarase polos mesmos prazos que a prórroga ou no prazo acordado entre as partes.

 

Adicionalmente, o Contrato extinguirase por causas xerais de resolución do contrato e o Cliente poderá rescindir o Contrato nos seguintes casos:

 • Se por causas imputables a SUMA ou por razóns técnicas ou operativas, o Servizo non se prestase no prazo acordado. Neste caso, non aboará ningún gasto nin cantidade, incluído o cargo por incumprimento do compromiso de permanencia.
 • Se o Servizo non foi activado dentro do prazo comprometido por causas imputables ao Cliente. Neste caso, o «Comerciante» poderá reclamar ao Cliente os gastos de instalación do Servizo realizados, así como o cobro por incumprimento do compromiso de permanencia (este último cargo non se cobrará nos casos en que a resolución estea cuberta por un dereito legal).de retirada). Tales custos indicaranse nas ofertas comerciais do Servizo.

 

A solicitude de cancelación poderá realizarse a través dos números de Atención ao Cliente indicados na cláusula 16; onde se lle facilitará un número de referencia, ou por escrito enviando unha fotocopia do seu DNI e indicando o/s número/s de teléfono ao que solicita a retirada, o número de referencia e a súa sinatura, así como o motivo da retirada. . Este documento pódese enviar por correo electrónico Ref : BAJAS ao enderezo [ correocomercializador@xxxxxxx.xx ].

 

Nos supostos de venda a distancia ou fóra dun establecemento comercial, o Cliente poderá exercer o seu dereito de desistimento, solicitándoo a través das vías de comunicación establecidas na cláusula 16 destas CG, no prazo de catorce días naturais (salvo que a normativa aplicable estableza prazo diferente) desde a entrega dos bens ou, desde a celebración do contrato no caso de prestación de servizos. Podes atopar un modelo de solicitude de retirada no sitio web de «Marketer». No caso dos Dispositivos, ademais de realizar a solicitude de retirada, deberá devolvelos no prazo indicado de 14 días, en perfecto estado. En caso contrario, o Cliente será responsable do seu valor.

 

En caso de desistimento, o «Retailista» devolverá ao Cliente os pagamentos realizados, podendo reter o reembolso ata que a mercancía sexa recibida en perfecto estado. Se aceptas que a prestación do Servizo comeza durante o período de desistimento, o «Retailista» poderá cobrarlle o importe proporcional á parte do Servizo xa prestado ata o momento en que nos notifique a súa baixa.

 

Pola súa banda, SUMA poderá rescindir o Contrato e interromper o Servizo nos supostos previstos nestas CG e, en particular, por mor de pagamento, incumprimento grave por parte do Cliente das obrigas derivadas destas CG ou por actuacións que teñan a finalidade de perturbar, perturbar ou prexudicar as redes, Servizos ou imaxe de SUMA ou de terceiros.

 

A resolución do Contrato non eximirá ao Cliente do cumprimento de todas e cada unha das obrigas derivadas da utilización do Servizo contratado ata que se produza a efectiva resolución do mesmo, incluído o pagamento do Servizo, dos custos de prestación ou activación do Servizo . dos cargos por incumprimento do compromiso de permanencia.

 

 

 1. COMUNICACIÓNS E RECLAMACIONS

 

SUMA e/ou o «Retailista» utilizarán como información de contacto do Cliente para a xestión do Servizo, aqueles datos facilitados para tal fin polo Cliente, incluíndo o número de teléfono e/ou correo electrónico de contacto, así como o enderezo da instalación e/ou a facturación do Servizo. . Se este último (i) non facilita a dita información de contacto, ( ii ) os facilitados non son válidos ou ( iii ) SUMA ou o «Marketer» non os posúen por ningún motivo, o Cliente autoriza o uso do número como información de contacto. número de teléfono e/ou correo electrónico obxecto do Servizo contratado.

Para todas as dúbidas relacionadas coa execución deste contrato, o cliente poderá poñerse en contacto co Servizo de Atención ao Cliente do comerciante nos enderezos de correo electrónico e postais facilitados polo «Marketer».

 

O «Marketing» facilitaralle ao Cliente un documento acreditativo da presentación e contido da súa incidencia ou reclamación, así como un número de referencia. Formulada unha reclamación polo Cliente, se non fora resolta no prazo dun mes ou, de resolverse, non fora satisfactoriamente, o Cliente poderá dirixir a súa reclamación ás organizacións de consumidores correspondentes.

 

Cando o Cliente sexa unha persoa física (incluídos autónomos ou autónomos e microempresas) e o considere oportuno, poderá dirixirse a: (a) coa Secretaría de Estado de Telecomunicacións, no prazo de tres meses desde a resposta á súa reclamación. ou o vencemento do citado prazo sen ter recibido resposta á súa reclamación por parte do Servizo de Atención ao Cliente, (sendo o prazo para resolver e notificar a resolución de seis meses), ou (b) se contratou o Servizo a través de plataformas en liña, á Plataforma Europea de Resolución de Conflitos en liña accedendo ao seguinte URL https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Ademais, SUMA pon a disposición do cliente as seguintes canles de contacto:

 

Correo electrónico: contacto.suma@orange.com

Teléfono (horario comercial): 900909109

 

 

 1. RÉXIME XURÍDICO APLICABLE

 

A relación contractual establecida entre SUMA e o Cliente rexerase en todo caso pola lexislación española común aplicable no momento en que se preste o correspondente Servizo.

 

SUMA é unha marca rexistrada de SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES SL (SUMA), con domicilio social no Parque Empresarial “La Finca”, Paseo do Club Deportivo nº 1, Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), provista do CIF B84942432, debidamente. inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid. Versión do 29 de agosto de 2022

 

 

 

SERVIZO DE ACCESO A INTERNET FIXO DE FIBRA EN SUMA

De acordo co establecido no Regulamento da Unión Europea do 25 de novembro de 2015 polo que se establecen medidas en relación co acceso a unha rede aberta, este documento inclúe información sobre as velocidades de acceso a internet de banda larga para a rede fixa.

 

Os factores relevantes que poden limitar a velocidade efectiva de navegación por Internet do servizo de Fibra e sobre os que o operador ten control son:

 • Problemas, deterioración ou calidade do bucle de abonado.
 • Conxestión temporal da rede.
 • Operacións de mantemento da rede.

 

 

Os factores limitantes relevantes fóra do operador son:

 • O tráfico de Internet existente en cada momento, o número de usuarios conectados e outros factores técnicos como a eficiencia do protocolo IP, a ocupación do servidor, os portos, etc.
 • Uso da tecnoloxía Wi-Fi xa que a cobertura pode variar dependendo da construción do propio edificio, dos edificios adxacentes ou da interferencia entre o emisor e o receptor do sinal.
 • O uso de adaptadores Ethernet PLC para conectar os dispositivos cliente e o router a través da rede eléctrica. A cobertura dependerá do modelo de PLC, da distancia na rede entre adaptadores, do ruído ou interferencia eléctrica introducida por outros dispositivos conectados á rede eléctrica, do número de dispositivos ou dispositivos conectados simultaneamente á toma onde está conectado o adaptador, etc.
 • Elementos de hardware e software utilizados polo cliente na súa conexión a Internet, así como o cableado no domicilio do cliente:
 • peer to peer que se executan no dispositivo do cliente e o uso que se fai actualmente do dispositivo ou as actualizacións en execución, así como a existencia de virus ou software malicioso nel.

Inclúense velocidades de referencia para o acceso a Internet en función das distintas tarifas ou produtos que inclúen o servizo de acceso fixo a Internet e que comercialicen o “Comercializador” na data de publicación deste documento.

 

 

 

Velocidade anunciada velocidades
*Mbps Descenso Levántase Descenso Levántase
SUMA fixo MÍNIMO A METADE MÁXIMO MÍNIMO A METADE MÁXIMO
FIBRA 500/500 500 500 374,78 499,70 500 372,92 497,22 500
FIBRA 300/300 300 300 224.962 299.949 300 219.935 293.246 300
FIBRA 100/100 100 100 74.955 99.940 100 74.583 99.444 100

 

 

 

A velocidade recollida na táboa anterior para FIBRA 500/500, calculouse a partir dos datos de velocidade medidos, de acordo cos criterios establecidos pola Secretaría de Estado de Telecomunicacións en cumprimento da Orde IET1090/2014.

 • O factor para calcular a «velocidade máxima» está determinado polo nivel de cumprimento da velocidade de sincronización do percentil 95 das conexións máis rápidas do sistema de sondas para o servizo correspondente.
 • O factor para calcular a «velocidade normalmente dispoñible» está determinado polo nivel de cumprimento da velocidade de sincronización que se corresponde coa media das conexións do sistema de sondas para o servizo en cuestión.
 • O factor para calcular a «velocidade mínima» determínase en función das características de cada perfil e tecnoloxía.
 • As velocidades de servizo relevantes mídense mediante un sistema de sondas cuxo número e localización dependen dos clientes reais de cada servizo.

 

Para o resto de velocidades incluídas realizáronse cálculos teóricos extrapolados das medicións anteriores. A velocidade percibida polo CLIENTE final está condicionada polos factores limitantes sinalados nos parágrafos anteriores.

 

 

 

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política. Para mayor información sobre las cookies utilizadas y cómo cambiar su configuración visite nuestra Política de cookies

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar